Yhtiökokous

Tulikivi Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset ja hallituksen järjestäytyminen

17.4.2008

Tulikivi Oyj:n varsinainen yhtiökokous 17.4.2008 vahvisti
tilinpäätöksen vuodelta 2007 sekä myönsi vastuuvapauden yhtiön
hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Osinkoa päätettiin
maksaa 0,0450 e/A-osake ja 0,0433 e/K-osake. Yhtiökokous hyväksyi
hallituksen ehdotukset koskien hallituksen valtuuttamista omien
osakkeiden hankkimiseen, osakeanneista päättämiseen ja omien
osakkeiden luovuttamiseen sekä osakkeisiin liittyvien erityisten
oikeuksien antamiseen.

1. Voitonjako
Osingonmaksu
Yhtiökokous päätti jakaa osinkoa hallituksen esityksen mukaisesti
- A-sarjan osakkeille 0,0450 euroa/osake
- K-sarjan osakkeille 0,0433 euroa/osake
Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 22.4.2008 ja osingon maksupäivä
29.4.2008.

2. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkiot
Hallituksen jäsenen vuosipalkkio on 15 600 euroa. Yhtiökokouksen
päätöksen mukaisesti kunkin hallituksen jäsenen vuosipalkkiosta
maksetaan 40 prosenttia Tulikivi Oyj:n A-osakkeina. Lisäksi
hallituksen puheenjohtajalle suoritetaan
6 240 euron kuukausipalkkioja sihteerinä toimivalle hallituksen
jäsenelle 728 euron kuukausipalkkio. Tilintarkastajan palkkio
suoritetaan laskun mukaan.

3. Hallituksen jäsenet ja hallituksen puheenjohtaja
Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin seitsemän jäsentä.
Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen piispa Ambrosius, Juhani
Erma, Eero Makkonen, Maarit Toivanen-Koivisto, Reijo Vauhkonen,
Heikki Vauhkonen ja Matti Virtaala. Välittömästi yhtiökokouksen
jälkeen pidetyssä hallituksen järjestäytymiskokouksessa
hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Matti Virtaala.

4. Tilintarkastaja
Tulikivi Oyj:n tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö
KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajana Ari Eskelinen, KHT.

5. Valtuutus omien osakkeiden hankkimiseen
Yhtiökokous myönsi hallitukselle valtuutuksen omien osakkeiden
hankkimiseen hallituksen tekemän ehdotuksen mukaisesti. Omat
osakkeet hankitaan yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi ja
käytettäväksi vastikkeena yrityskaupoissa tai muissa
rakennejärjestelyissä hallituksen määräämällä tavalla sen ja
päättämässä laajuudessa. Lisäksi osakkeita voidaan hankkia
käytettäväksi osakepohjaisen kannustinjärjestelmän
toteuttamiseksi, osakepalkkioiden maksamiseksi tai muutoin
edelleen luovuttamiseksi tai mitätöitäväksi. Yhtiön A-sarjan
osakkeita hankitaan enintään 2 760 397 kappaletta ja yhtiön K-
sarjan osakkeita hankitaan enintään 954 000 kappaletta. Valtuutus
on voimassa vuoden 2009 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka,
kuitenkin enintään 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

6. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeanneista ja yhtiön
hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta sekä
osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin
oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään uusien osakkeiden
antamisesta ja yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden
luovuttamisesta. Uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia
osakkeita voidaan antaa seuraavasti: enintään 5 520 794 kappaletta
A-sarjan ja 1 908 000 kappaletta K-sarjan osakkeita.
Valtuutus sisältää oikeuden toteuttaa osakeanti myös
osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen suunnatulla annilla
edellyttäen, että siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen
syy.
Valtuutus sisältää oikeuden päättää maksuttomasta osakeannista
yhtiölle itselleen siten, että yhtiölle annettavien osakkeiden
lukumäärä olisi enintään yksi kymmenesosa yhtiön kaikista
osakkeista.
Valtuutus sisältää myös oikeuden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä
tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien
antamisesta, jotka oikeuttavat saamaan maksua tai saatavan
kuittaamista vastaan yhtiön osakkeita.
Valtuutus sisältää oikeuden suorittaa yhtiön osakepalkkioita.
Hallituksella on valtuutus päättää muista osakeanteihin
liittyvistä seikoista. Valtuutus osakkeiden hankintaan on voimassa
vuoden 2009 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

TULIKIVI OYJ

Matti Virtaala
Hallituksen puheenjohtaja
                                                     
Lisätietoja: Tulikivi Oyj, 83900 Juuka, puhelin 0207 636 000,
- hallituksen puheenjohtaja Matti Virtaala
- toimitusjohtaja Heikki Vauhkonen
Jakelu: OMX Pohjoismainen Pörssi Helsinki ja keskeiset
tiedotusvälineet
www.tulikivi.com