Yhtiökokous

Tulikivi Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätöksiä

31.3.2005

Tulikivi Oyj:n varsinainen yhtiökokous 31.3.2005 vahvisti
hallituksen esittämän emoyhtiön ja konsernin tilinpäätöksen
vuodelta 2004 sekä myönsi vastuuvapauden yhtiön hallituksen
jäsenille ja toimitusjohtajalle. Kokous päätti vuoden 2004
osingoksi 0,23 euroa/A-osake ja 0,22 euroa/K-osake. Yhtiökokous
hyväksyi hallituksen ehdotukset, jotka koskivat omien osakkeiden
hankkimista ja omien osakkeiden luovuttamista.

Osingonmaksu
Yhtiökokous päätti jakaa osinkoa hallituksen esityksen mukaisesti
- A-sarjan osakkeille 0,23 euroa/osake
- K-sarjan osakkeille 0,22 euroa/osake
Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 5.4.2005 ja osingon maksupäivä
12.4.2005.

Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkiot
Hallituksen jäsenen vuosipalkkio on 11.360 euroa.  Yhtiökokouksen
päätöksen mukaisesti kunkin hallituksen jäsenen vuosipalkkiosta
maksetaan 40 prosenttia Tulikivi Oyj:n A-osakkeina. Osakkeet
hankitaan hallituksen jäsenille pörssistä 31.12.2005 mennessä.
Hallituksen jäsen ei saa luovuttaa näin saamiaan osakkeita ennen
kuin hänen hallitusjäsenyytensä on päättynyt, ellei hallitus anna
siihen erityisistä syistä lupaa. Lisäksi hallituksen
puheenjohtajalle suoritetaan 5410 euron kuukausipalkkio,
varapuheenjohtajalle 2640 euron kuukausipalkkio sekä sihteerinä
toimivalle hallituksen jäsenelle 540 euron kuukausipalkkio.
Tilintarkastajan palkkio suoritetaan laskun mukaan.

Hallituksen jäsenet ja hallituksen puheenjohtaja
Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin seitsemän jäsentä.
Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen piispa Ambrosius, Juhani
Erma, Eero Makkonen, Aimo Paukkonen, Reijo Vauhkonen,  Heikki
Vauhkonen ja Matti Virtaala. Välittömästi yhtiökokouksen jälkeen
pidetyssä hallituksen järjestäytymiskokouksessa hallituksen
puheenjohtajaksi valittiin Matti Virtaala ja varapuheenjohtajaksi
Reijo Vauhkonen.

Tilintarkastaja
Tulikivi Oyj:n tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö
PricewaterhouseCoopers Oy, päävastuullisena tilintarkastajana
Hannele Selesvuo, KHT.

Valtuutus omien osakkeiden hankkimiseen
Yhtiökokous myönsi hallitukselle valtuutuksen omien osakkeiden
hankkimisesta hallituksen tekemän ehdotuksen mukaisesti
seuraavasti:

- Omat osakkeet hankitaan yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi ja
käytettäväksi vastikkeena yrityskaupoissa tai muissa
rakennejärjestelyissä hallituksen määräämällä tavalla ja
päättämässä laajuudessa. Hallitus voi myös ehdottaa hankittujen
osakkeiden mitätöimistä osakepääomaa alentamalla.

- Yhtiön A-sarjan osakkeita hankitaan enintään 336.069 kappaletta
ja yhtiön K-sarjan osakkeita hankitaan enintään 119.250
kappaletta.

- Osakkeita hankitaan siten, että

2(3)
Yhtiön A-sarjan osakkeita hankitaan hallituksen päätöksen
mukaisesti muussa kuin osakkeenomistajien omistusten suhteessa
osakkeiden julkisessa kaupankäynnissä Helsingin Pörssissä
osakkeiden hankintahetken markkinahintaan Helsingin Pörssin
sääntöjä noudattaen.

Yhtiön K-sarjan osakkeita hankitaan osakkeenomistajien omistusten
suhteessa tekemällä tarjous K-sarjan osakkeenomistajille siten,
että K-sarjan osakkeelle maksettava hinta vastaa ostotarjouksen
allekirjoittamispäivää edeltävän kahden viikon ajanjaksolta
lasketun A-sarjan osakkeen julkisessa kaupankäynnissä Helsingin
Pörssissä toteutuneiden kauppojen painotettua keskiarvoa. Mikäli K-
osakkeita ei näin saada hankituksi yhtiökokouksen päätöksessä
mainittua määrää, voi hallitus hankkia puuttuvan määrän niiltä K-
osakkeiden omistajilta, jotka
ovat valmiit myymään enemmän kuin suhteellisen osuutensa
hankittavasta määrästä. Mikäli osakkeita tarjotaan hankittavaa
määrää enemmän, hallitus päättää ottaen huomioon myyjien
omistuksen ja tarjottujen osakkeiden määrän, kuinka hankinta
jaetaan tarjoajien kesken.

- Osakkeiden hankkiminen tapahtuu voitonjakoon käytettävissä
olevilla varoilla ja osakkeiden hankinta alentaa yhtiön
voitonjakokelpoista vapaata omaa pääomaa.

- Valtuutus osakkeiden hankintaan on voimassa vuoden 2006
varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään yhden
vuoden yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

- Muista osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista päättää
yhtiön hallitus.

Valtuutus omien osakkeiden luovuttamiseen
Yhtiökokous myönsi hallitukselle valtuutuksen omien osakkeiden
luovuttamiseen hallituksen tekemän ehdotuksen mukaisesti
seuraavasti:

- Valtuutuksen kohteena on enintään 336.069 kappaletta yhtiölle
hankittuja A-sarjan ja 119.250 kappaletta yhtiölle hankittuja K-
sarjan omia osakkeita.

- Hallitus valtuutetaan päättämään siitä, kenelle ja missä
järjestyksessä osakkeita luovutetaan. Hallitus voi päättää omien
osakkeiden luovuttamisesta muutoin kuin siinä suhteessa, jossa
osakkeenomistajalla on etuoikeus hankkia yhtiön omia osakkeita.

- Osakkeet luovutetaan vastikkeena yrityskaupoissa tai niitä
käytetään muissa rakennejärjestelyissä hallituksen päättämällä
tavalla ja määräämässä laajuudessa. Hallitus voi päättää myös
omien A-sarjan osakkeiden myymisestä Helsingin Pörssissä
julkisessa kaupankäynnissä varojen hankkimiseksi mahdollisten
yritysostojen tai investointien rahoittamiseksi.

- Hallitus päättää osakkeiden luovutushinnasta ja sen
määrittelemisen perusteista. Osakkeet voidaan luovuttaa muuta
vastiketta kuin rahavastiketta vastaan.

- Tämä valtuutus on voimassa vuoden 2006 varsinaiseen
yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään yhden vuoden
yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

- Muista osakkeiden luovuttamiseen liittyvistä seikoista päättää
yhtiön hallitus.

3(3)
TULIKIVI OYJ

Matti Virtaala
Hallituksen puheenjohtaja

Lisätietoja: Tulikivi Oyj, 83900 Juuka, puhelin 013-681 111,
www.tulikivi.com
-        hallituksen puheenjohtaja Matti Virtaala
-        toimitusjohtaja Juha Sivonen

Jakelu: Helsingin Pörssi ja keskeiset tiedotusvälineet