Yhtiökokous

Tulikivi Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset ja hallituksen järjestäytyminen

31.3.2009

Tulikivi Oyj:n varsinainen yhtiökokous 31.3.2009 vahvisti
tilinpäätöksen vuodelta 2008 sekä myönsi vastuuvapauden yhtiön
hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Osinkoa päätettiin
maksaa 0,0280 euroa/A-osake ja 0,0263 euroa/K-osake. Yhtiökokous
hyväksyi hallituksen ehdotukset koskien hallituksen valtuuttamista
omien osakkeiden hankkimiseen, osakeanneista päättämiseen ja omien
osakkeiden luovuttamiseen sekä osakkeisiin liittyvien erityisten
oikeuksien antamiseen.

1. Voitonjako
Osingonmaksu
Yhtiökokous päätti jakaa osinkoa hallituksen esityksen mukaisesti
- A-sarjan osakkeille 0,0280 euroa/osake
- K-sarjan osakkeille 0,0263 euroa/osake
Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 3.4.2009 ja osingon maksupäivä
14.4.2009.

2. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkiot
Hallituksen jäsenen vuosipalkkio on 15 600 euroa. Yhtiökokouksen
päätöksen mukaisesti kunkin hallituksen jäsenen vuosipalkkiosta
maksetaan 40 prosenttia Tulikivi Oyj:n A-osakkeina. Lisäksi
hallituksen puheenjohtajalle suoritetaan
6 240 euron kuukausipalkkioja sihteerinä toimivalle hallituksen
jäsenelle 724 euron kuukausipalkkio. Hallituksen
valiokuntienjäsenille maksetaan kokouspalkkiota 300 euroa kokousta
kohden. Tilintarkastajan palkkio suoritetaan laskun mukaan.

3. Hallituksen jäsenet ja hallituksen puheenjohtaja
Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin seitsemän jäsentä.
Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen piispa Ambrosius, Juhani
Erma, Eero Makkonen, Maarit Toivanen-Koivisto, Heikki Vauhkonen ja
Matti Virtaala. Hallituksen uudeksi jäseneksi valittiin Markku
Rönkkö.

4. Tilintarkastaja
Tulikivi Oyj:n tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö
KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajana Ari Eskelinen, KHT.

5. Valtuutus omien osakkeiden hankkimiseen
Yhtiökokous myönsi hallitukselle valtuutuksen omien osakkeiden
hankkimiseen hallituksen tekemän ehdotuksen mukaisesti. Omat
osakkeet hankitaan yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi ja
käytettäväksi vastikkeena yrityskaupoissa tai muissa
rakennejärjestelyissä hallituksen määräämällä tavalla sen ja
päättämässä laajuudessa. Lisäksi osakkeita voidaan hankkia
käytettäväksi osakepohjaisen kannustinjärjestelmän
toteuttamiseksi, osakepalkkioiden maksamiseksi tai muutoin
edelleen luovuttamiseksi tai mitätöitäväksi. Yhtiön A-sarjan
osakkeita hankitaan enintään 2 760 397 kappaletta ja yhtiön K-
sarjan osakkeita hankitaan enintään 954 000 kappaletta, huomioon
ottaen kuitenkin, ettei yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden
määrä saa ylittää 10 prosenttia yhtiön koko osakemäärästä.
Valtuutus on voimassa vuoden 2010 varsinaiseen yhtiökokoukseen
saakka, kuitenkin enintään 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä
lukien.

6. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeanneista ja yhtiön
hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta sekä
osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin
oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään uusien osakkeiden
antamisesta ja yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden
luovuttamisesta. Uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia
osakkeita voidaan antaa seuraavasti: enintään 5 520 794 kappaletta
A-sarjan ja 1 908 000 kappaletta K-sarjan osakkeita.
Valtuutus sisältää oikeuden toteuttaa osakeanti myös
osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen suunnatulla annilla
edellyttäen, että siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen
syy.
Valtuutus sisältää oikeuden päättää maksuttomasta osakeannista
yhtiölle itselleen siten, että yhtiölle annettavien osakkeiden
lukumäärä olisi enintään yksi kymmenesosa yhtiön kaikista
osakkeista.
Valtuutus sisältää myös oikeuden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä
tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien
antamisesta, jotka oikeuttavat saamaan maksua tai saatavan
kuittaamista vastaan yhtiön osakkeita.
Valtuutus sisältää oikeuden suorittaa yhtiön osakepalkkioita.
Hallituksella on valtuutus päättää muista osakeanteihin
liittyvistä seikoista. Valtuutus osakkeiden hankintaan on voimassa
vuoden 2010 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

7.  Hallituksen järjestäytyminen ja hallituksen valiokunnat
Hallitus valitsi yhtiökokouksen jälkeen pitämässään
järjestäytymiskokouksessa puheenjohtajakseen Matti Virtaalan.
Hallitus päätti perustaa tarkastusvaliokunnan, johon
puheenjohtajaksi valittiin Juhani Erma ja jäseniksi Markku Rönkkö
ja Matti Virtaala. Hallituksen nimitysvaliokuntaan valittiin
puheenjohtajaksi Reijo Vauhkonen ja jäseniksi piispa Ambrosius ja
Matti Virtaala.

TULIKIVI OYJ

Matti Virtaala
Hallituksen puheenjohtaja
                                                     
Lisätietoja: Tulikivi Oyj, 83900 Juuka, puhelin 0207 636 000,
- hallituksen puheenjohtaja Matti Virtaala
- toimitusjohtaja Heikki Vauhkonen
Jakelu: NASDAQ OMX Helsinki Oy ja keskeiset tiedotusvälineet
www.tulikivi.com