Yhtiökokous

Tulikivi Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset ja hallituksen järjestäytyminen

13.4.2007

Tulikivi Oyj:n varsinainen yhtiökokous 13.4.2007 vahvisti
tilinpäätöksen vuodelta 2006 sekä myönsi vastuuvapauden yhtiön
hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Osinkoa päätettiin
maksaa 0,090 e/A-osake ja 0,088 e/K-osake. Yhtiökokous hyväksyi
hallituksen ehdotukset koskien hallituksen valtuuttamista omien
osakkeiden hankkimiseen, osakeanneista päättämiseen ja omien
osakkeiden luovuttamiseen sekä osakkeisiin liittyvien erityisten
oikeuksien antamiseen. Lisäksi yhtiökokous hyväksyi hallituksen
ehdotuksen yhtiöjärjestyksen muutokseksi.

1. Voitonjako
Osingonmaksu
Yhtiökokous päätti jakaa osinkoa hallituksen esityksen mukaisesti
- A-sarjan osakkeille 0,090 euroa/osake
- K-sarjan osakkeille 0,088 euroa/osake
Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 18.4.2007 ja osingon maksupäivä
25.4.2007.

Lahjoitukset
Yhtiökokous päätti lahjoittaa voitonjakokelpoisista varoista
yhteensä 150 000 euroa yleishyödyllisille yhteisöille ja
säätiöille.

2. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkiot
Hallituksen jäsenen vuosipalkkio on 15 000 euroa. Yhtiökokouksen
päätöksen mukaisesti kunkin hallituksen jäsenen vuosipalkkiosta
maksetaan 40 prosenttia Tulikivi Oyj:n A-osakkeina. Lisäksi
hallituksen puheenjohtajalle suoritetaan 6 000 euron
kuukausipalkkio, varapuheenjohtajalle 3 000 euron kuukausipalkkio
sekä sihteerinä toimivalle hallituksen jäsenelle 700 euron
kuukausipalkkio. Tilintarkastajan palkkio suoritetaan laskun
mukaan.

3. Hallituksen jäsenet ja hallituksen puheenjohtaja
Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin seitsemän jäsentä.
Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen piispa Ambrosius, Juhani
Erma, Eero Makkonen, Reijo Vauhkonen, Heikki Vauhkonen ja Matti
Virtaala. Hallituksen uudeksi jäseneksi valittiin Maarit Toivanen-
Koivisto. Välittömästi yhtiökokouksen jälkeen pidetyssä
hallituksen järjestäytymiskokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi
valittiin Matti Virtaala ja varapuheenjohtajaksi Heikki Vauhkonen.

4. Tilintarkastaja
Tulikivi Oyj:n tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö
KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajana Ari Eskelinen, KHT.

5. Valtuutus omien osakkeiden hankkimiseen
Yhtiökokous myönsi hallitukselle valtuutuksen omien osakkeiden
hankkimiseen hallituksen tekemän ehdotuksen mukaisesti. Omat
osakkeet hankitaan yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi ja
käytettäväksi vastikkeena yrityskaupoissa tai muissa
rakennejärjestelyissä hallituksen määräämällä tavalla sen ja
päättämässä laajuudessa. Lisäksi osakkeita voidaan hankkia
käytettäväksi osakepohjaisen kannustinjärjestelmän
toteuttamiseksi, osakepalkkioiden maksamiseksi tai muutoin
edelleen luovuttamiseksi tai mitätöitäväksi. Yhtiön A-sarjan
osakkeita hankitaan enintään 2 760 397 kappaletta ja yhtiön K-
sarjan osakkeita hankitaan enintään 954 000 kappaletta. Valtuutus
on voimassa vuoden 2008 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka,
kuitenkin enintään 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

6. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeanneista ja yhtiön
hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta sekä
osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin
oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään uusien osakkeiden
antamisesta ja yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden
luovuttamisesta. Uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia
osakkeita voidaan antaa seuraavasti: enintään 5 520 794 kappaletta
A-sarjan ja 1 908 000 kappaletta K-sarjan osakkeita.
Valtuutus sisältää oikeuden toteuttaa osakeanti myös
osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen suunnatulla annilla
edellyttäen, että siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen
syy.

Valtuutus sisältää oikeuden päättää maksuttomasta osakeannista
yhtiölle itselleen siten, että yhtiölle annettavien osakkeiden
lukumäärä olisi enintään yksi kymmenesosa yhtiön kaikista
osakkeista.

Valtuutus sisältää myös oikeuden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä
tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien
antamisesta, jotka oikeuttavat saamaan maksua tai saatavan
kuittaamista vastaan yhtiön osakkeita.

Valtuutus sisältää oikeuden suorittaa yhtiön osakepalkkioita.

Hallituksella on valtuutus päättää muista osakeanteihin
liittyvistä seikoista. Valtuutus osakkeiden hankintaan on voimassa
vuoden 2008 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

7. Yhtiöjärjestyksen muuttaminen
Yhtiökokous hyväksyi hallituksen esityksen yhtiöjärjestyksen
muuttamisesta. Yhtiöjärjestyksestä poistettiin vähimmäis- ja
enimmäispääomaa, osakkeiden nimellisarvoa,
täsmäytyspäivämenettelyä ja omien osakkeiden lunastamista koskevat
määräykset. Yhtiöjärjestyksen muutoksessa täsmennettiin
varatilintarkastajan valintaa, yhtiön edustamista,
kokouskutsuaikaa sekä yhtiökokousta koskevat määräykset.

TULIKIVI OYJ

Matti Virtaala
Hallituksen puheenjohtaja
                                                     
Lisätietoja: Tulikivi Oyj, 83900 Juuka, puhelin 0207 636 000,
-        hallituksen puheenjohtaja Matti Virtaala
-        toimitusjohtaja Juha Sivonen
Jakelu: Helsingin Pörssi ja keskeiset tiedotusvälineet
www.tulikivi.com