Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus 01-03/2009

21.4.2009

- Tulikivi-konsernin liikevaihto oli 11,0 me (14,6 me 01-03/2008).
- Konsernin tulos ennen veroja oli tappiollinen -3,0 (-0,6) me
kaudelle keskittämis- ja kannattavuusohjelmasta aiheutuneiden 1
me:n kertaluonteisten kulujen jälkeen. Osakekohtainen tulos oli -
0,06 (-0,01) euroa.
- Liiketoiminnan rahavirta ennen investointeja oli -1,0 (0,8) me.
- Tilauskanta 31.3. oli 6,6 me (4,9 me 31.12.).
- Tilikauden liikevaihdon arvioidaan jäävän selvästi edellisen
vuoden tasosta ja tuloksen kertaluonteisten erien jälkeen
muodostuvan tappiolliseksi.

Toimitusjohtajan kommentit:
"Ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihto laski selvästi
edellisen vuoden tasosta erityisesti kotimaassa, Venäjällä ja
Baltiassa. Omakotirakentamisen vähentyminen ja kuluttajien yleinen
epävarmuus heijastui voimakkaasti kysyntään. Saneerauspainotteinen
Keski-Euroopan uunivienti kehittyi haasteellisiin olosuhteisiin
nähden hyvin.

Haasteellisesta kysyntätilanteesta huolimatta kotimaan
jakeluverkon ja palvelujen edelleenkehittämistä on jatkettu,
Venäjän logistiikkatoiminnot on käynnistetty. Nämä toimenpiteet
kasvattavat konsernin liikevaihtoa alkuvuoden tasosta kyseisillä
markkina-alueilla. Konsernin toimintojen keskittämis- ja
kannattavuusohjelma etenee. Henkilöstövähennysten lisäksi
toteutettavat rakenteelliset muutokset tuovat merkittäviä
säästöjä, jotka parantavat konsernin suhteellista kannattavuutta
loppuvuonna.

Lähikuukausina tulisijojen kysyntä on Keski-Euroopassa kotimaata
ja lähialueita korkeammalla tasolla. Kysynnän elpyminen vaatisi
kuluttajien epävarmuuden selkeää vähenemistä nykytasosta.
Kokonaisuutena tulisijojen kysyntä on kuitenkin lähikuukausina
hieman alkuvuotta korkeammalla tasolla."

Segmenttiraportointi
Vuoden 2009 alusta konsernin toimintasegmentit ovat tulisijat-
liiketoiminta ja luonnonkivituotteet-liiketoiminta. Tulisijat-
liiketoimintaan kuuluvat vuolukiviset ja keraamiset Tulikivi- ja
Kermansavi-tuotemerkeillä myytävät uunit, niiden oheistuotteet ja
astiat sekä kamiinoiden verhouskivet. Luonnonkivituotteet-
liiketoimintaan kuuluvat kotien sisustuskivituotteet ja
kivitoimitukset rakennuskohteisiin. Segmenteille
kohdistamattomista kuluista muodostuu segmenttiraportoinnissa Muut
erät, johon sisältyvät myös rahoituskulut ja verot.

Liikevaihto ja tulos
Konsernin liikevaihto oli 11,0 miljoonaa euroa (14,6 miljoonaa
euroa tammi-maaliskuu 2008).  Tulisijat-liiketoiminnan liikevaihto
oli 9,6 (12,6) miljoonaa euroa ja luonnonkivituotteet-
liiketoiminnan liikevaihto 1,4 (2,0) miljoonaa euroa. Tulisijat-
liiketoiminnan liikevaihdon lasku aiheutui kotimaan uunimyynnin ja
verhouskivimyynnin vähenemisestä.

Viennin osuus liikevaihdosta oli 5,6 (6,5) miljoonaa euroa eli
50,6 (44,8) prosenttia. Suurimmat vientimaat olivat Ranska, Belgia
ja Saksa.
Kotimaan liikevaihto oli 5,4 (8,1) miljoonaa euroa.

Konsernin tulos liikevoittotasolla oli tappiollinen -2,7 (-0,3)
miljoonaa euroa. Konsernin segmenttiraportoinnin mukaisesti
tulisijat-liiketoiminnan liiketappio oli -1,9 (0,4) miljoonaa
euroa, luonnonkivituotteet-liiketoiminnan  -0,1 (0,2) miljoonaa
euroa ja muiden erien kulut –0,7 (-0,9) miljoonaa euroa.

Konsernin tappio ennen veroja oli -3,0 (-0,6) miljoonaa euroa ja
nettotappio -2,4 (-0,4) miljoonaa euroa. Osakekohtainen tulos oli
-0,06 (-0,01) euroa

Konsernissa käynnistettiin toimintojen keskittämis- ja
kannattavuusohjelma kannattavuuden parantamiseksi. Maaliskuussa
päättyneiden yt-neuvottelujen tuloksena päädyttiin 79 henkilön
irtisanomiseen sekä 41 henkilön lomauttamiseen toistaiseksi.
Näistä toimenpiteistä kirjattiin katsauskaudella 1,0 miljoonan
euron suuruinen uudelleenjärjestelyvaraus, joka kirjautui
pääsääntöisesti tulisijat-liiketoiminnan kuluihin. Tuleville
katsauskausille järjestelyistä aiheutuu vielä yhteensä n. 0,2
miljoonan euron kertaluonteiset kulut.

Rahoitus ja investoinnit
Toimintaympäristön muutokseen on varauduttu ja konsernin
rahoitusasema on hyvä. Liiketoiminnan rahavirta ennen
investointeja oli -1,0 (0,8) miljoonaa euroa. Johdon näkemyksen
mukaan konsernin käytettävissä olevan rahoituksen määrä on
riittävä lähitulevaisuudessa.
Omavaraisuusaste oli 37,4 prosenttia (42,3 prosenttia 31.3.2008).
Korollisten nettovelkojen suhde omaan pääomaan eli gearing oli
69,4 (65,7) prosenttia. Current ratio oli 1,6 (1,6).
Rahoitustuottoja muodostui 0,1 (0,0) miljoonaa euroa ja
rahoituskuluja 0,4 (0,3) miljoonaa euroa. Osakekohtainen oma
pääoma oli 0,64 (0,73) euroa.

Konsernin tuotanto-,louhos- ja kehitysinvestoinnit olivat 0,5
(0,7) miljoonaa euroa. Tutkimus- ja kehittämistoiminnan
kustannukset olivat 0,4 (0,4) miljoonaa euroa eli 3,4 (3,1)
prosenttia liikevaihdosta. Näistä aktivoitiin taseeseen 0,1 (0,1)
miljoonaa euroa. Tuotekehitystoiminnassa saatiin päätökseen
kehitysprojekti, jossa tulisijamallisto muutettiin
pyörrepesätekniikalle. Projektin tuloksena Tulikiven uunimallistot
ovat CE-merkittyjä.

Henkilöstö
Konsernin palveluksessa oli katsauskauden aikana keskimäärin 399
(550) henkilöä. Katsauskaudella muodostui palkka- ja palkkiokuluja
yhteensä 4,2 (4,2) miljoonaa euroa, josta
uudelleenjärjestelyvarauksen vaikutus on 0,5 miljoonaa euroa.

Tulikivi-konsernissa on käytössä kannustinjärjestelmä, johon
sisältyy osakepohjainen kannustinjärjestelmä toimitusjohtajalle ja
avainhenkilöille sekä tulospalkkiojärjestelmä koko henkilöstölle.
Vuonna 2008 käyttöönotetussa osakepohjaisessa
kannustinjärjestelmässä oli ohjelman mukaisesti kolme
ansaintajaksoa, jotka olivat kalenterivuodet 2008, 2009 ja 2010.
Palkkioina voitiin suorittaa yhteensä enintään noin 360 000 A-
osaketta ja rahana osakkeiden arvoa vastaava määrä. Järjestelmän
mukainen toteutunut palkkio ansaintajaksolta 2008 oli 9 800 A-
osaketta.
Vuodelta 2009 osakepalkkion enimmäismäärä on 175 000 A-osaketta
sekä rahan osakkeiden arvoa vastaava määrä. Tästä määrästä
toimitusjohtajan osuus on enintään 40 000 A-osaketta. Osakepalkkio
perustuu konsernin tuloksen ja rahavirran paranemiseen.
Tulospalkkiojärjestelmä perustuu konsernin tuloksen ja
tuottavuuden paranemiseen ja toimitusjohtajalla ja
avainhenkilöillä lisäksi henkilökohtaisten tavoitteiden
saavuttamiseen.

Varsinaisen yhtiökokouksen päätöksiä
Osingonjako
Tulikivi Oyj:n 31.3.2009 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti
jakaa osinkoa 0,0280 euroa/A-osake ja 0,0263 euroa/K-osake.
Osinkojen maksupäivä oli 14.4.2009.

Hallintoelimet
Emoyhtiön ja liiketoimintaa harjoittavien kotimaisten
tytäryhtiöiden hallituksen jäseniksi valittiin Piispa Ambrosius,
Juhani Erma, Eero Makkonen, Markku Rönkkö, Maarit Toivanen-
Koivisto, Heikki Vauhkonen ja Matti Virtaala. Hallitus valitsi
keskuudestaan puheenjohtajaksi Matti Virtaalan. Tilintarkastajaksi
valittiin KHT-yhteisö KPMG Oy Ab Helsingistä.

Valtuutus omien osakkeiden hankkimiseen
Yhtiökokous myönsi hallitukselle valtuutuksen omien osakkeiden
hankkimiseen hallituksen tekemän ehdotuksen mukaisesti.

Valtuutus päättää osakeanneista ja yhtiön hallussa olevien omien
osakkeiden luovuttamisesta sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä
tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien
antamisesta
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään uusien osakkeiden
antamisesta ja yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden
luovuttamisesta hallituksen tekemän ehdotuksen mukaisesti.
Valtuutus sisältää hallituksen ehdotuksen mukaisesti myös oikeuden
osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin
oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta, jotka oikeuttavat
saamaan maksua tai saatavan kuittaamista vastaan yhtiön osakkeita.

Omat osakkeet
Tulikivi Oyj:llä oli hallussaan katsauskauden alkaessa yhteensä
74 000 omaa A-osaketta. Katsauskauden aikana hankittiin lisää
yhteensä 60 000 A-osaketta
43 875 euron kokonaishankintahintaan. Keskimääräiseksi
hankintahinnaksi katsauskaudella muodostui 0,73 euroa/osake.
Osakkeiden hankintahintana on ollut hankintahetken pörssikurssi,
jonka vaihteluväli katsauskaudella oli 0,68 - 0,83 euroa/osake.
Katsauskaudella hankittu määrä vastaa 0,2 prosenttia yhtiön
osakkeiden kokonaismäärästä ja 0,0 prosenttia kaikkien osakkeiden
tuottamasta äänimäärästä. Yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden
kokonaismäärä oli katsauskauden päättyessä 134 000 A-osaketta
vastaten 0,4 prosenttia osakepääomasta ja 0,1 prosenttia
kokonaisäänimäärästä.
Omien osakkeiden hankinnalla ei ollut merkittävää vaikutusta
omistuksen ja äänivallan jakautumiseen yhtiössä.
Osakkeet hankitaan käytettäväksi vastikkeena yrityskaupoissa tai
muissa rakennejärjestelyissä tai osakepohjaisen
kannustinjärjestelmän toteuttamiseksi, osakepalkkion maksamiseksi
tai muutoin edelleen luovutettavaksi tai mitätöitäväksi.

Riskit ja epävarmuustekijät
Voimakas lasku omakotirakentamisessa ja remontoinnissa sekä
valuuttakurssien muutokset heikentävät tulisijojen kysyntää.
Energian kuluttajahintojen lasku voi osaltaan heikentää
tulisijatuotteiden kysyntää. Konsernin lähiajan riskit liittyvät
tulisijatuotteiden menekin vähenemiseen sekä
kannattavuusohjelmalla haettavien kustannussäästöjen
toteutumiseen.

Konsernin pitkän aikajänteen riskien arvioinnin mukaan strategisia
riskejä ovat muun muassa konsernin raaka-ainevaroihin,
lainsäädännön muutoksiin ja markkina-asemaan liittyvät riskit.
Operatiiviset riskit liittyvät muun muassa tuotteisiin,
jakeluteihin ja prosesseihin. Asiasta on kerrottu laajemmin
vuosikertomuksessa 2008.

Tulevaisuuden näkymät
Asuntorakentaminen on alhaisella tasolla useilla markkina-
alueilla, mikä vaikuttaa taloudellisen epävarmuuden ohella
tulisijojen ja luonnonkivituotteiden kysyntään. Tulisijojen
kysynnän arvioidaan olevan Keski-Euroopassa suhteellisesti
korkeammalla tasolla kuin Suomessa ja lähialueilla. Tilausvirran
ei oleta paranevan merkittävästi lähikuukausina. Yhtiössä
toteutettava keskittämis- ja kannattavuusohjelma parantaa yhtiön
kannattavuutta loppuvuonna. Kuluvan tilikauden liikevaihdon
arvioidaan kuitenkin jäävän selvästi edellisen vuoden tasosta ja
tuloksen ennen veroja kertaluonteisten erien jälkeen muodostuvan
tappiolliseksi.

Tilauskanta oli katsauskauden päättyessä 6,6 (9,2 31.3.2008 ja 4,9
31.12.2008) miljoonaa euroa.

Tulikivi-konsernin strategisten linjausten mukainen pitkän
tähtäimen kasvutavoite on viisi prosenttia orgaanista kasvua
vuodessa, sijoitetun pääoman tuottotavoite yli 20 prosenttia ja
suhteellisen kannattavuuden paraneminen kahdella
prosenttiyksiköllä vuodessa. Liikevaihdon kasvu, sijoitetun
pääoman tuotto ja kannattavuuden paraneminen jäävät kuluvana
vuonna alle näiden tavoitteiden johtuen pääasiassa kysynnän
pienenemisestä.

KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA
Me                                 01-03/  01-03/ Muutos,   01-12/
                                     2009    2008       %     2008
Liikevaihto                          11,0    14,6   -24,7     66,5
Liiketoiminnan muut tuotot            0,1     0,1              0,7
Valmiiden ja keskeneräisten
tuotteiden varastojen muutos         -0,5    -0,3             -0,6
Valmistus omaan käyttöön              0,1     0,1              0,8

Aineiden ja tarvikkeiden käyttö       2,1     2,8             12,5
Ulkopuoliset palvelut                 1,5     2,0             10,0
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat
kulut                                 5,4     5,4             23,1
Poistot                               1,3     1,4              5,7
Liiketoiminnan muut kulut             3,1     3,2             12,9

Liikevoitto/-tappio                  -2,7    -0,3              3,2
Prosenttia liikevaihdosta           -24,7    -1,7              4,9
Rahoitustuotot                        0,1     0,0              0,2
Rahoituskulut                        -0,4    -0,3             -1,4
Osuus osakkuusyhtiön tuloksesta       0,0     0,0              0,0

Tulos ennen veroja                   -3,0    -0,6              2,1
Prosenttia liikevaihdosta           -27,7    -4,0              3,1
Välittömät verot                      0,6     0,2             -0,6

Katsauskauden tulos                  -2,4    -0,4              1,4

Muut laajan tuloksen erät:
Koronvaihtosopimukset                 0,0                     -0,1
Muuntoerot                            0,0     0,0              0,0

Katsauskauden laaja
tulos yhteensä                       -2,4    -0,4              1,3

Emoyhtiön omistajille
kuuluvasta voitosta laskettu
osakekohtainen tulos (EUR),
laimentamaton ja laimennettu        -0,06   -0,01             0,04

KONSERNITASE
Me                                03/2009 03/2008          12/2008
VARAT
Pitkäaikaiset varat
Aineelliset hyödykkeet
Maa-alueet                            1,0     1,1              1,0
Rakennukset                           7,9     8,5              8,0
Koneet ja kalusto                     9,8    12,1             10,3
Muut aineelliset hyödykkeet           1,2     1,3              1,2
Aineettomat hyödykkeet
Konserniliikearvo                     4,3     4,3              4,3
Muut aineettomat hyödykkeet          11,1    11,0             11,2
Sijoituskiinteistöt                   0,2     0,2              0,2
Myytävissä olevat sijoitukset         0,1     0,1              0,1
Saamiset
Laskennalliset verosaamiset           1,5     1,1              0,9
Pitkäaikaiset varat yhteensä         37,1    39,7             37,2

Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus                      11,2    12,3             11,5
Myyntisaamiset                        4,6     5,4              5,3
Kauden verotettavaan tuloon
perustuvat verosaamiset               0,2     0,5
Muut saamiset                         1,0     0,9              0,4
Rahavarat                             9,6     5,2             11,7
Lyhytaikaiset varat yhteensä         26,6    24,3             28,9
Varat yhteensä                       63,7    64,0             66,1

OMA PÄÄOMA JA VELAT
Oma pääoma
Osakepääoma                           6,3     6,3              6,3
Ylikurssirahasto                      7,4     7,4              7,4
Omat osakkeet                        -0,1                     -0,1
Muuntoerot                            0,0    -0,1              0,0
Arvonmuutosrahasto                   -0,1                     -0,1
Kertyneet voittovarat                10,3    13,5             13,7
Oma pääoma yhteensä                  23,8    27,1             27,2
Pitkäaikaiset velat
Laskennalliset verovelat              2,0     2,2              2,1
Varaukset                             0,9     0,9              0,9
Korolliset velat                     20,8    18,4             21,6
Muut velat                            0,0     0,3
Pitkäaikaiset velat yhteensä         23,7    21,8             24,6
Lyhytaikaiset velat
Ostovelat ja muut velat               9,8    10,3              9,1
Kauden verotettavaan tuloon
perustuvat verovelat                  0,1                      0,1
Lyhytaikaiset varaukset               1,0     0,3
Lyhytaikaiset korolliset velat        5,3     4,5              5,1
Lyhytaikaiset velat yhteensä         16,2    15,1             14,3
Velat yhteensä                       39,9    36,9             38,9
Oma pääoma ja velat yhteensä         63,7    64,0             66,1

KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA        01-03/  01-03/           01-12/
Me                                   2009    2008             2008

Liiketoiminnan rahavirrat
Katsauskauden voitto                 -2,4    -0,4              1,4
Oikaisut:
Liiketoimet, joihin ei liity
maksutapahtumaa                       1,3     1,3              5,8
Korkokulut ja –tuotot ja verot       -0,3     0,2              1,8
Käyttöpääoman muutos                  0,7     0,3              0,2
Maksetut ja saadut korot
ja maksetut verot                    -0,3    -0,6             -1,6
Liiketoiminnan nettorahavirta        -1,0     0,8              7,6

Investointien rahavirrat
Investoinnit aineellisiin ja
aineettomiin hyödykkeisiin           -0,4    -0,8             -3,3
Investointeihin saadut avustukset
ja hyödykkeiden myynti                        0,1              0,2
Investointien nettorahavirta         -0,4    -0,7             -3,1

Rahoituksen rahavirrat
Pitkä- ja lyhytaikaisten
lainojen nostot                               2,0             10,0
Pitkä- ja lyhytaikaisten
lainojen takaisinmaksut              -0,6    -0,7             -4,9
Voitonjako ja omat osakkeet          -0,1                     -1,7
Rahoituksen nettorahavirta           -0,7     1,3              3,4

Rahavarojen muutos                   -2,1     1,4              7,9

Rahavarat tilikauden alussa          11,7     3,8              3,8
Rahavarat tilikauden lopussa          9,6     5,2             11,7

LASKELMA KONSERNIN OMAN
PÄÄOMAN MUUTOKSISTA
Me             Osake-   Yli-  Muunto-  Arvon-   Omat    Ker-  Yht.
                pää- kurssi-     erot muutos-  osak-  tyneet
                 oma rahasto          rahasto   keet   voit-
                                                     tovarat

Oma pääoma
1.1.2009         6,3     7,4      0,0    -0,1   -0,1    13,7  27,2
0,0
Voitonjako ja
omat osakkeet                                    0,0    -1,0  -1,0
Katsauskauden laaja
tulos yhteensä                                          -2,4  -2,4
Oma pääoma
31.3.2009        6,3     7,4      0,0    -0,1   -0,1    10,3  23,8

Oma pääoma
1.1.2008         6,3     7,4     -0,1     0,0    0,0    14,0  27,6
Katsauskauden laaja
tulos yhteensä                                          -0,4  -0,4
Oma pääoma
31.3.2008        6,3     7,4     -0,1     0,0    0,0    13,5  27,1

SEGMENTTI-INFORMAATIO
Toimintasegmentit                     Q1/     Q1/            1-12/
Me                                   2009    2008             2008
Liikevaihto                          11,0    14,6             66,5
Tulisijat                             9,6    12,6             58,5
Luonnonkivituotteet                   1,4     2,0              8,0
Muut erät                               -       -                -

Liikevoitto/-tappio                  -2,7    -0,3              3,2
Tulisijat                            -1,9     0,5              6,1
Luonnonkivituotteet                  -0,1     0,1              0,3
Muut erät                            -0,7    -0,9             -3,2

SEGMENTTI-INFORMAATIO VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN
                              Q1/     Q4/     Q3/    Q2/       Q1/
                             2009    2008    2008   2008      2008
Toimintasegmentit
Liikevaihto                  11,0    18,3    16,6   17,0      14,6
Tulisijat                     9,6    16,4    14,9   14,6      12,6
Luonnonkivituotteet           1,4     1,9     1,7    2,4       2,0
Muut erät                       -       -       -      -         -

Liikevoitto/-tappio          -2,7     1,3     1,3    0,9      -0,3
Tulisijat                    -1,9     2,1     1,9    1,7       0,4
Luonnonkivituotteet          -0,1    -0,1     0,1    0,1       0,2
Muut erät                    -0,7    -0,7    -0,7   -0,9      -0,9

SEGMENTTIEN VARAT JA VELAT 31.3.2009
                              Tuli-    Luonnon-      Muut     Yht.
                              sijat       kivet      erät

Segmentin varat                47,7         4,8      11,2     63,7
Segmentin velat                 9,1         0,7      30,1     39,9
Investoinnit, netto             0,4         0,0       0,1      0,5
Poistot ja arvonalentumiset     1,1         0,1       0,1      1,3

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT JA
OSAKEKOHTAISET TUNNUSLUVUT
                                  03/2009     03/2008    1-12/2008
Osakekohtainen tulos, euro          -0,06       -0,01         0,04
Osakekohtainen oma pääoma, euro      0,64        0,73         0,73
Oman pääoman tuotto, %              -37,0        -6,5          5,2
Sijoitetun pääoman tuotto, %        -20,1        -1,8          6,8

Omavaraisuusaste, %                  37,4        42,3         41,2
Nettovelkaantumisaste, %             69,4        65,7         55,1
Current ratio                         1,6         1,6          2,0
Bruttoinvestoinnit, milj.euroa        0,5         0,7          2,9
Bruttoinvestoinnit, %/lv              4,6         4,5          4,4
Tutkimus- ja kehitysmenot,
 milj. euroa                          0,4         0,4          1,8
%/liikevaihto                         3,4         3,1          2,7
Tilauskanta (31.3.),  milj.euroa      6,6         9,2          4,9
Henkilöstö keskimäärin                399         550          526

Osakkeen kurssikehitys, euro
Alin kurssi                          0,67        1,37         0,60
Ylin kurssi                          0,85        1,88         1,88
Keskikurssi                          0,73        1,53         1,28
Päätöskurssi                         0,70        1,50         0,67

Markkina-arvo kauden lopussa,
1000 e                              25907       55716        24837
(olettaen K-osakkeen markkina-arvoksi sama kuin A-osakkeella)
Osakkeiden vaihto, (1000 kpl)         673         641         2455
Osakkeiden vaihto, %/A-osakkeet       2,5         2,3          8,9
Osakkeiden lukumäärä keskimäärin 37043690    37143970     37128494
Osakkeiden lukumäärä 31.3.       37009970    37143970     37069970

Osavuosikatsauksen liitetiedot

Tämä osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset
–standardin mukaisesti.
Tulikivi on soveltanut tämän osavuosikatsauksen laatimisessa
samoja laatimisperiaatteita kuin vuositilinpäätöksessä 2008
kuitenkin siten, että Tulikivi on ottanut 1.1.2009 alkaen
seuraavat uudet/uudistetut standardit:
- IFRS 8, Toimintasegmentit
- IAS 1 Tilinpäätöksen esittäminen – muutos

sekä seuraavat uudistetut uudet /uudistetut standardit ja
tulkinnat, joilla ei käytännössä ole ollut vaikutusta
katsauskaudelta esitettyihin lukuihin:
- IFRS 2 Osakeperusteiset maksut – muutos
- IAS 23 Vieraan pääoman menot – muutos
- IFRS 7 Rahoitusinstrumentit:   tilinpäätöksessä esitettävät
tiedot - muutos
- IFRIC 9 Kytkettyjen johdannaisten uudelleenarviointi ja IAS 39
Rahoitusinstrumentit:  Kirjaaminen ja arvostaminen - muutos
- IAS 28 Sijoitukset osakkuusyrityksiin – muutos ja siitä
aiheutuvat muutokset IAS 32:een Rahoitusinstrumentit:
esittämistapa ja IFRS 7:ään Rahoitusinstrumentit: tilinpäätöksessä
esitettävät tiedot
- IAS 36 Omaisuuserien arvonalentuminen – muutos
- IAS 38 Aineettomat hyödykkeet – muutos
- IAS 19 Työsuhde-etuudet – muutos
- IAS 39 Rahoitusinstrumentit: kirjaaminen ja arvostaminen -
muutos
- IFRIC 16 Ulkomaiseen yksikköön tehdyn nettosijoituksen
suojaukset
- IFRIC 13 Kanta-asiakasohjelmat
- IAS 16 Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet – muutos
- IAS 29 Taloudellinen raportointi hyperinflaatiomaissa – muutos
- IAS 31 Osuudet osakkuusyrityksissä – muutos
- IAS 40 Sijoituskiinteistöt – muutos
- IAS 20 Julkisten avustusten kirjanpidollinen käsittely ja
julkisesta tuesta tilinpäätöksessä esitettävät tiedot – muutos
- IFRIC 15 Kiinteistöjen rakentamissopimukset

Osavuosikatsauksessa esitetyt tunnusluvut on laskettu samoilla
laskentaperusteilla kuin tilinpäätöksessä 2008. Laskentakaavat
löytyvät vuosikertomuksen 2008 sivulta 67.

Tuloverot
Me                           01-03/09   01-03/08   01-12/08
Tilikauden ja aikaisempien
tilikausien verot                -0,1        0,0       -0,7
Laskennalliset verot              0,7        0,2        0,1
Yhteensä                          0,6        0,2      -0,6

Annetut vakuudet
Me                               3/09       3/08      12/08
Rahalaitoslainat ja muut pitkä-
aikaiset velat ja velkojen
takaukset, joiden vakuudeksi
annettu kiinnityksiä ja pantteja 20,7       18,5       20,9
Annetut kiinnitykset ja pantit   25,1       25,5       25,1
Muut omasta puolesta annetut
kiinnitykset ja pantit            0,5        0,8        0,5
Johdannaissopimukset
Koronvaihtosopimukset
nimellisarvo                     12,8        7,4       13,0
käypä arvo                       -0,3        0,1       -0,2

Johdannaissopimusten käypä arvo on tilinpäätöspäivän
markkinahinnan perusteella laskettu voitto tai tappio sopimuksen
sulkemisesta.

Varaukset
Konsernin pitkäaikaisia varauksia ovat ympäristövaraus 0,4
miljoonaa euroa ja takuuvaraus 0,5 miljoonaa euroa.
Lyhytaikaisiin varauksiin kuuluu katsauskaudella kirjattu
uudelleenjärjestelyvaraus 1,0 miljoonaa euroa.
Pitkäaikaisten varausten tarkempi erittely sisältyy vuoden 2008
vuosikertomuksessa konsernitilinpäätöksen liitetietojen kohtiin
24. Varaukset ja 33. Muut ehdolliset velat. Ehdollisissa veloissa
ei ole tapahtunut muutoksia tilikauden päättymisen jälkeen.

Osakepääoma
Osakepääoma osakelajeittain
                       Osakkeita, Osuus,  Osuus,        Osuus,
                              kpl       %       %        euroa
                                    osak- äänistä    osakepää-
                                   keista               omasta
K-osakkeet (10 ääntä)   9 540 000    25,7    77,6    1 621 800
A-osakkeet (1 ääni)    27 603 970    74,3    22,4    4 692 675
Yhteensä 31.3.2009     37 143 970   100,0   100,0    6 314 475
Tulikivi Oyj:n osakepääomassa ei tapahtunut muutoksia
katsauskauden aikana. Yhtiöjärjestyksen mukaan A-osakkeille
maksetaan jaettavasta voitosta 0,0017 euroa suurempi osinko kuin K-
osakkeille. A-osake noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä.
Yhtiölle ei jätetty liputusilmoituksia katsauskauden aikana.

Hallituksen valtuutukset
Yhtiökokouksen 31.3.2008 tekemän päätöksen mukaisesti
hallituksella on valtuutus hankkia yhtiön A-sarjan osakkeita
enintään 2 760 397 kappaletta ja yhtiön K-sarjan osakkeita
enintään 954 000 kappaletta. Valtuutus on voimassa vuoden 2010
varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka. Lisäksi hallituksella on
valtuutus päättää uusien osakkeiden antamisesta ja yhtiön hallussa
olevien omien osakkeiden luovuttamisesta. Uusia osakkeita tai
yhtiön hallussa olevia omia osakkeita voidaan antaa seuraavasti:
enintään 5 520 794 kappaletta A-sarjan ja 1 908 000 kappaletta K-
sarjan osakkeita. Valtuutus on voimassa vuoden 2010
yhtiökokoukseen saakka.
Yhtiön hallussa oli katsauskauden päättyessä 134 000 A-osaketta.

Lähipiiriliiketoimet
Lähipiirin kanssa toteutuivat seuraavat liiketapahtumat:
1000 e                              3/09       3/08      12/08
Myynnit osakkuusyhtiölle               5         11         13
Ostot osakkuusyhtiöltä                44         13        173

Vuokrattu tiloja lähipiiriin
kuuluvilta                            32         30        115

Liiketoimet muun lähipiirin kanssa
Tulikivi Oyj on perustajajäsenenä Suomen Kivitutkimussäätiössä.
Yhtiö on vuokrannut toimisto- ja varastotiloja Säätiön ja Pohjois-
Karjalan Koulutuskuntayhtymän omistamasta rakennuksesta.  Näistä
tiloista on maksettu 32 (31)tuhannen euron suuruinen vuokra
katsauskaudella. Vuokra vastaa käypää vuokratasoa.

Suurimmat osakkeenomistajat 31.3.2009
Osakkaan nimi                            Osakkeet        Osuus
                                                  äänivallasta
Vauhkonen Reijo                         4 186 827       24,2 %
Vauhkonen Heikki                        3 003 887       24,1 %
Elo Eliisa                              2 957 020        5,9 %
Virtaala Matti                          2 421 300       12,6 %
Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö
Ilmarinen                               1 902 380        1,5 %
Mutanen Susanna                         1 643 800        7,2 %
Vauhkonen Mikko                           792 700        3,6 %
Paatero Ilkka                             718 430        0,6 %
Nuutinen Tarja                            674 540        3,5 %
Erikoissijoitusrahasto Phoebus            585 690        0,5 %
Muut osakkaat                          18 257 396       16,3 %

Tilintarkastusta ei ole suoritettu.

Konserniin kuuluvat emoyhtiö Tulikivi Oyj, Kivia Oy, AWL-Marmori
Oy, Tulikivi U.S., Inc ja OOO Tulikivi. Konserniyrityksiä ovat
lisäksi Uuni Vertriebs GmbH  ja The New Alberene Stone Company,
Inc., joilla ei ole enää liiketoimintaa. Emoyhtiöllä on Saksassa
kiinteä toimipaikka Tulikivi Oyj Niederlassung Deutschland.
Konsernin osakkuusyhtiöitä ovat Stone Pole Oy ja Leppävirran
Matkailukeskus Oy.

TULIKIVI OYJ

Hallitus
Matti Virtaala, hallituksen puheenjohtaja

Jakelu:  NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.tulikivi.com

Lisätietoja:  Tulikivi  Oyj,  83900  Juuka,  puh.  0207  636  000,
www.tulikivi.com
- hallituksen puheenjohtaja Matti Virtaala
- toimitusjohtaja Heikki Vauhkonen