Yhtiökokous

Tulikivi Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätöksiä

6.4.2006

Yhtiökokous päätti v. 2005 osingoksi 0,280 e/A-osake ja 0,273 e/K-
osake. Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen nykyiset jäsenet.
Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen osakkeiden lukumäärän
lisäämiseksi nelinkertaiseksi osakepääomaa korottamatta, sekä
hallituksen ehdotukset koskien hallituksen valtuuttamista omien
osakkeiden hankkimiseen ja luovuttamiseen sekä osakepääoman
korottamiseen.

Tulikivi Oyj:n varsinainen yhtiökokous 6.4.2006 vahvisti
hallituksen esittämän emoyhtiön ja konsernin tilinpäätöksen
vuodelta 2005 sekä myönsi vastuuvapauden yhtiön hallituksen
jäsenille ja toimitusjohtajalle.

Osingonmaksu
Yhtiökokous päätti jakaa osinkoa hallituksen esityksen mukaisesti
- A-sarjan osakkeille 0,280 euroa/osake
- K-sarjan osakkeille 0,273 euroa/osake
Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 11.4.2006 ja osingon maksupäivä
20.4.2006.

Lahjoitukset
Yhtiökokous päätti lahjoittaa voitonjakokelpoisista varoista
yhteensä 100.000 euroa yleishyödyllisille yhteisöille ja
säätiöille.

Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkiot
Hallituksen jäsenen vuosipalkkio on 11.815 euroa.  Yhtiökokouksen
päätöksen mukaisesti kunkin hallituksen jäsenen vuosipalkkiosta
maksetaan 40 prosenttia Tulikivi Oyj:n A-osakkeina. Osakkeet
hankitaan hallituksen jäsenille pörssistä 31.12.2006 mennessä.
Lisäksi hallituksen puheenjohtajalle suoritetaan 5.630 euron
kuukausipalkkio, varapuheenjohtajalle 2.745 euron kuukausipalkkio
sekä sihteerinä toimivalle hallituksen jäsenelle 565 euron
kuukausipalkkio. Tilintarkastajan palkkio suoritetaan laskun
mukaan.

Hallituksen jäsenet ja hallituksen puheenjohtaja
Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin seitsemän jäsentä.
Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen piispa Ambrosius, Juhani
Erma, Eero Makkonen, Aimo Paukkonen, Reijo Vauhkonen, Heikki
Vauhkonen ja Matti Virtaala. Välittömästi yhtiökokouksen jälkeen
pidetyssä hallituksen järjestäytymiskokouksessa hallituksen
puheenjohtajaksi valittiin Matti Virtaala ja varapuheenjohtajaksi
Heikki Vauhkonen.

Tilintarkastaja
Tulikivi Oyj:n tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö
PricewaterhouseCoopers Oy, päävastuullisena tilintarkastajana
Hannele Selesvuo, KHT.

Osakkeiden lukumäärän lisääminen
Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen, jonka mukaan
osakkeiden lukumäärä lisätään nelinkertaiseksi. Osakkeiden
lukumäärä lisätään osakepääomaa korottamatta osakkeenomistajien
omistusten suhteessa siten, että yksi vanha osake jaetaan neljään
uuteen osakkeeseen eli kukin nimellisarvoltaan 0,68 euron
määräinen osake muuttuu neljäksi nimellisarvoltaan 0,17 euron
määräiseksi osakkeeksi, minkä jälkeen K-sarjan osakkeita on
9.540.000 kappaletta ja A-sarjan osakkeita 26.885.540 kappaletta.
Osakkeiden lukumäärän lisäyksen on suunniteltu tulevan voimaan
aikaisintaan osingonmaksun jälkeen 21.4.2006.

Yhtiöjärjestyksen muutos
Yhtiökokous hyväksyi yhtiöjärjestyksen 3 ja 4 §§:n muutoksen
hallituksen esittämässä muodossa seuraavasti:
3§ Vähimmäis- ja enimmäispääoma
Yhtiön vähimmäispääoma on 2.550.000 euroa ja enimmäispääoma
10.200.000 euroa, joissa rajoissa osakepääomaa voidaan korottaa
tai alentaa yhtiöjärjestystä muuttamatta.
Osakkeet jakaantuvat K-osakkeisiin, joita kutsutaan
kantaosakkeiksi ja A-osakkeisiin, joita kutsutaan etuoikeutetuiksi
osakkeiksi siten, että K-osakkeita
on vähintään 9.540.000 ja enintään 21.840.000 kappaletta ja A-
osakkeita vähintään 9.790.000 kappaletta ja enintään 38.160.000
kappaletta.
K- ja A-osakkeet eroavat toisistaan seuraavasti:
1) Jokainen K-osake tuottaa oikeuden yhtiökokouksessa äänestää 10
äänellä ja A-osake yhdellä äänellä.
2) A-osakkeille maksetaan jaettavasta voitosta vähintään 1-
prosenttiyksikköä suurempi osinko osakkeen nimellisarvosta kuin K-
osakkeille.
Yhtiökokous voi päättää, että uusmerkinnässä annetaan vain joko K-
tai A-osakkeita.
4§ Osakkeiden nimellisarvo
Osakkeiden nimellisarvo on 0,17 euroa.

Valtuutus omien osakkeiden hankkimiseen
Yhtiökokous myönsi hallitukselle valtuutuksen omien osakkeiden
hankkimisesta hallituksen tekemän ehdotuksen mukaisesti. Omat
osakkeet hankitaan yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi ja
käytettäväksi vastikkeena yrityskaupoissa tai muissa
rakennejärjestelyissä hallituksen määräämällä tavalla ja sen
päättämässä laajuudessa. Hallitus voi myös ehdottaa hankittujen
osakkeiden mitätöimistä osakepääomaa alentamalla. Yhtiön A-sarjan
osakkeita hankitaan enintään 678.138 kappaletta (enintään
2.668.552 uutta A-osaketta splitin jälkeen) ja yhtiön K-sarjan
osakkeita hankitaan enintään 238.500 kappaletta (enintään 954.000
uutta K-osaketta splitin jälkeen).

Valtuutus omien osakkeiden luovuttamiseen
Yhtiökokous myönsi hallitukselle valtuutuksen omien osakkeiden
luovuttamiseen hallituksen tekemän ehdotuksen mukaisesti.
Valtuutuksen kohteena on enintään 678.138 kappaletta (enintään
2.668.552 uutta A-osaketta splitin jälkeen) ja yhtiön K-sarjan
osakkeita hankitaan enintään 238.500 kappaletta (enintään 954.000
uutta K-osaketta splitin jälkeen).

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakepääoman korottamisesta
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakepääoman
korottamisesta niin, että uusmerkinnän tai vaihtovelkakirjojen
perusteella osakepääomaa voidaan korottaa yhteensä enintään
1.238.468 eurolla antamalla merkittäväksi enintään 1.821.277 uutta
A-osaketta (splitin jälkeen enintään 7.285.108 splitattua uutta A-
osaketta) hallituksen määräämään hintaan ja hallituksen määräämin
ehdoin. Valtuutus sisältää oikeuden poiketa osakkeenomistajien
merkintäetuoikeudesta edellyttäen, että siihen on yhtiön kannalta
painava taloudellinen syy.

TULIKIVI OYJ

Matti Virtaala
Hallituksen puheenjohtaja

Lisätietoja: Tulikivi Oyj, 83900 Juuka, puhelin 0207 636 000,
www.tulikivi.com
-        hallituksen puheenjohtaja Matti Virtaala
-        toimitusjohtaja Juha Sivonen
Jakelu: Helsingin Pörssi ja keskeiset tiedotusvälineet