Yhtiökokous

Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset 2021

28.4.2021

Tulikivi Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin poikkeuksellisin menettelyin 28.4.2021 Helsingissä Covid-19 pandemian leviämisen rajoittamiseksi 3.10.2020 voimaan tulleen väliaikaisen lain (677/2020) nojalla. Osakkeenomistajilla ja heidän asiamiehillään oli mahdollisuus osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää oikeuksiaan ainoastaan äänestämällä ennakkoon sekä esittämällä vastaehdotuksia ja kysymyksiä ennakkoon. Kokoukseen ei ollut mahdollista osallistua paikan päällä.

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen vuodelta 2020 sekä myönsi vastuuvapauden yhtiön hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Osinkoa ei jaeta. Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotukset osakeanneista päättämisestä, omien osakkeiden luovuttamisesta sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Yhtiökokous hyväksyi yhtiön toimielinten palkitsemisraportin. Päätös oli neuvoa-antava.

 

1 Voitonjako

Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti, että osinkoa ei jaeta.

 

2 Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkiot

Hallituksen jäsenen vuosipalkkio on 19.000 euroa. Vuosipalkkiosta 40 % maksetaan Tulikivi Oyj:n A-osakkeina. Lisäksi hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 4.500 euron kuukausipalkkio. Sihteerinä toimivalle hallituksen jäsenelle maksetaan 1.400 euron kuukausipalkkio. Hallituksen nimitysvaliokunnan ja tarkastusvaliokunnan jäsenille maksetaan kokouspalkkiota 330 euroa kokousta kohden. Tilintarkastajan palkkio maksetaan laskun mukaan.

 

3 Hallituksen jäsenet

Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin kuusi jäsentä. Hallituksen jäseniksi valittiin Jaakko Aspara, Liudmila Niemi, Markku Rönkkö, Jyrki Tähtinen, Heikki Vauhkonen ja Tarmo Tuominen.

 

4 Tilintarkastaja

Tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajana Heli Tuuri, KHT.

 

5 Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista ja sekä optio-oikeuksien ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta ja yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti. Uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita voidaan antaa seuraavasti: enintään 15.656.622 kappaletta A-sarjan ja 2.304.750 kappaletta K-sarjan osakkeita. Valtuutus sisältää oikeuden toteuttaa osakeanti myös osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen suunnatulla annilla edellyttäen, että siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Valtuutus sisältää oikeuden päättää maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen siten, että yhtiölle annettavien osakkeiden lukumäärä olisi enintään yksi kymmenesosa yhtiön kaikista osakkeista. Valtuutus sisältää myös oikeuden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta, jotka oikeuttavat saamaan maksua vastaan yhtiön osakkeita. Valtuutus sisältää oikeuden suorittaa yhtiön osakepalkkioita. Hallituksella on valtuutus päättää osakeanteihin ja osakkeiden luovuttamiseen liittyvistä muista seikoista. Valtuutus on voimassa vuoden 2022 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2022 saakka.

 

6 Hallituksen järjestäytyminen

Hallitus valitsi yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa puheenjohtajakseen Jyrki Tähtisen ja sihteeriksi Markku Rönkön. Hallituksen nimitysvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Jyrki Tähtinen ja jäseniksi Markku Rönkkö sekä Heikki Vauhkonen. Hallituksen tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Markku Rönkkö ja jäseniksi Liudmila Niemi ja Tarmo Tuominen.

 

TULIKIVI OYJ
Jyrki Tähtinen
Hallituksen puheenjohtaja

 

Lisätietoja: Tulikivi Oyj, 83900 Juuka, puhelin 0403 063 100
– hallituksen puheenjohtaja Jyrki Tähtinen p. 0400 406 509
– toimitusjohtaja Heikki Vauhkonen p. 0207 636 555

 

Jakelu: Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet