Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus 01-03/07

20.4.2007

- Tulikivi-konsernin liikevaihto oli 19,2 miljoonaa euroa (16,3 me
edellisenä vuonna).
- Konsernin voitto ennen veroja oli 0,5 (1,7) me.
- Tilauskanta katsauskauden lopussa oli 10,8 (9,7) me.

Muutokset segmenttiraportoinnissa
Konsernin liiketoimintasegmentit ovat 1.1.2007 alkaen tulisijat-
liiketoiminta, luonnonkivituotteet-liiketoiminta ja muu toiminta.
Tulisijat-liiketoimintaan kuuluvat vuolukiviset ja keraamiset
tulisijat ja kamiinoiden verhouskivet. Luonnonkivituotteet-
liiketoimintaan kuuluvat kotien sisustuskivituotteet ja
kivitoimitukset rakennuskohteisiin. Muuhun toimintaan sisältyvät
konsernin liiketoiminnoilla kohdistamattomat kulut ja vero- ja
rahoituskulut sekä keraamisten astioiden liikevaihto ja kyseisen
toiminnon kulut.

Liikevaihto ja tulos
Konsernin liikevaihto oli 19,2 miljoonaa euroa (16,3 miljoonaa
euroa tammi-maaliskuu 2006).  Tulisijat-liiketoiminnan liikevaihto
oli 16,7 (14,6) miljoonaa euroa, luonnonkivituotteet-
liiketoiminnan liikevaihto 1,9 (1,7) miljoonaa euroa ja muun
toiminnan liikevaihto 0,6 miljoonaa euroa. Tulisijat-
liiketoiminnan vertailukelpoinen liikevaihto eli liikevaihto ilman
keraamisia uuneja oli 13,6 miljoonaa euroa.  Vertailukelpoinen
liikevaihto jäi edellisen vuoden tasosta kotimaan
jakelutiejärjestelmän muutoksen ja Saksan tulisijakysynnän
heikkenemisen takia.

Viennin osuus liikevaihdosta oli 9,8 (9,7) miljoonaa euroa eli
51,3 (59,4) prosenttia. Suurimmat vientimaat olivat Saksa ja
Ruotsi. Saksaa lukuun ottamatta vienti on kasvanut odotusten
mukaisesti. Kotimaan liikevaihto oli 9,4 (6,6) miljoonaa euroa.

Konsernin liikevoitto oli 0,7 (1,7) miljoonaa euroa. Konsernin
segmenttiraportoinnin mukaisesti tulisijat-liiketoiminnan
liikevoitto oli 1,4 (2,3) miljoonaa euroa, luonnonkivituotteet-
liiketoiminnan 0,1 (0,1) miljoonaa euroa ja muun toiminnan
liiketappio -0,8 (-0,7) miljoonaa euroa.
Konsernin voitto ennen veroja oli 0,5 (1,7) miljoonaa euroa ja
vastaava vertailukelpoinen voitto 0,6 miljoonaa euroa. Odotettua
heikompaan tuloskehitykseen vaikuttivat menekin heikkeneminen,
mutta myös uuden tehtaan käynnistyskulut ja kotimaan uuden
myymäläketjun rakentaminen ja markkinointi rasittivat
kannattavuutta aiemmin informoidun mukaisesti.

Rahoitus ja investoinnit
Konsernin rahoitusasema on hyvä. Liiketoiminnan rahavirta ennen
investointeja oli -1,2 (-0,4) miljoonaa euroa.
Omavaraisuusaste oli 47,5 prosenttia (64,1 prosenttia 31.3.2006).
Korollisten nettovelkojen suhde omaan pääomaan eli gearing oli
48,7 (5,5) prosenttia. Current ratio oli 1,6 (1,6). Osakekohtainen
oma pääoma oli 0,84 (0,74) euroa.

Konsernin investoinnit olivat 1,3 (1,8) miljoonaa euroa.
Katsauskaudella jatkettiin uuden louhosalueen avaamista Kuhmossa,
tehtiin jakelutiemuutokseen liittyneitä investointeja sekä
hankittiin louhintakoneita.

Merkittävät tapahtumat katsauskauden päättymisen jälkeen
Tulikivi Oyj:n 13.4.2007 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti
osingoksi 0,090 euroa / A-osake ja 0,088 euroa / K-osake.
Hallituksen jäseniksi valittiin piispa Ambrosius, Juhani Erma,
Eero Makkonen, Maarit Toivanen-Koivisto, Reijo Vauhkonen, Heikki
Vauhkonen ja Matti Virtaala. Yhtiökokous hyväksyi hallituksen
ehdotukset koskien hallituksen valtuuttamista omien osakkeiden
hankkimiseen, osakeanneista päättämiseen ja omien osakkeiden
luovuttamiseen sekä osakkeisiin liittyvien erityisten oikeuksien
antamiseen. Lisäksi yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen
yhtiöjärjestyksen muutokseksi

Tulevaisuuden näkymät
Tulikiven uuniviennin odotetaan Saksaa lukuun ottamatta kasvavan.
Kotimaassa jakelutieuudistus vaikuttaa menekkiin vielä toisella
vuosineljänneksellä. Konsernin liikevaihdon arvioidaan
vuositasolla saavuttavan edellisen vuoden tason ja tuloksen
muodostuvan hyväksi.

KONSERNITULOSLASKELMA
Me                                 01-03/  01-03/ Muutos,   01-12/
                                     2007    2006       %     2006

Liikevaihto                          19,2    16,3    18,1     82,1
Liiketoiminnan muut tuotot            0,1     0,1              0,6
Valmiiden ja keskeneräisten
tuotteiden varastojen muutos          1,2    -0,1             -0,3
Valmistus omaan käyttöön              0,1     0,2              1,0

Aineiden ja tarvikkeiden käyttö       3,9     2,5             14,4
Ulkopuoliset palvelut                 2,5     1,7             10,5
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat
kulut                                 7,5     5,9             28,7
Poistot ja arvonalentumiset           1,4     1,0              5,2
Liiketoiminnan muut kulut             4,6     3,7             16,3

Liikevoitto                           0,7     1,7   -61,6      8,2
Prosenttia liikevaihdosta             3,4    10,6             10,0
Rahoituskulut (netto)                -0,2     0,0             -0,4
Osuus osakkuusyhtiön tuloksesta       0,0     0,0              0,0

Voitto ennen veroja                   0,5     1,7   -69,3      7,8
Prosenttia liikevaihdosta             2,7    10,5              9,5
Tuloverot                             0,1     0,4             -2,1

Katsauskauden voitto                  0,4     1,3   -70,9      5,7

Emoyhtiön omistajille
kuuluvasta voitosta laskettu
osakekohtainen.tulos (EUR),
laimentamaton ja laimennettu         0,01    0,03             0,16

KONSERNITASE
Me                                03/2007 03/2006          12/2006
VARAT
Pitkäaikaiset varat
Aineelliset hyödykkeet
Maa-alueet                            0,9     0,9              0,9
Rakennukset                           8,8     6,7              9,0
Koneet ja kalusto                    13,5     9,0             13,8
Muut aineelliset hyödykkeet           1,3     0,7              1,2
Aineettomat hyödykkeet
Konserniliikearvo                     4,3     0,6              4,0
Muut aineettomat hyödykkeet          10,7     4,2             10,5
Sijoituskiinteistöt                   0,2     0,2              0,2
Myytävissä olevat sijoitukset         0,1     0,1              0,1
Saamiset
Laskennalliset verosaamiset           0,6     0,5              0,5
Pitkäaikaiset varat yhteensä         40,3    22,9             40,2

Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus                      12,2     7,3             10,6
Myyntisaamiset                        7,4     8,6              8,5
Kauden verotettavaan tuloon
perustuvat verosaamiset               0,2     0,1              0,0
Muut saamiset                         2,5     1,4              2,0
Rahavarat                             2,8     1,4              4,9
Lyhytaikaiset varat yhteensä         25,1    18,8             26,0
Varat yhteensä                       65,4    41,7             66,2

OMA PÄÄOMA JA VELAT
Oma pääoma
Osakepääoma                           6,3     6,2              6,3
Ylikurssirahasto                      7,4     5,4              7,4
Kertyneet voittovarat                17,4    15,2             17,0
Oma pääoma yhteensä                  31,3    26,8             30,7
Pitkäaikaiset velat
Laskennalliset verovelat              3,1     0,8              3,0
Varaukset                             0,8     0,3              0,6
Korolliset velat                     14,4     1,8             14,7
Muut velat                            0,3     0,4              0,4
Pitkäaikaiset velat yhteensä         18,6     3,3             18,7
Lyhytaikaiset velat
Ostovelat ja muut velat              11,9    10,4             13,7
Kauden verotettavaan tuloon
perustuvat verovelat                  0,3     0,1              0,4
Lyhytaikaiset korolliset velat        3,5     1,1              2,7
Lyhytaikaiset velat yhteensä         15,7    11,6             16,8
Velat yhteensä                       34,3    14,9             35,5
Oma pääoma ja velat yhteensä         65,4    41,7             66,2

KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA        01-03/  01-03/           01-12/
Me                                   2007    2006             2006

Liiketoiminnan rahavirrat
Katsauskauden voitto                  0,4     1,3              5,7
Oikaisut:
Liiketoimet, joihin ei liity
maksutapahtumaa                       1,5     1,0              5,1
Korkokulut ja –tuotot ja verot        0,3     0,4              2,5
Käyttöpääoman muutos                 -2,8    -2,8              0,8
Maksetut ja saadut korot
ja maksetut verot                    -0,6    -0,3             -2,1
Liiketoiminnan nettorahavirta        -1,2    -0,4             12,0

Investointien rahavirrat
Tytäryritysten hankinta                                      -11,0
Investoinnit aineellisiin ja
aineettomiin hyödykkeisiin           -1,4    -1,9            -10,1
Investointeihin saadut avustukset
ja hyödykkeiden myynti                        0,1              1,0
Investointien nettorahavirta         -1,4    -1,8            -20,1

Rahoituksen rahavirrat
Lainojen nostot                       1,0                     15,3
Lainojen takaisinmaksut              -0,5    -0,5             -3,8
Voitonjako                                                    -2,6
Rahoituksen nettorahavirta            0,5    -0,5              8,9

Rahavarojen muutos                   -2,1    -2,7              0,8

Rahavarat tilikauden alussa           4,9     4,1              4,1
Rahavarat tilikauden lopussa          2,8     1,4              4,9

LASKELMA KONSERNIN OMAN
PÄÄOMAN MUUTOKSISTA
Me
                     Osake-    Yli- Muunto-            Ker-   Yht.
                     pääoma kurssi-    erot          tyneet
                            rahasto                 voitto-
                                                      varat
Oma pääoma 1.1.2007     6,3     7,4     0,0            17,0   30,7
Muuntoerot                              0,0                    0,0
Katsauskauden voitto                                    0,4    0,4
Oma pääoma 31.3.2007    6,3     7,4     0,0            17,4   31,1

                     Osake-    Yli- Muunto-            Ker-   Yht.
                     pääoma kurssi-    erot          tyneet
                            rahasto                 voitto-
                                                      varat
Oma pääoma 1.1.2006     6,2     5,4     0,0            13,9   25,5
Muuntoerot                              0,0                    0,0
Katsauskauden voitto                                    1,3    1,3
Oma pääoma 31.3.2006    6,2     5,4     0,0            15,2   26,8

SEGMENTTI-INFORMAATIO
Liiketoiminta-alueet                  Q1/     Q1/             1-12
/
Me                                   2007    2006             2006
Liikevaihto                          19,2    16,3             82,1
Tulisijat-liiketoiminta              16,7    14,6             72,0
luonnonkivituotteet-
liiketoiminta                         1,9     1,7              7,3
Muu toiminta                          0,6                      2,8

Liikevoitto                           0,7     1,7              8,2
Tulisijat-liiketoiminta               1,4     2,3             11,0
Luonnonkivituotteet-
liiketoiminta                         0,1     0,1              0,3
Muu toiminta                         -0,8    -0,7             -3,1

SEGMENTTI-INFORMAATIO VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN
                              Q1/     Q4/     Q3/    Q2/       Q1/
                             2007    2006    2006   2006      2006
Liiketoiminta-alueet
Liikevaihto                  19,2    24,4    20,5   20,9      16,3
Tulisijat-liiketoiminta      16,7    21,5    17,8   18,1      14,6
Luonnonkivituotteet-
liiketoiminta                 1,9     1,8     1,7    2,1       1,7
Muu toiminta                  0,6     1,1     1,0    0,7

Liikevoitto                   0,7     2,4     2,4    1,7       1,7
Tulisijat-liiketoiminta       1,4     3,2     2,8    2,7       2,3
Luonnonkivituotteet-
liiketoiminta                 0,1     0,0     0,2    0,0       0,1
Muu toiminta                 -0,8    -0,8    -0,6   -1,0      -0,7

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT JA
OSAKEKOHTAISET TUNNUSLUVUT
                                  03/2007     03/2006      12/2006
Tilauskanta (31.3.), Me              10,8         9,7         10,4
Bruttoinvestoinnit, Me                1,3         2,2         24,1
Bruttoinvestoinnit, %/Lv              6,6        13,4         29,4
Henkilöstö keskimäärin                746         544          664

Osakekohtainen tulos, euro           0,01        0,03         0,16
Osakekohtainen oma pääoma, euro      0,84        0,74         0,83
Omavaraisuusaste, %                  47,5        64,1         46,4
Gearing, %                           48,7         5,5         49,0
Current ratio                         1,6         1,6          1,6

Osakkeiden lukumäärä keskimäärin 37143970    36425540     36784755
Osakkeiden lukumäärä 31.3.       37143970    36425540     37143970

OSAVUOSIKATSAUKSEN LIITETIEDOT

Tämä osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset
–standardin mukaisesti.
Tulikivi on soveltanut tämän osavuosikatsauksen laatimisessa
samoja laatimisperiaatteita kuin vuositilinpäätöksessä 2006
kuitenkin siten, että Tulikivi on ottanut 1.1.2007 alkaen käyttöön
seuraavat uudet/uudistetut standardit:
- IFRIC 11, IFRS 2 Group and Treasury Share Transactions
- IFRIC 10, Interim Financial Reporting and Impairment
- IFRS 7 Rahoitusinstrumentit: tilinpäätöksessä esitettävät tiedot
- IAS 1 (Muutos), Tilinpäätöksen esittäminen – Tilinpäätöksessä
esitettävät pääomatiedot

Muutoksilla ei ole olennaista vaikutusta Tulikiven
osavuosikatsaukseen.

Hankitut liiketoimet

Vuonna 2006 hankittujen Kermansavi Oy:n osakkeiden
hankintamenolaskelmaa on täydennetty katsauskauden aikana saadun
lisäinformaation perusteella lisäämällä varauksiin ympäristövaraus
0,2 miljoonaa euroa ja täydentämällä laskennallisen verovelan
kirjausta 0,1 miljoonalla eurolla. Muutosten seurauksena kyseinen
liikearvo kasvoi n. 0,3 miljoonaa euroa ja oli 31.3.2007 3,6
miljoonaa euroa.

Tuloverot
                                 01-03/0701-03/06       01-12/06
Tilikauden ja aikaisempien
tilikausien verot                     0,2     0,4          2,1
Laskennalliset verot                 -0,1     0,0          0,0
Yhteensä                              0,1     0,4          2,1

Annetut vakuudet, vastuusitoumukset ja muut vastuut
Me                                 3/2007  3/2006          12/
                                                          2006
Rahalaitoslainat ja muut pitkä-
aikaiset velat, joiden vakuudeksi
annettu kiinnityksiä ja pantteja     17,9     2,6         17,4
Annetut kiinnitykset ja pantit       27,7    10,8         27,7
Muut omasta puolesta annetut
kiinnitykset ja pantit                2,1     1,7          2,1
Johdannaissopimukset
Koronvaihtosopimukset,
nimellisarvo                          8,3                  8,3
Koronvaihtosopimukset,
käypä arvo                            0,1                  0,1

Ympäristö ja takuuvaraukset
Me                               Ympäristö-       Takuu-
                                 varaukset       varaukset
Varaus 1.1.2007                       0,2            0,4
Varausten lisäys                      0,2            0,0
Varaukset 31.3.2007                   0,4            0,4

Varausten ja vastuiden erittely sisältyy vuoden 2006
konsernitilinpäätöksen liitetietojen kohtiin 25. Varaukset ja 33.
Muut ehdolliset velat.

A-osakkeen kurssikehitys ja vaihto
Osakkeita vaihdettiin katsauskauden aikana 1 363 794 kappaletta
vastaten 4,6 miljoonaa euroa. Osakkeen ylin kaupankäyntikurssi oli
3,75 euroa ja alin 3,00 euroa. Katsauskauden päätöskurssi oli 3,11
euroa.

Hallituksella oli valtuutus omien osakkeiden ostamiseen ja
vastaavasti niiden luovuttamiseen. Yhtiön A-sarjan osakkeita
voidaan hankkia enintään 2 688 552 kappaletta ja yhtiön K-sarjan
osakkeita enintään 954 000 kappaletta. Valtuutus oli voimassa
6.4.2007 saakka. Yhtiön hallussa ei ollut katsauskauden
päätöshetkellä omia osakkeita.

Hallituksella oli valtuutus osakepääoman korottamiseen siten, että
osakepääomaa voidaan korottaa enintään 1 238 468 eurolla antamalla
merkittäväksi enintään 7 285 108 uutta A-osaketta hallituksen
määräämään hintaan ja hallituksen määräämin ehdoin. Valtuutus oli
voimassa 6.4.2007 saakka.

Yhtiökokouksen 13.4.2007 tekemän päätöksen mukaisesti
hallituksella on valtuutus hankkia yhtiön A-sarjan osakkeita
enintään 2 760 397 kappaletta ja yhtiön K-sarjan osakkeita
enintään 954 000 kappaletta. Valtuutus on voimassa vuoden 2008
varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 18
kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien. Lisäksi hallituksella
on valtuutus päättää uusien osakkeiden antamisesta ja yhtiön
hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta. Uusia osakkeita
tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita voidaan antaa
seuraavasti: enintään 5 520 794 kappaletta A-sarjan ja 1 908 000
kappaletta K-sarjan osakkeita. Valtuutus on voimassa vuoden 2008
yhtiökokoukseen saakka.

Suurimmat osakkeenomistajat 31.3.2007
Osakkaan nimi                            Osakkeet            Osuus
                                                      äänivallasta
Vauhkonen Reijo                         4 160 146           24,3 %
Vauhkonen Heikki                        2 997 706           24,1 %
Elo Eliisa                              2 957 020            5,9 %
Virtaala Matti                          2 315 119           11,8 %
Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö
Ilmarinen                               1 902 380            1,5 %
Mutanen Susanna                         1 643 800            7,2 %
Vauhkonen Mikko                           797 700            3,6 %
Paatero Ilkka                             718 430            0,6 %
Nuutinen Tarja                            674 540            3,5 %
Fondita Nordic Small Cap
Placfond                                  619 000            0,5 %
Muut osakkaat                          18 358 129           17,0 %

Osavuosikatsaus on tilintarkastamaton.

Konserniin kuuluvat emoyhtiö Tulikivi Oyj ja tytäryhtiöt
Kermansavi Oy, Kivia Oy, AWL-Marmori Oy, Tulikivi U.S., Inc ja OOO
Tulikivi. Konserniyrityksiä ovat lisäksi Tulikivi Vertriebs GmbH
ja The New Alberene Stone Company, Inc., joilla ei ole enää
liiketoimintaa. Emoyhtiöllä on Saksassa kiinteä toimipaikka
Tulikivi Oyj Niederlassung Deutschland. Konsernin osakkuusyhtiöitä
ovat Stone Pole Oy ja Leppävirran Matkailukeskus Oy.

TULIKIVI OYJ

Hallitus
Matti Virtaala, hallituksen puheenjohtaja

Jakelu:  Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
www.tulikivi.com

Lisätietoja: Tulikivi Oyj, 83900 Juuka, puh. 0207 636 000
- hallituksen puheenjohtaja Matti Virtaala
- toimitusjohtaja Juha Sivonen