Pörssitiedote

Tulikivi Oyj:n esite hyväksytty

9.10.2013

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi, suoraan tai epäsuorasti, Yhdysvalloissa, Kanadassa, Australiassa, Hongkongissa, Etelä-Afrikassa, Singaporessa tai Japanissa tai missään muussa maassa, missä levittäminen tai julkistaminen olisi lainvastaista.

Finanssivalvonta on tänään hyväksynyt Tulikivi Oyj:n (”Yhtiö”) esitteen liittyen Yhtiön yleisöantiin. Esite on saatavilla 9.10.2013 alkaen Yhtiön pääkonttorista, osoitteesta Kuhnustantie 10, 83900 Juuka normaalina toimistoaikana, NASDAQ OMX Helsinki Oy:n vastaanotosta, osoitteesta Fabianinkatu 14, 00130 Helsinki sekä sähköisenä Yhtiön verkkosivustolta Internet-osoitteesta www.tulikivi.fi/osakeanti sekä 9.10.2013 alkaen arviolta 23.10.2013 tapahtuvaan uusien osakkeiden listalleottamiseen asti Internet-sivuilta osoitteesta www.op.fi/merkinta.

Esite sisältää joitakin aiemmin julkistamattomia tietoja, jotka yhtiön arvion mukaan ovat omiaan olennaisesti vaikuttamaan arvopaperin arvoon. Näitä ovat seuraavat tiedot:

–    Yhtiön nykyinen käyttöpääoma ei esitteen päivämäärällä (9.10.2013) riitä sen seuraavan 12 kuukauden tarpeisiin. Ilman lisärahoitusta Yhtiön käyttöpääoma loppuu tammikuussa 2014, jos yhtäkään käyttöpääomarahoitukseen tarvittavaa lainaa ei uusita tai esitteessä kuvattua osakeantia ei toteuteta.
–    Yhtiö täytti omavaraisuusastetta koskevat kovenantit tilanteessa 30.6.2013. Yhtiö on aiemmin tänä vuonna sopinut rahoittajiensa kanssa konsernin nettovelan ja käyttökatteen suhdetta mittaavan kovenantin tarkastelua vuoden 2013 toisen kvartaalin lopusta (30.6.2013) neljännen kvartaalin loppuun (31.12.2013). Yhtiön johto arvioi, ettei Yhtiö täytä konsernin korollisten velkojen ja käyttökatteen suhdetta mittaavaa kovenanttia tilanteessa 31.12.2013. Lisäksi Yhtiön tulosparannusohjelmasta aiheutuu mahdollisesti kertaluonteisia kuluja loppuvuodelle 2013 ja mikäli nämä toteutuvat, ei Yhtiö johdon käsityksen mukaan läpäise nettovelkojen ja käyttökatteen suhdetta mittaavaa kovenanttia tilanteessa 31.12.2013. Tästä syystä Yhtiö on neuvotellut kokonaan vapautuksen korollisten velkojen ja käyttökatteen suhdetta mittaavasta kovenantista 31.12.2013, sekä nettovelkojen ja käyttökatteen suhdetta mittaavasta kovenantista 31.12.2013 ja 30.6.2014 tilanteesta, niin että kertaluonteiset kulut maksimissaan 3 miljoonaa euroa jätetään kovenanttitarkastelun ulkopuolelle.

Sijoittajia kehotetaan kuitenkin tutustumaan koko esitteeseen, etenkin yhtiön riskejä koskevaan kuvaukseen.

Juuka 9. lokakuuta 2013

TULIKIVI OYJ
HALLITUS

Jakelu: NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.tulikivi.com

Lisätietoja: Tulikivi Oyj, 83900 Juuka, www.tulikivi.com
– toimitusjohtaja Heikki Vauhkonen, p. 0207 636 555
– hallituksen puheenjohtaja Harri Suutari, p. 0400 384 937

HUOMAUTUS

Tämän tiedotteen sisältämä tieto ei ole tarkoitettu julkistettavaksi tai levitettäväksi suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa, Kanadassa, Australiassa, Hongkongissa, Etelä-Afrikassa, Singaporessa tai Japanissa tai missään muussa sellaisessa maassa, jossa se olisi laitonta sovellettavien lakien nojalla. Nämä kirjalliset materiaalit eivät ole tarjous arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (United States Securities Act of 1933, muutoksineen) ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten mukaisesti tai ellei rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta. Mitään osaa arvopapereita koskevasta annista ei rekisteröidä Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita tarjota yleisölle Yhdysvalloissa.

Arvopapereiden liikkeeseen laskemiselle, käyttämiselle ja/tai myymiselle on asetettu erityisiä oikeudellisia tai lainsäädännöllisiä rajoituksia tietyissä valtioissa. Yhtiö ja Pohjola Corporate Finance Oy eivät ole vastuussa, jos tällaisia rajoituksia rikotaan.

Tätä tiedotetta ei tule tulkita tarjoukseksi myydä tai tarjouspyynnöksi ostaa tässä mainittuja arvopapereita, eikä arvopapereita myydä alueilla, joilla kyseisten arvopapereiden tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi lainvastaista ennen niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevan poikkeuksen tai muun kyseisten alueiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista. Sijoittajien ei tule hyväksyä arvopapereita koskevaa tarjousta tai hankkia arvopapereita, joihin tämä dokumentti viittaa, elleivät he tee sitä Yhtiön julkaisemaan tai levittämään soveltuvaan esitteeseen sisältyviin tietoihin perustuen.

Yhtiö ei ole antanut valtuutusta arvopapereiden tarjoamiseen yleisölle missään muussa Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa kuin Suomessa. Lukuun ottamatta Suomea, missään Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa, joka on pannut täytäntöön Esitedirektiivin (kukin ”Relevantti jäsenvaltio”), ei ole tehty eikä tulla tekemään mitään toimenpiteitä arvopapereiden tarjoamiseksi yleisölle siten, että se edellyttäisi esitteen julkistamista Relevantissa jäsenvaltiossa. Tämän seurauksena arvopapereita voidaan tarjota Relevanteissa jäsenvaltioissa ainoastaan (a) Esitedirektiivin Artiklassa 2(1)(e) määritellyille kokeneiksi sijoittajiksi lukeutuville oikeushenkilöille tai (b) Isossa-Britanniassa ainoastaan henkilöille (i) jotka ovat ammattimaisia sijoittajia t Ison-Britannian vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen (”Määräys”) 19(5) artiklan tarkoittamalla tavalla; tai (ii) Määräyksen 49(2) mukaisille korkean varallisuustason omaaville tahoille (”high net worth companies, unincorporated associations, etc”) (kaikki edellä mainitut henkilöt yhdessä, ”relevantit henkilöt”). Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on ainoastaan relevanttien henkilöiden saatavilla ja siihen ryhdytään ainoastaan relevanttien henkilöiden kanssa. Kenenkään, joka ei ole relevantti henkilö, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön.. Tässä kappaleessa ilmaisu ”tarjota arvopapereita yleisölle” tarkoittaa viestimistä millä tahansa tavalla ja antamalla riittävästi tietoa tarjouksen ehdoista ja tarjottavista arvopapereista, jotta sijoittaja pystyy päättämään arvopapereiden käyttämisestä, ostamisesta tai merkitsemisestä, kuten ilmaisu voi vaihdella jäsenvaltiossa tehtyjen täytäntöönpanotoimenpiteiden seurauksena. Ilmaisu ”Esitedirektiivi” tarkoittaa direktiiviä 2003/71/EY (muutoksineen, mukaan lukien 2010 Muutosdirektiivi, siltä osin kuin se on pantu täytäntöön Relevantissa jäsenvaltiossa), ja se sisältää kaikki relevantit täytäntöönpanotoimenpiteet Relevantissa jäsenvaltiossa, ja ilmaisu ”2010 Muutosdirektiivi” tarkoittaa direktiiviä 2010/73/EU.