Osavuosikatsaus

Tulikivi Oyj osavuosikatsaus 1-3/2017

28.4.2017

Uusi vuolukivimallisto lanseerattiin ja kannattavuus parani

– Tulikivi-konsernin liikevaihto ensimmäisellä vuosineljänneksellä oli 5,9 Me (6,3 Me 1-3/2016), liiketulos ensimmäisellä vuosineljänneksellä oli -0,9 (-1,3) Me ja tulos ennen veroja -1,1 (-1,5) Me.
– Liiketoiminnan nettorahavirta oli ensimmäisellä vuosineljänneksellä 0,2 (-0,5) Me.
– Tilauskanta oli katsauskauden päättyessä 4,2 (4,6) Me.
– Uusi vuolukiviuunimallisto otettiin erittäin hyvin markkinoilla vastaan
– Tulevaisuuden näkymät: Vuoden 2017 liikevaihdon arvioidaan olevan edellisen vuoden tasolla, ja liiketuloksen arvioidaan paranevan edellisestä vuodesta.

Tiivistelmä osavuosikatsauksesta 1-3/2017. Osavuosikatsaus kokonaisuutena on tämän tiedoston liitteenä.

Avainluvut
1-3/2017 1-3/2016
Muutos, %
1-12/2016
Liikevaihto, Me
5,9 6,3 -6,0 30,5
Liiketulos, Me
-0,9 -1,3 31,5 -1,4
Tulos ennen veroja, Me
-1,1 -1,5 27,5 -2,1
Katsauskauden laaja tulos, Me
-1,0 -1,5 33,6 -2,0
Osakekohtainen tulos, e
-0,02 -0,03 -0,03
Liiketoiminnan nettorahavirta, Me
0,2 -0,5 2,0
Omavaraisuusaste,%
30,5 33,5 33,4
Nettovelkaantumisaste, %
138,8 131,8 125,0
Sijoitetun pääoman tuotto, %
-13,0 -17,1 -4,3

 

Toimitusjohtaja Heikki Vauhkosen kommentit

Tulikivi-tuotteiden myynti kasvoi viennissä ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Helmikuussa Belgiassa lanseerattu uusi Karelia-mallisto on lisännyt jälleenmyyjien ja kuluttajien mielenkiintoa Tulikivi-tuotteita kohtaan selvästi. Keski-Euroopassa toteutettujen myynnin tehostamistoimien ja uuden malliston ansiosta myynnin näkymät ovat edellisvuotta paremmat loppuvuodelle. Lanseeraustoimet laajenevat toisella vuosineljänneksellä kaikille päämarkkinoille.  Laajamittaisempi kuluttajamarkkinointi uudella Karelia-mallistolla käynnistyy toisella vuosipuoliskolla.

Myynnin tehostamistoimien tavoitteena on ollut vahvistaa Tulikiven asemaa nykyisten jälleenmyyjien myyntivalikoimassa sekä löytää tarvittaessa uusia jälleenmyyjiä.

Venäjällä tilausvirta ja liikevaihto kasvoivat edelliseen vuoteen verrattuna johtuen Venäjän parantuneesta taloustilanteesta.

Kotimaassa tulisijojen myynti uudisrakentajille kasvoi, mutta kysyntä saneerausmarkkinassa oli edellisvuotta heikompi, joten kotimaan myynti laski ensimmäisellä vuosineljänneksellä.

Tulisijojen kotimaan markkinatilanne jatkuu haastavana verrattuna tulisijamarkkinan huippuvuosiin, johtuen pientalojen rakentamisen edelleen alhaisesta tasosta ja matalasta lämmitysenergian hintatasosta.

Ensimmäisellä vuosineljänneksellä yhtiön sisään tullut tilausvirta oli 6,9 (6,8) miljoonaa euroa. Tilausvirta kasvoi tulisijaviennistä sekä sisustuskivistä ja saunoista. Tilausvirta kamiinan verhouskivistä ja kotimaan tulisijojen saneerausmyynnistä laski.

Yhtiön tilauskanta oli katsauskauden päättyessä 4,2 (4,6) miljoonaa euroa.

Toiminnan tehostamistoimien ansiosta yhtiön kannattavuus parani edellisestä vuodesta. Pienentyneiden kiinteiden kulujen sekä vähentyneiden poistojen ansiosta yhtiön liiketulos parani katsauskaudella 0,4 miljoonaa euroa edelliseen vuoteen verrattuna.

Vaikka toimintaympäristö viennissä säilynee haasteellisena edelleen vuonna 2017, liikevaihdon laskun arvioidaan päättyvän uuden vuolukivitulisijamalliston ja myynnin tehostamistoimien ansiosta. Kannattavuuden arvioidaan paranevan vuonna 2017 parantuneen kustannustehokkuuden  ansiosta.

Yhtiön käytössä olevat vuolukivivarat lisääntyivät 1,6 miljoonalla kuutiometrillä Turvallisuus- ja kemikaaliviraston myönnettyä laajennusluvan Juuassa sijaitsevalle Vaaralammen kaivospiirille 27.3.2017. Lisävarat vastaavat yli kymmenen vuoden kivenkäyttöä. Suomussalmen verhouskivitehtaan yhteydessä olevassa kaivospiirissä on tehty esiselvitys talkkivarantojen hyödyntämisestä. Hanke poikkeaa perinteisestä kaivoshankkeesta, siinä että varannot sijaitsevat olemassa olevan kaivospiirin ja teollisen infrastruktuurin yhteydessä. Hanke voisi siten olla selvästi perinteisiä hankkeita nopeammin toteutettavissa ja siihen liittyisi vähemmän epävarmuustekijöitä. Selvitystyötä ja jatkotutkimuksia tehdään lisää lähikuukausien aikana.

TULIKIVI OYJ
Hallitus

Jakelu: Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.tulikivi.fi

Lisätietoja: toimitusjohtaja Heikki Vauhkonen, p. 0207 636 555

LIITTEET: Tulikivi Oyj:n osavuosikatsaus 1-3/2017