Yhtiökokous

Tulikivi Oyj:n ylimääräisen yhtiökokouksen päätökset 8.10.2013

8.10.2013

Tulikivi Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous 8.10.2013 hyväksyi hallituksen ehdotukset koskien hallituksen valtuuttamista osakeanneista päättämiseen ja omien osakkeiden luovuttamiseen. Lisäksi yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen nimitystoimikunnan lopettamisesta ja uudesta hallituksen jäsenestä.

1. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeanneista ja omien osakkeiden luovuttamisesta

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta ja yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta hallituksen tekemän ehdotuksen mukaisesti.

Uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita voidaan antaa seuraavasti: enintään 26 000 000 kappaletta A-sarjan osaketta. Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiön omat osakkeet luovuttaa joko maksua vastaan tai maksutta yhtiön osakkeenomistajille heidän osakeomistuksensa suhteessa tai osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Suunnattu osakeanti voi olla maksuton vain, jos siihen on yhtiön kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy.

Valtuutus sisältää oikeuden päättää maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen siten, että yhtiölle annettavien osakkeiden lukumäärä olisi enintään yksi kymmenesosa (1/10) yhtiön kaikista osakkeista. Tähän määrään lasketaan yhtiöllä itsellään tai sen tytäryhteisöillä olevat omat osakkeet osakeyhtiölain 15 luvun 11 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla.

Hallituksella on valtuutus päättää muista osakeanteihin liittyvistä seikoista. Valtuutus on voimassa vuoden 2014 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2014 saakka. Tämä valtuutus ei kumoa yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen 16.4.2013 päättämän osakeantivaltuutuksen, joka pysyy voimassa muuttumattomana.

Osakeantivaltuutus liittyy yhtiön suunnitteleman osakeannin toteuttamiseen.

2. Nimitystoimikunnan lopettamisesta päättäminen ja uuden hallituksen jäsenen valinta

Yhtiön varsinainen yhtiökokous 12.4.2012 päätti nimitystoimikunnan perustamisesta. Nimitystoimikunnan tehtävänä on hallituksen jäsenten valinnan valmistelu yhtiökokoukselle tehtävää ehdotusta varten, hallituksen jäsenten palkitsemisasioiden valmistelu ja hallituksen jäsenten seuraajaehdokkaiden etsiminen. Nimitystoimikuntaan kuuluvat tällä hetkellä Heikki Vauhkonen, Reijo Vauhkonen ja Matti Virtaala.

Ylimääräinen yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että nimitystoimikunnasta luovutaan ja sen tehtävistä vastaa tulevaisuudessa hallituksen nimitysvaliokunta, joka vastasi kyseisistä tehtävistä ennen 12.4.2012. Hallitus valitsee erikseen keskuudestaan nimitysvaliokunnan jäsenet.

Ylimääräinen yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valita hallituksen uudeksi jäseneksi Anu Vauhkosen. Hallituksen jäsenten lukumäärä valinnan jälkeen on 7 ja vanhoina hallituksen jäseninä jatkavat Nella Ginman-Tjeder, Olli Pohjanvirta, Markku Rönkkö, Pasi Saarinen, Harri Suutari ja Heikki Vauhkonen.

3. Nimitysvaliokunta
Hallitus on keskuudestaan valinnut nimitysvaliokunnan jäseniksi Markku Rönkön,  Heikki Vauhkosen sekä puheenjohtajaksi Harri Suutarin.

TULIKIVI OYJ

Harri Suutari
Hallituksen puheenjohtaja

Lisätietoja: Tulikivi Oyj, 83900 Juuka, puhelin 0403 063 100,
–    Toimitusjohtaja Heikki Vauhkonen, p. 0207 636 555
–    Hallituksen puheenjohtaja Harri Suutari, p. 0400 384 937

Jakelu: NASDAQ OMX Helsinki Oy ja keskeiset tiedotusvälineet
www.tulikivi.com