Yhtiökokous

Tulikivi Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätöksiä

11.4.2003

Tulikivi Oyj:n varsinainen yhtiökokous 11.4.2003 vahvisti
hallituksen esittämän emoyhtiön ja konsernin tilinpäätöksen
vuodelta 2002 sekä myönsi vastuuvapauden yhtiön hallituksen
jäsenille ja toimitusjohtajalle.

Osingonmaksu
Yhtiökokous päätti jakaa osinkoa hallituksen esityksen mukaisesti
– A-sarjan osakkeille 1,05 euroa/osake
– K-sarjan osakkeille 1,00 euroa/osake
Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 16.4.2003 ja osingon maksupäivä
25.4.2003.

Hallituksen jäsenten palkkio
Yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti kunkin hallituksen jäsenen
vuosipalkkiosta maksetaan 40 prosenttia Tulikivi Oyj:n A-
osakkeina. Osakkeet hankitaan hallituksen jäsenille pörssistä
31.12.2003 mennessä. Hallituksen jäsen ei saa luovuttaa näin
saamiaan osakkeita ennen kuin hänen hallitusjäsenyytensä on
päättynyt, ellei hallitus anna siihen erityisistä syistä lupaa.

Hallituksen jäsenet ja hallituksen puheenjohtaja
Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin seitsemän jäsentä.
Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen piispa Ambrosius,
Helsingin Metropoliitta; Juhani Erma, asianajaja, oikeustieteen
lisensiaatti; Eero Makkonen, hallituksen varapuheenjohtaja,
Skanska Oy; Aimo Paukkonen, toimitusjohtaja, Olena Oy; Reijo
Vauhkonen, teollisuusneuvos, yrityksen perustaja; Heikki
Vauhkonen, markkinointijohtaja, Tulikivi Oyj ja Matti Virtaala,
toimitusjohtaja, Abloy Oy. Välittömästi yhtiökokouksen jälkeen
pidetyssä hallituksen järjestäytymiskokouksessa hallituksen
puheenjohtajaksi valittiin Matti Virtaala ja varapuheenjohtajaksi
Reijo Vauhkonen.

Tilintarkastaja
Tulikivi Oyj:n tilintarkastajaksi valittiin PricewaterhouseCoopers
Oy, KHT-yhteisö Helsingistä.

Yhtiöjärjestyksen yhtiön toimialaa koskevan 2 §:n muuttaminen
Yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti yhtiöjärjestyksen toimialaa
koskeva 2 § kuuluu seuraavasti:
Yhtiön toimialana on vuolukivivaltausten ja -kaivospiirien
hankkiminen ja hallinta, vuolukivien ja muiden kaivannaisten ja
niistä saatavien tuotteiden suunnittelu sekä niiden että
rakennusaineiden ja -tarvikkeiden, erityisesti luonnonkivisten

2(4)
rakennusmateriaalien, valmistus, asennus, myynti ja markkinointi
Suomessa ja ulkomailla sekä rakennustehtävien suorittaminen.
Lisäksi yhtiö voi harjoittaa lämmitystä ja energiatuotantoa
palvelevaa toimintaa sekä muuta alaan kuuluvaa liiketoimintaa.
Yhtiö voi toimintaansa varten omistaa ja hallita kiinteistöjä,
osuuksia ja osakkeita.

Valtuutus omien osakkeiden hankkimiseen
Yhtiökokous myönsi hallitukselle valtuutuksen omien osakkeiden
hankkimiseen hallituksen tekemän ehdotuksen mukaisesti (LIITE 1).

Valtuutus omien osakkeiden luovuttamiseen
Yhtiökokous myönsi hallitukselle valtuutuksen omien osakkeiden
luovuttamiseen hallituksen tekemän ehdotuksen mukaisesti (LIITE
2).

TULIKIVI OYJ

Matti Virtaala
Hallituksen puheenjohtaja

Liitteet
–        Valtuutus omien osakkeiden hankkimiseen (LIITE 1)
–        Valtuutus omien osakkeiden luovuttamiseen (LIITE 2)

Lisätietoja: Tulikivi Oyj, 83900 Juuka, puhelin 013-681 111,
www.tulikivi.com
–        hallituksen puheenjohtaja Matti Virtaala
–        hallituksen varapuheenjohtaja Reijo Vauhkonen
–        toimitusjohtaja Juha Sivonen

Jakelu: Helsingin Pörssi ja keskeiset tiedotusvälineet

3(4)
LIITE 1

Hallitus valtuutettiin päättämään omien osakkeiden hankinnasta
seuraavin ehdoin:

a)Omat osakkeet hankitaan yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi ja
käytettäväksi vastikkeena yrityskaupoissa tai muissa
rakennejärjestelyissä hallituksen määräämällä tavalla ja
päättämässä laajuudessa. Hallitus voi myös ehdottaa hankittujen
osakkeiden mitätöimistä osakepääomaa alentamalla.

b)Yhtiön A-sarjan osakkeita hankitaan enintään 67.213 kappaletta
ja yhtiön K-sarjan osakkeita hankitaan enintään 23.850 kappaletta.

c)Osakkeita hankitaan siten, että
Yhtiön A-sarjan osakkeita hankitaan hallituksen päätöksen
mukaisesti muussa kuin osakkeenomistajan osakkeen omistuksen
suhteessa osakkeiden julkisessa kaupankäynnissä Helsingin
Pörssissä osakkeiden hankintahetken markkinahintaan Helsingin
Pörssin sääntöjä noudattaen.

Yhtiön K-sarjan osakkeita hankitaan osakkeenomistajien omistusten
suhteessa tekemällä tarjous K-sarjan osakkeenomistajille siten,
että K-sarjan osakkeelle maksettava hinta vastaa ostotarjouksen
allekirjoittamispäivää edeltävän kahden viikon ajanjaksolta
lasketun A-sarjan osakkeen julkisessa kaupankäynnissä Helsingin
Pörssissä toteutuneiden kauppojen painotettua keskiarvoa. Mikäli K-
osakkeita ei näin saada hankituksi yhtiökokouksen päätöksessä
mainittua määrää, voi hallitus hankkia puuttuvan määrän niiltä K-
osakkeiden omistajilta, jotka ovat valmiit myymään enemmän kuin
suhteellisen osuutensa hankittavasta määrästä. Mikäli osakkeita
tarjotaan hankittavaa määrää enemmän, hallitus päättää ottaen
huomioon myyjien omistuksen ja tarjottujen osakkeiden määrän,
kuinka hankinta jaetaan tarjoajien kesken.

d)Osakkeiden hankkiminen tapahtuu voitonjakoon käytettävissä
olevilla varoilla ja osakkeiden hankinta alentaa yhtiön
voitonjakokelpoista vapaata omaa pääomaa.

e)Valtuutus osakkeiden hankintaan on voimassa vuoden 2004
varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään yhden
vuoden yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

f)Muista osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista päättää
yhtiön hallitus.

4(4)
LIITE 2

Hallitus valtuutettiin päättämään omien osakkeiden luovuttamisesta
seuraavin ehdoin:

a)Valtuutuksen kohteena on enintään 67.213 kappaletta yhtiölle
hankittuja A-sarjan ja 23.850 kappaletta yhtiölle hankittuja K-
sarjan omia osakkeita.

b)Hallitus valtuutetaan päättämään siitä, kenelle ja missä
järjestyksessä osakkeita luovutetaan. Hallitus voi päättää omien
osakkeiden luovuttamisesta muutoin kuin siinä suhteessa, jossa
osakkeenomistajalla on etuoikeus hankkia yhtiön omia osakkeita.

c)Osakkeet luovutetaan vastikkeena yrityskaupoissa tai niitä
käytetään muissa rakennejärjestelyissä hallituksen päättämällä
tavalla ja määräämässä laajuudessa. Hallitus myös päättää omien A-
sarjan osakkeiden myymisestä Helsingin Pörssissä julkisessa
kaupankäynnissä varjojen hankkimiseksi mahdollisten yritysostojen
tai investointien rahoittamiseksi.

d)Hallitus päättää osakkeiden luovutushinnasta ja sen
määrittelemisen perusteista. Osakkeet voidaan luovuttaa muuta
vastiketta kuin rahavastiketta vastaan.

e)Tämä valtuutus on voimassa vuoden 2004 varsinaiseen
yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään yhden vuoden
yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

f)Muista osakkeiden luovuttamiseen liittyvistä seikoista päättää
yhtiön hallitus.