Pörssitiedote

Tulikivi Oyj:n siirtyminen IFRS-raportointiin

3.3.2005

Tulikivi-konserni siirtyi raportoinnissaan 1.1.2005 IFRS-
standardien (International Financial Accounting Standards, IFRS)
käyttöön. Tulikivi-konsernin ensimmäinen IFRS-tilinpäätös
laaditaan 31.12.2005 päättyvältä tilikaudelta ja ensimmäinen IAS
34:n mukainen osavuosikatsaus 31.3.2005 päättyvältä
vuosineljännekseltä. Tulikivi-konsernin siirtymispäivä IFRS-
standardeihin on 1.1.2004.

Tulikivi on soveltanut siirtymisessä IFRS 1-siirtymästandardia ja
seuraavia sen mukaisia helpotuksia: yritysten yhteenliittymät,
työsuhde-etuudet ja kertyneet muuntoerot. Oheinen taloudellinen
informaatio on laadittu laadintahetkellä voimassa olleiden
IAS/IFRS-standardien mukaisesti.

Tässä tiedotteessa esitetään IFRS-standardeihin siirtymisen
vaikutukset siirtymispäivän taseeseen ja vuoden 2004 julkistetun
tilinpäätöksen tuloslaskelmaan ja taseeseen, jotka on aiemmin
esitetty Suomen tilinpäätöskäytännön mukaisesti (Finnish
Accounting Standards, FAS). Suomalaisen tilinpäätöskäytännön
mukaiset laadintaperiaatteet sisältyvät Tulikivi-konsernin vuoden
2004 vuositilinpäätökseen. Tiedotteessa esitetään lisäksi oman
pääoman täsmäytyslaskelmat 1.1.2004 ja vuosineljänneksittäin
vuodelta 2004 sekä vuoden 2004 tuloksen täsmäytyslaskelmat
vuosineljänneksittäin ja koko vuoden osalta. Suomalaisen
tilinpäätöskäytännön mukaiset laadintaperiaatteet sisältyvät
Tulikivi-konsernin vuoden 2004 vuositilinpäätökseen. IFRS-
standardien käyttöönotosta aiheutuneet erot suomalaiseen
tilinpäätöskäytäntöön verrattuna ovat seuraavat (numerointi
viittaa täsmäytyslaskelmien vastaaviin kohtiin):

(1) Eläkevastuut
Eläkevastuita määritettäessä Suomen TEL-eläkevakuutukset on
siirtymävaiheessa käsitelty työkyvyttömyysvakuutuksen osalta IAS
19:n mukaisena etuuspohjaisena järjestelynä ja
työkyvyttömyysvastuun vakuutusmatemaattisesti laskettu 1,2
miljoonaan euron suuruinen vastuu on kirjattu siirtymähetken
taseeseen.  Joulukuussa 2004 sosiaali- ja terveysministeriö
hyväksyi tiettyjä muutoksia Suomen työeläkejärjestelmän
työkyvyttömyyseläkevastuiden laskentaperusteisiin. Muutokset
tulevat voimaan 1.1.2006. Uuden käytännön mukaan TEL:n
työkyvyttömyysosa käsitellään maksuperusteisena järjestelmänä IFRS-
tilinpäätöksissä. Tämän muutoksen aiheuttama eläkevastuun
merkittävä vähennys sisältyy vuoden 2004 IFRS-tuloslaskelmaan
kertaluonteisena tuottoeränä. Tuloutuksen määrä on 1,1 miljoonaa
euroa. IFRS-taseessa 31.12.2004 työkyvyttömyyseläkevastuun määrä
on alle 0,1 miljoonaa euroa.

(2) Liikearvon poisto
IFRS 3 -standardin mukaan liikearvoa ei enää poisteta suunnitelman
mukaisin tasapoistoin vaan niiden mahdollista arvonalentumista
arvioidaan IAS 36:n mukaisesti vuosittain tehtävillä
arvonalentumistesteillä. Muutos parantaa vuoden 2004 tulosta ennen
veroja 0,3 miljoonaa euroa.

(3) Aineettomat hyödykkeet
IAS 38:n mukaan tietyt kehittämismenot tulee aktivoida
määriteltyjen kriteerien toteutuessa. Tämän perusteella standardin
kriteerit täyttävät, vuonna 2004 syntyneet uusien tuotteiden ja
tuotantomenetelmien kehittämismenot aktivoitiin jo vuoden 2004
FAS:n mukaisessa tilinpäätöksessä.

Mainonnasta ja myynnin edistämisestä johtuvat menot kirjataan IAS 38:n
mukaan kuluksi silloin, kun kyseiset tavarat on toimitettu tai palvelu
suoritettu. FAS:n mukaisessa tilinpäätöksessä tiettyjä tällaisia menoja
on jaksotettu silloin, kun niistä syntyvän taloudellisen hyödyn on
pääasiallisesti arvioitu saatavan seuraavalla tilikaudella. Muutos
vähentää siirtymähetken vaihto-omaisuutta 0,1 miljoonaa euroa ja muita
saamisia 31.12.2004 0,3 miljoonaa euroa sekä lisää vuoden 2004 IFRS-
tuloslaskelman mukaisia liiketoiminnan muita kuluja 0,2 miljoonaa
euroa.

(4) Tuloverot
IAS 12:n mukaan laskennallinen verovelka ja verosaaminen on
lähtökohtaisesti kirjattava kaikista veronalaisista väliaikaisista
eroista.
FAS:n mukaisen tuloslaskelman laskennallisten verovelkojen
muutokseen on IFRS-tuloslaskelmassa lisätty edellä mainituista
eroista aiheutuvat laskennallisten verovelkojen ja verosaamisten
muutokset, jotka nettomääräisesti kasvattivat verovelkaa 0,4
miljoonaa euroa. Vastaavat muutokset sisältyvät IFRS-taseen
laskennallisiin verosaamisiin ja verovelkoihin. Lisäksi taseen
laskennallisiin verovelkoihin sisältyy vuonna 2004 kirjatusta
tytäryhtiöosakkeiden ehdollisesta kauppahinnasta kivivaroille
kohdistettuun määrän liittyvä laskennallinen verovelka 0,1
miljoonaa euroa.

(5) Aineelliset hyödykkeet
Tytäryhtiöosakkeiden hankintahinnasta kivivaroille kohdistettu
osuus 0,5 miljoonaa euroa on IFRS-taseessa esitetty aineellisten
hyödykkeiden ryhmässä, kun se FAS:n mukaisessa taseessa on
esitetty aineettomissa hyödykkeissä. Lisäksi aineellisten
hyödykkeiden IFRS-tasearvoa kasvattaa tytäryhtiöosakkeiden
ehdollisesta kauppahinnasta kivivaroille kohdistettuun määrään
liittyvä laskennallinen verovelka 0,1 miljoonaa euroa.

(6) Tilinpäätöspäivän jälkeiset tapahtumat

Osinko 4,6 miljoonaa euroa on kirjattu FAS-tilinpäätökseen
ensimmäisellä vuosineljänneksellä ja IFRS-taseeseen IAS 10:n
mukaan toisella vuosineljänneksellä.

Rahavirtalaskelma
IFRS:n mukaisen rahavirtalaskelman ja FAS:n mukaisen
rahoituslaskelman välillä ei ole olennaisia eroja.

Segmenttiraportointi
Tulikivi-konsernin liiketoiminta on jaettu tulisija- ja
rakennuskiviliiketoimintaan. Konsernin ensisijainen
segmenttiraportointi perustuu tälle jaolle. Toissijainen
segmenttiraportointi perustuu asiakkaiden maantieteelliseen
sijaintiin. Maantieteellinen luokittelu koostuu seuraavista
ryhmistä: Suomi, Muu Eurooppa ja USA. Varojen raportointi tapahtuu
liikeomaisuuden sijainnin mukaisesti.

IFRS TÄSMÄYTYSLASKELMAT
Me

1. OMAN PÄÄOMAN
TÄSMÄYTYSLASKELMA
1.1.  31.3. 30.6.   30.9.  31.12.
2004   2004  2004    2004  2004

Oma pääoma FAS:n mukaan       24,4  20,4  20,9    22,1   23,2
IAS 19 Työsuhde -etuudet (1)  -1,2  -1,2  -1,2    -1,2
IFRS 3 Liiketoimintojen              0,1   0,2     0,2    0,3
yhdistäminen (2)
IAS 38 Aineettomat
hyödykkeet (3)                -0,1  -0,3  -0,2    -0,2   -0,3
IAS 12 Tuloverot (4)           0,4   0,4   0,3     0,3
IAS 10 Tilinpäätöspäivän             4,6
jälkeiset tapahtumat (6)
Oma pääoma IFRS:n mukaan      23,5  24,0  20,0    21,2   23,2

2. TULOKSEN TÄSMÄYTYSLASKELMA
TILIKAUDELTA 2004
Q1/   Q2/   Q3/     Q4/    2004
2004  2004  2004    2004
Katsauskauden tulos
FAS:n mukaan                   0,6   0,5   1,2     1,2    3,5
IAS 19 Työsuhde-etuudet (1)                        1,1    1,1
IFRS 3 Liiketoimintojen
yhdistäminen (2)               0,1   0,1           0,1    0,3
IAS 38 Aineettomat            -0,2   0,1          -0,1   -0,2
hyödykkeet(3)
IAS 12 Tuloverot (4)                -0,1          -0,3   -0,4
Katsauskauden tulos
IFRS:n mukaan                  0,5   0,6   1,2     2,0    4,3

3. KONSERNIN TULOSLASKELMA
FAS  IFRS-   IFRS
1-12  täs-    1-12
2004  mäy-    2004
tyk-
set

Liikevaihto                         55,3          55,3
Liiketoiminnan muut tuotot           0,5           0,5
Valmiiden ja keskeneräisten
tuotteiden varaston muutos           0,5           0,5
Valmistus omaan käyttöön             0,8           0,8

Aineiden ja tarvikkeiden             9,0   0,1     8,9
käyttö (3)
Ulkopuoliset palvelut                7,0           7,0
Työsuhde-etuuksista
aiheutuvat
kulut (1)                           20,1   1,1    19,0
Poistot (2)                          4,3   0,3     4,0
Liiketoiminnan muut kulut (3)       11,7  -0,3    12,0
Liikevoitto                          5,0   1,2     6,2
Prosenttia liikevaihdosta            9,1          11,4

Rahoitustuotot ja kulut             -0,1          -0,1
Voitto ennen veroja                  4,9   1,2     6,1
Prosenttia liikevaihdosta            8,8          11,1
Välittömät verot (4)                 1,4  -0,4     1,8
Tilikauden voitto                    3,5   0,8     4,3

Tunnuslukuja                        FAS           IFRS
1-12          1-12
2004          2004

Osakekohtainen tulos,e              0,38          0,48

4. KONSERNITASE
FAS IFRS-  IFRS        IFRS-
1.1.  täs-  1.1.   FAS   täs-  IFRS
2004  mäy-  2004 31.12   mäy- 31.12
tyk-           .   tyk-     .
set                set
2004         2004
Varat
Pitkäaikaiset varat
Aineelliset käyttö-
omaisuushyödykkeet(4,5)        16,2   0,1  16,3  15,5    0,6  16,1
Liikearvo (2)                   0,6         0,6   0,3    0,3   0,6
Muut aineettomat hyödykkeet     3,3  -0,1   3,2   3,8   -0,5   3,3
(5)
Sijoituskiinteistöt             0,2         0,2   0,2          0,2
Myytävissä olevat sijoitukset   0,1         0,1   0,1          0,1
Laskennalliset verosaamiset     0,7   0,4   1,1   0,6    0,1   0,7
(4)
Pitkäaikaiset varat yhteensä   21,1   0,4  21,5  20,5    0,5  21,0

Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus (3)             7,0  -0,1   6,9   7,5          7,5
Myyntisaamiset ja
muut saamiset (3)               7,1         7,1   7,6   -0,3   7,3
Ennakkomaksut                                     0,3          0,3
Käypään arvoon tulosvai-
kutteisesti kirjattavat         0,7         0,7   0,7          0,7
rahoitusvarat
Rahavarat                       5,8         5,8   5,1          5,1
Lyhytaikaiset varat yhteensä   20,6  -0,1  20,5  21,2   -0,3  20,9
Varat yhteensä                 41,7   0,3  42,0  41,7    0,2  41,9

Oma pääoma ja velat
Osakepääoma                     6,2         6,2   6,2          6,2
Ylikurssirahasto                5,4         5,4   5,4          5,4
Kertyneet voittovarat          12,8  -0,9  11,9  11,6         11,6
Oma pääoma yhteensä            24,4  -0,9  23,5  23,2         23,2

Pitkäaikaiset velat
Laskennalliset verovelat (4)    0,7         0,7   0,5    0,2   0,7
Eläkevelvoitteet (1)                  1,2   1,2
Varaukset                       0,1         0,1   0,2          0,2
Korolliset velat                5,0         5,0   6,1          6,1
Muut velat                                        0,4          0,4
Pitkäaikaiset velat yhteensä    5,8   1,2   7,0   7,2    0,2   7,4

Lyhytaikaiset velat
Ostovelat ja muut velat         8,4         8,4   8,8          8,8
Kauden verotettavaan tuloon
perustuvat verovelat            0,3         0,3
Lyhytaikaiset korolliset        2,8         2,8   2,5          2,5
velat
Lyhytaikaiset velat yhteensä   11,5        11,5  11,3         11,3

Velat yhteensä
Oma pääoma ja velat           41,7   0,3  42,0  41,7   0,2   41,9
yhteensä

TUNNUSLUKUJA

FAS        IFRS
31.12       31.12
.           .

2004        2004

Oman pääoman tuotto, %         14,7        18,7
Sijoitetun pääoman tuotto, %   16,2        19,8
Current ratio                   1,9         1,9
Omavaraisuusaste, %            55,6        55,3
Gearing, %                     12,1        12,1
Osakekohtainen oma pääoma,e    0,38        0,48
Korollinen vieras pääoma, Me    8,6         8,6

Tunnuslukujen laskentakaavat ovat
samat kuin vuoden 2004 FAS:n
mukaisessa tilinpäätöksessä
esitetyt.

TULIKIVI OYJ

Hallitus

Jakelu:           Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet

Lisätietoja:      Tulikivi Oyj,83900  Juuka,
puh. 013-681 111,
www.tulikivi.com
Hallituksen puheenjohtaja Matti Virtaala
Toimitusjohtaja Juha Sivonen
Rahoitusjohtaja Arja Lehikoinen