Yhtiökokous

Ehdotus lisäosingon jakamiseksi ja kutsu Tulikivi Oyj:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen

13.11.2003

Tulikivi Oyj:n hallitus on päättänyt kutsua koolle ylimääräisen yhtiökokouksen 4.12.2003 ja esittää yhtiökokoukselle lisäosingon jakamista vuodelta 2002. Esityksen mukaan lisäosinkoa maksetaan nykyiselle A-sarjan osakkeelle 1,30 euroa/osake ja nykyiselle K-sarjan osakkeelle 1,25 euroa/osake eli osinkoa jaetaan yhteensä 2.343.810,10 euroa.

Ylimääräisessä yhtiökokouksessa käsitellään lisäksi hallituksen aikaisemmin tekemää ehdotusta osakkeiden määrän lisäämiseksi. Esityksen mukaan yhtiön molempien osakesarjojen osakkeiden nimellisarvo muutettaisiin 3,40 eurosta 0,68 euroon siten, että yksi vanha osake jaetaan viiteen uuteen osakkeeseen.

Yhtiökokouskutsu kuuluu seuraavasti:

Tulikivi Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään Juuan Nunnanlahdessa Kivikylän auditoriossa torstaina 4. joulukuuta 2003 klo 12.00 alkaen. Kokouksessa käsitellään

1) Hallituksen ehdotus yhtiökokoukselle osakkeiden lukumäärän lisäämiseksi viisinkertaiseksi osakepääomaa korottamatta osakkeenomistajien omistusten suhteessa. Hallitus ehdottaa osakkeiden lukumäärän lisäämistä seuraavin ehdoin:

1. Yhtiön osakkeiden lukumäärä lisätään viisinkertaiseksi osakepääomaa korottamatta osakkeenomistajien omistusten suhteessa. Yhtiön osakepääoma on tällä hetkellä 6.192.341,80 euroa, joka jakautuu 477.000 K-sarjan osakkeeseen ja 1.344.277 A-sarjan osakkeeseen, joiden osakkeiden nimellisarvo on 3,40 euroa. Osakkeiden lisäämisen johdosta kukin nimellisarvoltaan 3,40 euron määräinen osake muuttuu viideksi (5) nimellisarvoltaan 0,68 euron määräiseksi osakkeeksi, minkä jälkeen K-sarjan osakkeita on 2.385.000 kappaletta ja A-sarjan osakkeita 6.721.385 kappaletta.

2. Osakkeiden lukumäärän lisääminen toteutetaan arvo-osuusjärjestelmässä eikä se edellytä osakkeenomistajilta toimenpiteitä.

3. Uudet osakkeet oikeuttavat täyteen osinkoon 1.1.2003 alkaneelta tilikaudelta ja tuottavat muut osakkeeseen liittyvät oikeudet
2(3)
yhtiössä osakkeiden lukumäärää koskevan lisäyksen tultua merkityksi kaupparekisteriin.

4. Osakkeiden lukumäärän lisäämiseen liittyvistä muista seikoista ja niistä aiheutuvista käytännön toimenpiteistä päättää yhtiön hallitus.

Osakkeiden lukumäärän lisääminen parantaa osakkeiden likviditeettiä markkinoilla ja edistää osakemarkkinoiden toimivuutta. Osakkeiden lukumäärän lisääminen ei vaikuta yhtiön omistussuhteisiin, osakkeiden niille kuuluviin oikeuksiin eikä osakesarjojen välisiin suhteisiin.

2) Hallituksen esitys yhtiön yhtiöjärjestyksen 3§ ja 4§:n muuttamiseksi

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle osakkeiden määrän lisäämistä koskevan päätöksen johdosta, että yhtiön yhtiöjärjestyksen

3§ muutetaan kuulumaan seuraavasti

3 § Vähimmäis- ja enimmäispääoma
Yhtiön vähimmäispääoma on 2.550.000 euroa ja enimmäispääoma 10.200.000 euroa, joissa rajoissa osakepääoma voidaan korottaa tai alentaa yhtiöjärjestystä muuttamatta.

Osakkeet jakautuvat K-osakkeisiin, joita kutsutaan kantaosakkeiksi ja A-osakkeisiin, joita kutsutaan etuoikeutetuiksi osakkeiksi siten, että K-osakkeita on vähintään 2.385.000 kappaletta ja enintään 5.460.000 kappaletta ja A-osakkeita on vähintään 2.447.500 kappaletta ja enintään 9.540.000 kappaletta.

K- ja A-osakkeet eroavat toisistaan seuraavasti:

1)Jokainen K-osake tuottaa oikeuden yhtiökokouksessa äänestää 10 äänellä ja A-osake yhdellä äänellä.

2)A-osakkeille maksetaan jaettavasta voitosta vähintään 1-prosenttiyksikköä suurempi osinko osakkeen nimellisarvosta kuin K-osakkeille.

Osakepääomaa korotettaessa K-osakkeet tuottavat etuoikeuden merkitä uusia A- ja K-osakkeita ja A-osakkeet uusia A-osakkeita.

Yhtiökokous voi päättää, että uusmerkinnässä annetaan vain joko K- tai A-osakkeita.

3(3)
sekä, että 4§ muutetaan kuulumaan seuraavasti

4 § Osakkeiden nimellisarvo
Osakkeiden nimellisarvo on 0,68 euroa.

3)Varsinaisen yhtiökokouksen 11.4.2003 hallitukselle antaman omien osakkeiden hankintaa ja luovutusta koskevien voimassaolevien valtuutusten korjaamista vastaamaan lisääntynyttä osakkeiden määrää.

4) Osingonjakoehdotus

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että lisäosinkoa vuodelta 2002 maksetaan nykyiselle A-sarjan osakkeelle 1,30 euroa/osake, ja nykyiselle K-sarjan osakkeelle 1,25 euroa/osake eli osinkoa jaetaan yhteensä 2.343.810,10 euroa. Yhtiökokouksen päättämä osinko maksetaan osakkaalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä merkitty Suomen Arvopaperikeskus Oy:n ylläpitämään omistajaluetteloon.  Hallituksen päätöksen mukaisesti osingonmaksun täsmäytyspäivä on 9.12.2003. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että osinko maksetaan täsmäytysajan päätyttyä eli 16.12.2003.

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka viimeistään 24.11.2003 on merkitty osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon.

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittaa siitä 24.11.2003 klo 16.00 mennessä yhtiölle.  Ilmoittautuminen tulee tehdä joko puhelimitse Maija-Liisa Koivuselle tai Kaisa Toivaselle, p. (013)-681 111 tai sähköpostitse osoitteeseen kaisa.toivanen@tulikivi.fi tai postitse osoitteella Tulikivi Oyj/yhtiökokous,  83900 Juuka.  Mahdolliset valtakirjat tulee jättää ilmoittautumisen yhteydessä.

Juuassa 13. marraskuuta 2003

TULIKIVI OYJ
Hallitus

Jakelu: Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet

Lisätietoja: Tulikivi Oyj, 83900 Juuka, puh. 013-681 111,
www.tulikivi.com
Hallituksen puheenjohtaja Matti Virtaala