Yhtiökokous

Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset 2023

27.4.2023

TULIKIVI OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET 27.4.2023 KLO 14:00

TULIKIVI OYJ  PÖRSSITIEDOTE   27.4.2023 KLO 19:30

Tulikivi Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 27.4.2023 Helsingissä.

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen vuodelta 2022 sekä myönsi vastuuvapauden yhtiön hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Osinkoa ei jaeta. Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotukset osakeanneista päättämisestä, omien osakkeiden luovuttamisesta sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Yhtiökokous hyväksyi yhtiön toimielinten palkitsemisraportin. Päätös oli neuvoa-antava.

1. Voitonjako

Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti, että osinkoa ei jaeta.

2. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkiot

Hallituksen jäsenen vuosipalkkio on 21.000 euroa. Vuosipalkkiot maksetaan ensisijaisesti Tulikivi Oyj:n A-osakkeina siten, että osakkeet hankitaan hallituksen jäsenille pörssistä 31.12.2023 mennessä. Hankinta tapahtuu yhtiökokouksen päätöksellä ja toimeksiannosta. Hallituksen jäsen ei saa luovuttaa saamiaan osakkeita ennen kuin hallituksen jäsenyys on päättynyt, ellei hallitus myönnä tapauskohtaisesti luovuttamiseen lupaa etukäteen. Vaihtoehtoisesti vuosipalkkio voidaan maksaa kokonaan tai osittain rahana. Hallituksen puheenjohtajalle maksetaan tästä toimesta edellä mainitun palkkion lisäksi korvausta 4.500 euroa kuukaudessa. Niille hallituksen jäsenille, jotka tekevät muuhun kuin hallitustehtävään liittyviä toimeksiantoja yhtiölle, maksetaan aikaveloitukseen perustuva palkkio hallituksen hyväksymän laskun mukaan. Matkakustannukset korvataan yhtiön matkustusohjesäännön mukaisesti.

Hallituksen tarkastusvaliokunnan ja hallituksen nimitysvaliokunnan jäsenille maksetaan kokouspalkkiota 330 euroa kokousta kohden. Tarkastusvaliokunnan kokouksen puheenjohtajalle maksetaan kokouspalkkiota 660 euroa kokousta kohden.

Tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

3. Hallituksen jäsenet

Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin kuusi jäsentä. Hallituksen jäseniksi valittiin seuraavat hallituksen nykyiset jäsenet: Jaakko Aspara, Niko Haavisto, Liudmila Niemi, Tarmo Tuominen, Jyrki Tähtinen ja Heikki Vauhkonen.

4. Tilintarkastaja

Tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajana Heli Tuuri, KHT.

5. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista ja sekä optio-oikeuksien ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta ja yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta hallituksen esityksen mukaisesti. Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiön omat osakkeet luovuttaa joko maksua vastaan tai maksutta yhtiön osakkeenomistajille heidän osakeomistuksensa suhteessa tai osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Suunnattu osakeanti voi olla maksuton vain, jos siihen on yhtiön kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy.

Valtuutus sisältää oikeuden päättää maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen siten, että yhtiölle annettavien osakkeiden lukumäärä on enintään yksi kymmenesosa (1/10) yhtiön kaikista osakkeista. Tähän määrään lasketaan yhtiöllä itsellään tai sen tytäryhteisöillä olevat omat osakkeet osakeyhtiölain 15 luvun 11 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla.

Valtuutus sisältää myös oikeuden antaa osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja erityisiä oikeuksia, jotka oikeuttavat saamaan maksua vastaan yhtiön uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita joko siten, että osakkeiden merkintähinta maksetaan rahana tai käyttämällä merkitsijällä olevaa saatavaa merkintähinnan kuittaamiseen.

Hallitus voi valtuutuksen nojalla myös suorittaa yhtiön osakepalkkioita.

Hallituksella on oikeus päättää muista osakeanteihin ja osakkeiden luovuttamiseen liittyvistä seikoista.

Tämän valtuutuksen nojalla (mukaan lukien erityisten oikeuksien nojalla annettavat osakkeet) A-sarjan osakkeita voidaan antaa yhteensä enintään 30 % kokouskutsupäivän lukumäärästä eli 15.656.622 kappaletta ja K-sarjan osakkeita voidaan antaa yhteensä enintään 30 % kokouskutsupäivän lukumäärästä eli 2.304.750 kappaletta, ovat ne sitten uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita, eli yhteensä enintään noin 30 % kokouskutsupäivän lukumäärästä eli 17.961.372 osaketta.

Valtuutus osakeanteihin ja omien osakkeiden luovuttamiseen on voimassa vuoden 2024 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2024 saakka. Valtuutus ei kumoa aikaisempia hallitukselle annettuja valtuutuksia.

6. Hallituksen järjestäytyminen

Hallitus valitsi yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa puheenjohtajakseen Jyrki Tähtisen. Hallituksen nimitysvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Jyrki Tähtinen ja jäseniksi Heikki Vauhkonen sekä Jaakko Aspara. Hallituksen tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Niko Haavisto ja jäseniksi Liudmila Niemi ja Tarmo Tuominen.

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä Tulikivi Oyj:n internet-sivuilla osoitteessa https://tulikivigroup.com/yhtiokokoukset/ viimeistään 11.5.2023 alkaen.

 

Helsingissä, 27.4.2023

 

TULIKIVI OYJ
Jyrki Tähtinen
Hallituksen puheenjohtaja

 

Lisätietoja:
Tulikivi Oyj, 83900 Juuka, Puh. 0403 063 100
Hallituksen puheenjohtaja, Jyrki Tähtinen, Puh. 0400 406 509
Toimitusjohtaja, Heikki Vauhkonen, Puh. 0207 636 555

 

Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.tulikivigroup.fi