Yhtiökokous

Tulikivi Oyj:n ylimääräisen yhtiökokouksen päätökset

4.12.2003

Tulikivi Oyj:n 4.12.2003 pidetty ylimääräinen yhtiökokous päätti jakaa lisäosinkoa vuodelta 2002 hallituksen esityksen mukaisesti nykyiselle A-sarjan osakkeelle 1,30 euroa/osake ja nykyiselle K-
sarjan osakkeelle 1,25 euroa/osake. Ylimääräinen yhtiökokous hyväksyi hallituksen tekemän ehdotuksen osakkeiden määrän lisäämiseksi viisinkertaiseksi. Yhtiön molempien osakesarjojen osakkeiden nimellisarvo muutetaan 3,40 eurosta 0,68 euroon siten, että yksi vanha osake jaetaan viiteen uuteen osakkeeseen. Yhtiökokous hyväksyi myös yhtiöjärjestyksen muutoksen ja varsinaisen yhtiökokouksen omien osakkeiden hankintaa ja luovutusta koskevan valtuutuksen muuttamisen hallituksen esityksen mukaisesti.

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen, jonka mukaan osakkeiden lukumäärä lisätään viisinkertaiseksi seuraavin ehdoin:

1. Yhtiön osakkeiden lukumäärä lisätään viisinkertaiseksi osakepääomaa korottamatta osakkeenomistajien omistusten suhteessa siten, että yksi vanha osake jaetaan viiteen uuteen osakkeeseen. Yhtiön osakepääoma on tällä hetkellä 6.192.341,80 euroa, joka jakautuu 477.000 K-sarjan osakkeeseen ja 1.344.277 A-sarjan osakkeeseen, joiden osakkeiden nimellisarvo on 3,40 euroa. Osakkeiden lisäämisen johdosta kukin nimellisarvoltaan 3,40 euron määräinen osake muuttuu viideksi (5) nimellisarvoltaan 0,68 euron määräiseksi osakkeeksi, minkä jälkeen K-sarjan osakkeita on 2.385.000 kappaletta ja A-sarjan osakkeita 6.721.385 kappaletta.

2. Osakkeiden lukumäärän lisääminen toteutetaan arvo-osuusjärjestelmässä eikä se edellytä osakkeenomistajilta toimenpiteitä.

3. Uudet osakkeet oikeuttavat täyteen osinkoon 1.1.2003 alkaneelta tilikaudelta ja tuottavat muut osakkeeseen liittyvät oikeudet yhtiössä osakkeiden lukumäärää koskevan lisäyksen tultua merkityksi kaupparekisteriin.

4. Osakkeiden lukumäärän lisäämiseen liittyvistä muista seikoista ja niistä aiheutuvista käytännön toimenpiteistä päättää yhtiön hallitus.

Yhtiöjärjestyksen muutos
Ylimääräinen yhtiökokous hyväksyi yhtiöjärjestyksen 3 ja 4 §§:n muutoksen hallituksen esittämässä muodossa seuraavasti:

3 § Vähimmäis- ja enimmäispääoma

Yhtiön vähimmäispääoma on 2.550.000 euroa ja enimmäispääoma 10.200.000 euroa, joissa rajoissa osakepääoma voidaan korottaa tai alentaa yhtiöjärjestystä muuttamatta.

Osakkeet jakautuvat K-osakkeisiin, joita kutsutaan kantaosakkeiksi ja A-osakkeisiin, joita kutsutaan etuoikeutetuiksi osakkeiksi siten, että K-osakkeita on vähintään 2.385.000 kappaletta ja enintään 5.460.000 kappaletta ja A-osakkeita on vähintään 2.447.500 kappaletta ja enintään 9.540.000 kappaletta.

K- ja A-osakkeet eroavat toisistaan seuraavasti:

1)Jokainen K-osake tuottaa oikeuden yhtiökokouksessa äänestää 10 äänellä ja A-osake yhdellä äänellä.

2)A-osakkeille maksetaan jaettavasta voitosta vähintään 1-prosenttiyksikköä suurempi osinko osakkeen nimellisarvosta kuin K-osakkeille.

Yhtiökokous voi päättää, että uusmerkinnässä annetaan vain joko K-tai A-osakkeita.

4 § Osakkeiden nimellisarvo
Osakkeiden nimellisarvo on 0,68 euroa.

Varsinaisen yhtiökokouksen 11.4.2003 tekemän omien osakkeiden hankintaa ja luovutusta koskevan valtuutuksen muuttaminen

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen esityksen muuttaa varsinaisen yhtiökokouksen 11.4.2003 hallitukselle antamaa omien osakkeiden hankintaa ja luovutusta koskevaa voimassaolevaa valtuutusta siten, että valtuutus vastaa lisääntynyttä osakkeiden määrää.

Osinko

Ylimääräinen yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen jakaa lisäosinkoa vuodelta 2002. Osinkoa maksetaan nykyiselle A-sarjan osakkeelle 1,30 euroa/osake, ja nykyiselle K-sarjan osakkeelle 1,25 euroa/osake eli osinkoa jaetaan yhteensä 2.343.810,10 euroa. Osinko maksetaan osakkaalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 9.12.2003 merkitty Suomen Arvopaperikeskus Oy:n ylläpitämään omistajaluetteloon. Osinko maksetaan 16.12.2003.

Juuassa 4. joulukuuta 2003

TULIKIVI OYJ
Hallitus

Jakelu: Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
Lisätietoja: Tulikivi Oyj, 83900 Juuka, puh. 013-681 111, www.tulikivi.com
Hallituksen puheenjohtaja Matti Virtaala