Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus 01-03/2003

24.4.2003

* Tulikivi-konsernin liikevaihto oli katsauskaudella 11,9 Me (12,7
Me tammi-maaliskuu 2002).
* Voitto ennen satunnaisia eriä ja veroja oli 0,3 (0,8) Me.
* Osakekohtainen tulos oli 0,11 (0,34) euroa ja osakekohtainen oma
pääoma 13,32 (13,60) euroa.

Liikevaihto ja tulos

Tulikivi-konsernin liikevaihto oli katsauskaudella 11,9 (12,7)
miljoonaa euroa. Lämmityslaiteliiketoiminnan liikevaihto oli 9,7
(10,1) miljoonaa euroa ja rakennuskiviliiketoiminnan liikevaihto
2,2 (2,6) miljoonaa euroa. Viennin osuus liikevaihdosta oli 5,0
(7,1) miljoonaa euroa eli 41,7 (55,8) prosenttia. Kotimaan
liikevaihto oli 6,9 (5,6) miljoonaa euroa.

Konsernin tulos ennen satunnaisia eriä oli 0,3 (0,8) miljoonaa
euroa. Lämmityslaiteliiketoiminnan tulos ennen satunnaisia eriä
oli 0,5 (0,6) miljoonaa euroa. Lämmityslaiteliiketoiminnan tulos
parani edelliseen vuoteen verrattuna. Lämmityslaiteliiketoiminnan
tulokseen sisältyi edellisenä vuonna osakkeiden myynnistä saatu
0,2 miljoonan euron suuruinen myyntivoitto.
Rakennuskiviliiketoiminnan tulos oli 0,2 (0,2) miljoonaa euroa.
Osakekohtainen tulos oli 0,11 (0,34) euroa. Veroina on otettu
huomioon konserniyhtiöiden katsauskauden tulosta vastaavat verot.

Rahoitus ja investoinnit

Konsernin rahoitusasema on hyvä. Liiketoiminnan rahavirta ennen
investointeja oli 0,6 (0,5) miljoonaa euroa. Omavaraisuusaste oli
55,6 (56,1 prosenttia maaliskuun lopussa vuonna 2002)prosenttia.
Current ratio oli 1,9 (1,3). Osakekohtainen oma pääoma oli 13,32
(13,60) euroa. Edelliseltä vuodelta jaettava osinko on vähennetty
omasta pääomasta.
Konsernin käyttöomaisuusinvestoinnit olivat 0,4 (1,7) miljoonaa
euroa. Investoinnit olivat lähinnä korvausinvestointeja.

A-osakkeen kurssikehitys ja vaihto

Katsauskaudella Tulikivi Oyj:n A-osakkeita vaihdettiin Helsingin
Pörssissä 31816 kappaletta vastaten 0,6 miljoonaa euroa. Osakkeen
ylin kaupankäyntikurssi oli 22,30 euroa ja alin 17,49 euroa.
Katsauskauden päätöskurssi oli 18,90 euroa.

2(5)
Varsinaisen yhtiökokouksen päätöksiä

Osingonjako ja hallintoelimet

Tulikivi Oyj:n 11.huhtikuuta 2003 pidetty varsinainen yhtiökokous
päätti jakaa osinkoa hallituksen esityksen mukaisesti A-sarjan
osakkeelle 1,05 euroa ja K-sarjan osakkeelle 1,00 euroa eli
yhteensä 1,9 miljoonaa euroa.

Emoyhtiön ja liiketoimintaa harjoittavien tytäryhtiöiden
hallituksen jäseniksi valittiin piispa Ambrosius, Juhani Erma,
Eero Makkonen, Aimo Paukkonen, Heikki Vauhkonen, Reijo Vauhkonen
ja Matti Virtaala. Hallitus valitsi keskuudestaan puheenjohtajaksi
Matti Virtaalan ja varapuheenjohtajaksi Reijo Vauhkosen.

Tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy
Helsingistä.

Valtuutus omien osakkeiden ostamiseen ja luovuttamiseen

Yhtiökokous myönsi hallitukselle valtuutuksen omien osakkeiden
ostamiseen. Omat osakkeet hankitaan yhtiön pääomarakenteen
kehittämiseksi ja käytettäväksi vastikkeena yrityskaupoissa tai
muissa rakennejärjestelyissä hallituksen määräämällä tavalla ja
hallituksen päättämässä laajuudessa. Yhtiökokous myönsi
hallitukselle vastaavasti valtuutuksen omien osakkeiden
luovuttamiseen. Osakkeet voidaan luovuttaa vastikkeena
yrityskaupoissa tai niitä voidaan käyttää muissa
rakennejärjestelyissä hallituksen päättämällä tavalla ja
määräämässä laajuudessa. Hallitus voi myös päättää omien A-sarjan
osakkeiden myymisestä Helsingin Pörssissä julkisessa
kaupankäynnissä varojen hankkimiseksi mahdollisten yritysostojen
tai investointien rahoittamiseen. Hallitus voi myös ehdottaa
hankittujen osakkeiden mitätöimistä osakepääomaa alentamalla.
Yhtiön A-sarjan osakkeita hankitaan enintään 67.213 kappaletta ja
yhtiön K-sarjan osakkeita enintään 23.850 kappaletta. Yhtiön A-
sarjan osakkeita hankitaan osakkeiden julkisessa kaupankäynnissä
Helsingin Pörssissä ja yhtiön K-sarjan osakkeita pääsääntöisesti
osakkeenomistajien omistusten suhteessa tekemällä tarjous K-sarjan
osakkeenomistajille.

Tulevaisuuden näkymät

Konsernin liikevaihdon ja tuloksen arvioidaan kuluvana vuonna
kasvavan edelliseen vuoteen verrattuna.

3(5)
KONSERNITULOSLASKELMA
Me                                 01-03/  01-03/ Muutos,   01-12/
2003    2002       %     2002

Liikevaihto                          11,9    12,7    -6,3     52,5
Valmistevaraston muutos               0,1     0,9              0,4
Valmistus omaan käyttöön                      0,2              0,7
Liiketoiminnan muut tuotot            0,1     0,1              0,6

Materiaalit ja palvelut               3,6     3,9             15,3
Henkilöstökulut                       4,6     5,3             19,5
Poistot ja arvonalentumiset           0,9     1,0              4,3
Liiketoiminnan muut kulut             2,7     3,0             11,9

Liikevoitto                           0,3     0,7   -57,1      3,2
Prosenttia liikevaihdosta             2,5     5,5              6,1

Rahoitustuotot ja kulut                       0,1              0,1

Voitto ennen satunnaisia eriä         0,3     0,8   -62,5      3,3
Prosenttia liikevaihdosta             2,5     6,5              6,3

Välittömät verot                      0,1     0,2              1,0

Katsauskauden voitto                  0,2     0,6   -66,7      2,3

KONSERNITASE
Me
03/2003 03/2002          12/2002
Vastaavaa
Pysyvät vastaavat                    20,6    23,4             21,2
Vaihtuvat vastaavat
Vaihto-omaisuus                       6,5     7,1              6,3
Muut vaihtuvat vastaavat             17,0    13,6             15,6

Vastattavaa
Oma pääoma
Osakepääoma                           6,2     6,2              6,2
Muu oma pääoma                       18,1    18,6             19,8
Vieras pääoma
Pitkäaikainen vieras pääoma           7,4     3,9              7,4
Lyhytaikainen vieras pääoma          12,4    15,4              9,7
Taseen loppusumma                    44,1    44,1             43,1

4(5)
KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA       03/2003 03/2002          12/2002

Voitto ennen satunnaisia eriä         0,3     0,8              3,3
Poistot ja muut oikaisut              0,9     0,9              4,1
Käyttöpääoman muutos                 -0,3    -0,7             -0,8
Rahoituserät ja verot                -0,3    -0,5             -1,3
Liiketoiminnan rahavirta              0,6     0,5              5,3

Investoinnit käyttöomaisuuteen       -0,4    -1,7             -4,3
Pysyvien vastaavien luovutus-
tulot ja muut muutokset käyttö-
omaisuudessa                                  0,3              0,4
Investointien rahavirta              -0,4    -1,4             -3,9

Rahavirta ennen rahoitusta            0,2    -1,0              1,4

Omien osakkeiden hankkiminen                                  -0,2
Pitkäaikaisten lainojen nostot                                 7,8
Pitkäaikaisten lainojen
takaisinmaksut                       -0,2    -0,1             -4,2
Maksetut osingot                                              -2,7
Rahoituksen rahavirta                -0,2    -0,1              0,7

Rahavarojen muutos lisäys+/
vähennys-                               0    -1,0              2,1

Rahavarat tilikauden alussa           7,2     5,1              5,1
Rahavarat tilikauden lopussa          7,2     4,0              7,2

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT JA
OSAKEKOHTAISET TUNNUSLUVUT
03/2003 03/2002          12/2002
Tilauskanta (31.3), Me                6,9     7,2              3,9
Bruttoinvestoinnit, Me                0,4     1,7              3,9
Bruttoinvestoinnit, %/Lv              3,4    13,5              7,4
Henkilöstö keskimäärin                518     619              578
Henkilöstö katsauskauden lopussa      540     612              562

Osakekohtainen tulos, euro           0,11    0,34             1,35
Osakekohtainen oma pääoma, euro     13,32   13,60            14,25
Omavaraisuusaste, %                  55,6    56,1             61,5
Gearing, %                            3,3     6,6              3,9
Current ratio                         1,9     1,3              2,3
Osakkeiden lukumäärä keskimäärin  1821277 1799724          1798671
Osakkeiden lukumäärä 31.3.        1821277 1799724          1821277

5(5)
ANNETUT VAKUUDET, VASTUUSITOUMUKSET
JA MUUT VASTUUT
Me
03/2003 03/2002          12/2002
Rahalaitoslainat ja
muut pitkävaikutteiset velat,
joiden vakuudeksi on annettu
kiinnityksiä                          5,2     4,2              5,3
Annetut kiinnitykset                  6,7     6,5              6,7
Muut omasta puolesta annetut
kiinnitykset ja pantit                1,3     0,9              1,3

Ympäristövastuut
Kaivoslain ja ympäristölainsäädännön perusteella Tulikivi Oyj:llä
on maisemointivelvoitteita. Velvoitteiden määrä ei ole
toistaiseksi luotettavasti arvioitavissa.

Johdannaissopimukset
Taseen ulkopuolisten johdannaissopimusten merkitys on vähäinen.

Osavuosikatsauksen tiedot ovat tilintarkastamattomia.

Konserniin kuuluvat emoyhtiö Tulikivi Oyj, Tulikivi U.S., Inc. ja
Tulikivi Rakennuskivet Oy sekä sen tytäryhtiö AWL-Marmori Oy.
Konserniyrityksiä ovat lisäksi Tulikivi Vertriebs GmbH ja The New
Alberene Stone Company, Inc., joilla ei ole enää liiketoimintaa.

TULIKIVI OYJ

Hallitus

Jakelu:  Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet

Lisätietoja: Tulikivi Oyj, 83900 Juuka, puh. 013-68 11 11,
www.tulikivi.com
– hallituksen puheenjohtaja Matti Virtaala
– hallituksen varapuheenjohtaja Reijo Vauhkonen
– toimitusjohtaja Juha Sivonen