Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus 01-03/2005

21.4.2005

– Tulikivi-konsernin liikevaihto oli katsauskaudella 13,1 (13,3)
miljoonaa euroa.
– Tulos ennen veroja oli 0,3 (0,8) miljoonaa euroa.
– Maaliskuussa tilauskanta lähti nousuun ja kasvu jatkuu
huhtikuussa.
– Osavuosikatsaus on laadittu kansainvälisten
tilinpäätösstandardien (IFRS) kirjaamis- ja
arvostamisperiaatteiden mukaisesti.

IFRS-raportointi
Tulikivi-konserni siirtyi raportoinnissaan 1.1.2005 IFRS-
standardien käyttöön, jota koskeva tiedote julkistettiin 3.3.2005.
Tämän katsauksen vertailulukuina on käytetty tiedotteen mukaisia
vuoden 2004 IFRS-lukuja.

Liikevaihto ja tulos
Konsernin liikevaihto oli 13,1 miljoonaa euroa (13,3 miljoonaa
euroa tammi-maaliskuu 2004). Tulisijaliiketoiminnan liikevaihto
oli 11,4 (12,1) miljoonaa euroa ja rakennuskiviliiketoiminnan
liikevaihto 1,7 (1,2) miljoonaa euroa. Konsernin tilauskanta
katsauskauden päättyessä oli 6,6 (6,9) miljoonaa euroa, josta
tulisijaliiketoiminnan osuus 5,9 (5,4) miljoonaa euroa.
Rakennuskiviliiketoiminnan tilauskanta oli 0,7 (1,5) miljoonaa
euroa.
Kotimaan osuus liikevaihdosta oli 7,1 (6,9) miljoonaa euroa eli
54,1 (51,7) prosenttia. Viennin liikevaihto oli 6,0 (6,4)
miljoonaa euroa. Suurimmat vientimaat olivat Saksa ja Ruotsi.

Konsernin liikevoitto oli 0,3 (0,8) miljoonaa euroa.
Tulisijaliiketoiminnan liikevoitto oli 0,9 (1,6) miljoonaa euroa,
rakennuskiviliiketoiminnan 0,1 (-0,1) miljoonaa euroa ja
liiketoiminnoille kohdistamattomat kulut 0,7 (0,7) miljoonaa
euroa.  Alkuvuoteen painottuvien markkinointipanostusten kasvun
vaikutus katsauskauden kuluihin oli 0,4 miljoonaa euroa.
Kehityskulujen kasvu oli  0,1 miljoonaa euroa.
Konsernin voitto ennen veroja oli 0,3 (0,8) miljoonaa euroa.
Veroina on otettu huomioon konserniyhtiöiden katsauskauden
verotettavaa tulosta vastaavien verojen lisäksi veronalaisista
väliaikaisista eroista kirjattavien laskennallisten verovelkojen
ja verosaamisten muutos.

Rahoitus ja investoinnit
Konsernin rahoitusasema on hyvä. Liiketoiminnan rahavirta ennen
investointeja oli -3,0 (-1,6) miljoonaa euroa. Konsernin
käyttöpääoma kasvoi katsauskaudella 3,9 (3,2) miljoonaa euroa.
Omavaraisuusaste oli 51,6 prosenttia (56,7 prosenttia 31.3.2004).
Jaettava osinko on vähennetty omasta pääomasta, ja se näkyy
vastaavasti muiden lyhytaikaisten velkojen kasvuna kuluvana
vuonna. Vuonna 2004 vastaava yhtiökokouksen päätös tehtiin
toisella vuosineljänneksellä. Korollisten nettovelkojen suhde
omaan pääomaan eli gearing oli 33,3 (15,3) prosenttia. Current
ratio oli 1,5 (1,9). Osakekohtainen oma pääoma oli 2,33 (2,64)
euroa.

Konsernin tuotanto- ja louhosinvestoinnit olivat 1,3 (0,7)
miljoonaa euroa. Katsauskauden aikana aloitettiin merkittävä
pienlohkareiden käyttöä edistävä konelinjainvestointi. Lisäksi
jatkettiin tuottavuuden ja tuotteiden viimeistelyn kehittämiseksi
tehtäviä koneinvestointeja.
Kehitysprojektit etenivät suunnitelman mukaisesti. Katsauskaudella
valmistui uutta muotoilua edustavan takkamallin lisäksi uusi
aluevaltaus eli previo-pintainen, valkoinen vuolukiviuuni, jonka
teknologiaan Tulikivi Oyj:llä on yksinoikeus.

Varsinaisen yhtiökokouksen päätöksiä

Osingonjako ja hallintoelimet
Tulikivi Oyj:n 31. maaliskuuta 2005 pidetty varsinainen
yhtiökokous päätti jakaa osinkoa hallituksen esityksen mukaisesti
A-sarjan osakkeelle 0,23 euroa ja K-sarjan osakkeelle 0,22 euroa
eli yhteensä 2,1 miljoonaa euroa.

Emoyhtiön ja liiketoimintaa harjoittavien tytäryhtiöiden
hallituksen jäseniksi valittiin piispa Ambrosius, Juhani Erma,
Eero Makkonen, Aimo Paukkonen, Heikki Vauhkonen, Reijo Vauhkonen
ja Matti Virtaala. Hallitus valitsi keskuudestaan
puheenjohtajaksi Matti Virtaalan ja varapuheenjohtajaksi Reijo
Vauhkosen. Tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö
PricewaterhouseCoopers Oy Helsingistä.

Valtuutus omien osakkeiden ostamiseen ja luovuttamiseen
Yhtiökokous myönsi hallitukselle valtuutuksen omien osakkeiden
ostamiseen. Omat osakkeet hankitaan yhtiön pääomarakenteen
kehittämiseksi ja käytettäväksi vastikkeena yrityskaupoissa tai
muissa rakennejärjestelyissä hallituksen määräämällä tavalla ja
päättämässä laajuudessa. Yhtiökokous myönsi hallitukselle
vastaavasti valtuutuksen omien osakkeiden luovuttamiseen. Osakkeet
voidaan luovuttaa vastikkeena yrityskaupoissa tai niitä voidaan
käyttää muissa rakennejärjestelyissä hallituksen päättämällä
tavalla ja määräämässä laajuudessa. Hallitus voi myös päättää A-
sarjan osakkeiden myymisestä Helsingin Pörssissä julkisessa
kaupankäynnissä varojen hankkimiseksi mahdollisten yritysostojen
tai investointien rahoittamiseen. Hallitus voi myös ehdottaa
hankittujen osakkeiden mitätöimistä osakepääomaa alentamalla.
Yhtiön A-sarjan osakkeita hankitaan enintään 336.069 kappaletta ja
yhtiön K-sarjan osakkeita enintään 119.250 kappaletta. Yhtiön A-
sarjan osakkeita hankitaan osakkeiden julkisessa kaupankäynnissä
Helsingin Pörssissä ja yhtiön K-sarjan osakkeita pääsääntöisesti
osakkeenomistajien omistusten suhteessa tekemällä tarjous K-sarjan
osakkeenomistajille.

A-osakkeen kurssikehitys ja vaihto
Osakkeita vaihdettiin katsauskauden aikana 255.500 kappaletta
vastaten 1,7 miljoonaa euroa. Osakkeen ylin kaupankäyntikurssi oli
7,11 euroa ja alin 5,83 euroa. Katsauskauden päätöskurssi oli 6,20
euroa.

Tulevaisuuden näkymät
Kotimaassa pientalo- ja korjausrakentamisen kasvu jatkuu. Tulikivi-
tuotteiden kysyntä Keski-Euroopassa on alkuvuoden jälkeen ollut
selvästi edellistä vuotta parempi. Tilausvirta on jatkanut
kasvuaan huhtikuussa. Alkuvuodelle kirjatut panostukset keventävät
loppuvuoden kustannuksia. Konsernin liikevaihto ja tulos
kehittyvät positiivisesti vuositasolla.

KONSERNITULOSLASKELMA
Me                                 01-03/  01-03/ Muutos,   01-12/
2005    2004       %     2004

Liikevaihto                          13,1    13,3    -1,9     55,3
Liiketoiminnan muut tuotot            0,1     0,2              0,5
Valmiiden ja keskeneräisten
tuotteiden varastojen muutos         -0,4     0,2              0,5
Valmistus omaan käyttöön              0,1     0,3              0,8
Aineiden ja tarvikkeiden käyttö       2,1     2,3              8,9
Ulkopuoliset palvelut                 1,5     1,8              7,0
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat
kulut                                 4,8     5,1             19,0
Poistot                               1,0     0,9              4,0
Liiketoiminnan muut kulut             3,2     3,1             12,0

Liikevoitto                           0,3     0,8   -65,0      6,2
Prosenttia liikevaihdosta             2,3     6,5             11,4
Rahoituskulut (netto)                   –       –             -0,1

Voitto ennen veroja                   0,3     0,8   -69,6      6,1
Prosenttia liikevaihdosta             1,9     6,3             11,1
Tuloverot                             0,2     0,3              1,8

Katsauskauden voitto                  0,1     0,5   -82,2      4,3

Emoyhtiön omistajille
kuuluvasta voitosta laskettu
osakekoht.tulos (EUR)                0,01    0,06             0,48
Laimentamaton ja laimennettu

KONSERNITASE
Me                                03/2005 03/2004          12/2004
VARAT
Pitkäaikaiset varat
Aineelliset hyödykkeet
Maa-alueet                            1,0     0,9              1,0
Rakennukset                           6,4     6,2              6,2
Koneet ja kalusto                     8,3     8,5              8,3
Muut aineelliset hyödykkeet           0,8     0,1              0,6
Konserniliikearvo                     0,6     0,6              0,6
Muut aineettomat hyödykkeet           3,1     3,5              3,3
Sijoituskiinteistöt                   0,2     0,2              0,2
Myytävissä olevat sijoitukset         0,1     0,1              0,1
Laskennalliset verosaamiset           0,6     1,1              0,7
Pitkäaikaiset varat yhteensä         21,1    21,2             21,0

Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus                       7,2     7,3              7,5
Myyntisaamiset                        9,2     8,7              6,8
Muut saamiset                         2,2     1,8              0,5
Ennakkomaksut                         0,2                      0,3
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti
kirjattavat rahoitusvarat                     0,7              0,7
Rahavarat                             1,2     2,7              5,1
Lyhytaikaiset varat yhteensä         20,0    21,2             20,9
Varat yhteensä                       41,1    42,4             41,9

OMA PÄÄOMA JA VELAT
Oma pääoma
Osakepääoma                           6,2     6,2              6,2
Ylikurssirahasto                      5,4     5,4              5,4
Kertyneet voittovarat                 9,6    12,4             11,6
Oma pääoma yhteensä                  21,2    24,0             23,2
Pitkäaikaiset velat
Laskennalliset verovelat              0,8     0,7              0,7
Eläkevelvoitteet                        .     1,2                .
Varaukset                             0,2     0,1              0,2
Korolliset velat                      5,3     5,1              6,1
Muut velat                            0,4                      0,4
Pitkäaikaiset velat yhteensä          6,7     7,1              7,4
Lyhytaikaiset velat
Ostovelat ja muut velat              10,3     8,9              8,8
Kauden verotettavaan tuloon
perustuvat verovelat                          0,4
Lyhytaikaiset korolliset velat        2,9     2,0              2,5
Lyhytaikaiset velat yhteensä         13,2    11,3             11,3
Velat yhteensä                       19,9    18,4             18,7
Oma pääoma ja velat yhteensä         41,1    42,4             41,9

KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA        01-03/  01-03/           01-12/
Me                                   2005    2004             2004

Liiketoiminnan rahavirrat
Katsauskauden voitto                  0,1     0,6              4,4
Oikaisut:
Liiketoimet, joihin ei liity
maksutapahtumaa                       1,0     0,9              2,8
Korkokulut ja –tuotot ja verot        0,2     0,3              1,9
Käyttöpääoman muutos                 -3,9    -3,2             -0,4
Maksetut ja saadut korot
ja maksetut verot                    -0,4    -0,2             -2,1
Liiketoiminnan nettorahavirta        -3,0    -1,6              6,6

Investointien rahavirrat
Investoinnit aineellisiin ja
ainettomiin hyödykkeisiin            -1,3    -0,7             -3,7
Investointeihin saadut avustukset
ja hyödykkeiden myynti                0,1       .              0,2

Tulosvaikutteisesti kirjattujen
rahavarojen myynti                    0,8
Investointien nettorahavirta         -0,4    -0,7             -3,5

Rahoituksen rahavirrat
Lainojen nostot                       1,8                      5,6
Lainojen takaisinmaksut              -2,3    -0,8             -4,8
Maksetut osingot                                              -4,6

Rahoituksen nettorahavirta           -0,5    -0,8             -3,8

Rahavarojen muutos                   -3,9    -3,1             -0,7

Rahavarat tilikauden alussa           5,1     5,8              5,8

Rahavarat tilikauden lopussa          1,2     2,7              5,1

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT JA
OSAKEKOHTAISET TUNNUSLUVUT
03/2005 03/2004          12/2004
Tilauskanta (31.3.), Me               6,6     6,9              5,4
Bruttoinvestoinnit, Me                1,3     0,7              3,9
Bruttoinvestoinnit, %/Lv             10,2     5,1              7,1
Henkilöstö keskimäärin                492     545              513

Osakekohtainen tulos, euro           0,01    0,06             0,48
Osakekohtainen oma pääoma, euro      2,33    2,64             2,54
Omavaraisuusaste, %                  51,6    56,7             55,3
Gearing, %                           33,3    15,3             12,1
Current ratio                         1,5     1,9              1,9
Korollinen vieras pääoma, Me          8,2     7,1              8,6
Koroton vieras pääoma, Me            11,7    11,3             10,1

Osakkeiden lukumäärä keskimäärin  9106385 9106385          9106385
Osakkeiden lukumäärä 31.3.        9106385 9106385          9106385

LASKELMA KONSERNIN OMAN
PÄÄOMAN MUUTOKSISTA
Me
Osake-    Yli- Muunto-Osingon-    Ker-   Yht.
pääoma kurssi-    erot    jako  tyneet
rahasto                 voitto-
varat
Oma pääoma 1.1.2005     6,2     5,4                    11,6   23,2
Muuntoerot                              0,0                    0,0
Katsauskauden voitto                                    0,1    0,1
Osingonjako                                    -2,1           -2,1
Oma pääoma 31.3.2005    6,2     5,4     0,0    -2,1    11,7   21,2

Osake-    Yli- Muunto-Osingon-    Ker-   Yht.
pääoma kurssi-    erot    jako  tyneet
rahasto                 voitto-
varat
Oma pääoma 1.1.2004     6,2     5,4                    11,9   23,5
Muuntoerot                              0,0                    0,0
Katsauskauden voitto                                    0,5    0,5
Osingonjako
Oma pääoma 31.3.2004    6,2     5,4     0,0            12,4   24,0

SEGMENTTI-INFORMAATIO
Liiketoiminta-alueet                  QI/     Q1/             1-12
Me                                  2005    2004              2004
Liikevaihto                          13,1    13,3             55,3
Tulisijaliiketoiminta                11,4    12,1             49,0
Rakennuskiviliiketoiminta             1,7     1,2              6,3

Liikevoitto                           0,3     0,8              6,2
Tulisijaliiketoiminta                 0,9     1,6              7,5
Rakennuskiviliiketoiminta             0,1    -0,1              0,2
Konsernin kohdistamattomat kulut     -0,7     0,7             -1,5

SEGMENTTI-INFORMAATIO VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN
Q1/     Q4/     Q3/    Q2/       Q1/
2005    2004    2004   2004      2004
Liiketoiminta-alueet

Liikevaihto                  13,1    15,9    13,3   12,8      13,3
Tulisijaliiketoiminta        11,4    14,3    11,6   11,0      12,1
Rakennuskiviliiketoiminta     1,7     1,6     1,7    1,8       1,2

Liikevoitto                   0,3     2,8     1,7    0,9       0,8
Tulisijaliiketoiminta         0,9     2,2     2,3    1,4       1,6
Rakennuskiviliiketoiminta     0,1     0,1     0,1    0,1      -0,1
Konsernin kohdistamattomat
kulut                        -0,7     0,5    -0,7   -0,6      -0,7

ANNETUT VASTUU, VASTUUSITOUMUKSET
JA MUUT VASTUUT
Me                                 3/2005  3/2004              12/
2004
Rahalaitoslainat ja muut pitkä-
aikaiset velat, joiden vakuudeksi
annettu kiinnityksiä ja pantteja      7,4     5,6              7,6
Annetut kiinnitykset ja pantit       10,8     8,0             10,8
Muut omasta puolesta annetut
kiinnitykset ja pantit                1,7     1,7              1,7

Ympäristövastuut
Kaivoslain ja ympäristölainsäädännön perusteella Tulikivi Oyj:llä
on maisemointivelvoitteita, jotka on täytettävä louhosta aikanaan
lopetettaessa.  Velvoitteiden määrä ei ole luotettavasti
arvioitavissa, mutta sen ei odoteta olevan merkittävä.

Johdannaissopimukset
Taseen ulkopuolisten johdannaissopimusten merkitys on vähäinen.

TULOSLASKELMAN JA TASEEN TÄSMÄYTYSLASKELMAT

KONSERNITULOSLASKELMA 1.1.-31.3.2004
Me                                    FAS   IFRS-             IFRS
1-3/    oik.             1-3/
2004                     2004
Liikevaihto                          13,3                     13,3
Liiketoiminnan muut tuotot            0,2                      0,2
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden
varastojen muutos                     0,2                      0,2
Valmistus omaan käyttöön              0,3                      0,3

Aineiden ja tarvikkeiden käyttö       2,4                      2,3
Ulkopuoliset palvelut                 1,8                      1,8
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat
kulut                                 5,1                      5,1
Poistot                               1,0     0,1              0,9
Liiketoiminnan muut kulut             2,8    -0,2              3,1

Liikevoitto                           0,9    -0,1              0,8
Prosenttia liikevaihdosta             7,1                      6,5
Rahoituskulut (netto)                   –                        –
Voitto ennen veroja                   0,9    -0,1              0,8
Prosentti liikevaihdosta              6,8                      6,3
Tuloverot                             0,3                      0,3

Katsauskauden voitto                  0,6    -0,1              0,5

KONSERNITASE 31.3.2004                FAS   IFRS-             IFRS
03/    oik.              03/
VARAT                                2004                     2004
Pitkäaikaiset varat
Aineelliset hyödykkeet               15,7                     15,7
Aineettomat hyödykkeet                4,0     0,1              4,1
Sijoituskiinteistöt                   0,2                      0,2
Sijoitukset                           0,1                      0,1
Laskennalliset verosaamiset           0,7     0,4              1,1
Pitkäaikaiset varat yhteensä         20,7     0,5             21,2

Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus                       7,3                      7,3
Myyntisaamiset ja muut saamiset      10,7    -0,2             10,5
Rahavarat                             3,4                      3,4
Lyhytaikaiset varat yhteensä         21,4    -0,2             21,2

Varat yhteensä                       42,1     0,3             42,4

OMA PÄÄOMA JA VELAT
Oma pääoma
Osakepääoma                           6,2                      6,2
Ylikurssirahasto                      5,4                      5,4
Kertyneet voittovarat                 8,8     3,6             12,4
Oma pääoma yhteensä                  20,4     3,6             24,0

Pitkäaikaiset velat
Laskennalliset verovelat              0,7                      0,7
Eläkevelvoitteet                              1,2              1,2
Varaukset                             0,1                      0,1
Korolliset velat                      5,0     0,1              5,1
Pitkäaikaiset velat yhteensä          5,8     1,3              7,1
Lyhytaikaiset velat
Ostovelat ja muut velat              13,5    -4,6              8,9
Kauden verotettavaan tuloon
perustuvat verovelat                  0,4                      0,4
Lyhytaikaiset korolliset velat        2,0                      2,0
Lyhytaikaiset velat yhteensä         15,9    -4,6             11,3

Velat yhteensä                       21,7    -3,3             18,4

Oma pääoma ja velat yhteensä         42,1     0,3             42,4

SUURIMMAT OSAKKEENOMISTAJAT 31.3.2005

Osakkaan nimi                            Osakkeet            Osuus
äänivallasta
Vauhkonen Reijo                         1.038.977           24,4 %
Vauhkonen Heikki                          749.242           23,8 %
Vauhkonen Eliisa                          724.255            5,4 %
Virtaala Matti                            604.027           12,0 %
Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö
Ilmarinen                                 515.595            1,7 %
Mutanen Susanna                           449.375            7,3 %
Vauhkonen Mikko                           200.175            3,6 %
Nuutinen Tarja                            168.635            3,5 %
Suomen Kulttuurirahasto                   110.000            1,1 %
Laakkonen Reino                            25.000            0,8 %
Muut osakkaat                           4.521.104           16,4 %

Osavuosikatsauksen tiedot ovat tilintarkastamattomia.

Konserniin kuuluvat emoyhtiö Tulikivi Oyj, Kivia Oy,  AWL-Marmori
Oy ja Tulikivi U.S., Inc. Konserniyrityksiä ovat lisäksi Tulikivi
Vertriebs GmbH ja The New Alberene Stone Company, Inc., joilla ei
ole enää liiketoimintaa.

TULIKIVI OYJ

Hallitus
Matti Virtaala, hallituksen puheenjohtaja

Jakelu:  Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet

Lisätietoja: Tulikivi Oyj, 83900 Juuka, puh. 013-68 11 11,
www.tulikivi.com
– hallituksen puheenjohtaja Matti Virtaala
– toimitusjohtaja Juha Sivonen