Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus 01-09/2003

21.10.2003

*Tulikivi-konsernin voitto ennen satunnaisia eriä parani
katsauskaudella 22% ja oli 2,5 Me (2,1 Me). Liikevaihto oli 38,3
(38,1) Me.
*Liiketoiminnan kassavirta ennen investointeja oli 2,9 (1,6) Me.
*Kivia Oy:n osakekannan hankintaa koskeva kauppakirja
allekirjoitetaan 21.10.2003.

Liikevaihto ja tulos

Tulikivi-konsernin liikevaihto oli katsauskaudella 38,3 miljoonaa
euroa(38,1 tammi-syyskuu 2002). Tulisijaliiketoiminnan (aiemmin
lämmityslaiteliiketoiminta) liikevaihto oli 31,7 (30,4) miljoonaa
euroa. Rakennuskiviliiketoiminnan liikevaihto oli 6,6 (7,7)
miljoonaa euroa.

Kotimaan osuus liikevaihdosta oli 20,8 (19,4) miljoonaa euroa eli
54,4 (51,1) prosenttia. Viennin liikevaihto oli 17,5 (18,7)
miljoonaa euroa.

Konsernin voitto ennen satunnaisia eriä oli 2,5 (2,1) miljoonaa
euroa. Tulisijaliiketoiminnan tulos ennen satunnaisia eriä oli
kuluneella vuosineljänneksellä 2,1 (1,3) miljoonaa euroa ja
katsauskaudella 3,3 (1,9) miljoonaa euroa.
Rakennuskiviliiketoiminnan tulos ennen satunnaisia eriä oli -0,8
(0,2) miljoonaa euroa. Rakennuskiviliiketoiminnassa on päätetty
keskittyä luonnonkiven jalostukseen, projektitoimituksiin ja
sisustuskivitoimituksiin. Toiminnan uudelleenjärjestelyn
kuluneella vuosineljänneksellä aiheuttamat kertaluonteiset kulut
olivat 0,5 Me.

Osakekohtainen tulos oli 0,99 (0,85) euroa. Veroina on otettu
huomioon konserniyhtiöiden katsauskauden tulosta vastaavat verot.

Rahoitus ja investoinnit

Konsernin rahoitusasema on hyvä. Liiketoiminnan kassavirta ennen
investointeja oli 2,9 (1,6) miljoonaa euroa. Omavaraisuusaste oli
62,3 prosenttia (55,3 prosenttia syyskuun lopussa vuonna 2002).
Current ratio oli 2,4 (2,4). Osakekohtainen oma pääoma oli 14,18
(14,01) euroa. Konsernin käyttöomaisuusinvestoinnit olivat 2,2
(3,4) miljoonaa euroa.

2(6)

A-osakkeen kurssikehitys ja vaihto

Katsauskaudella Tulikivi Oyj:n A-osakkeita vaihdettiin Helsingin
Pörssissä 172.723 kappaletta vastaten 3,3 miljoonaa euroa.
Osakkeen ylin kaupankäyntikurssi oli 22,30 euroa ja alin 17,49
euroa. Katsauskauden päätöskurssi oli 20,20 euroa.

Omat osakkeet

Tulikivi Oyj:n hallituksella on yhtiökokouksen myöntämä valtuutus
hankkia enintään 67.213 kappaletta yhtiön A-osakkeita ja enintään
23.850 kappaletta yhtiön K-osakkeita.

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

Tulikivi Rakennuskivet Oy:n sulautuminen emoyhtiöön

Tulikivi Rakennuskivet Oy on fuusioitu Tulikivi Oyj:öön
tytäryhtiöfuusiolla 7. lokakuuta 2003.

Kivia Oy osaksi Tulikivi-konsernia

Tulikivi Oyj allekirjoitti vuolukiviuuneja valmistavan Kivia Oy:n
osakekannan hankintaa koskevan aiesopimuksen 10. syyskuuta 2003.
Lopullinen kauppakirja on tarkoitus allekirjoittaa 21. lokakuuta
2003. Kauppakirjan ehtojen mukaan omistusoikeus kaupan kohteeseen
siirtyy 1. marraskuuta 2003. Kaupan myötä Tulikiven tuotevalikoima
ja jakelutie laajenevat. Kivian kivivarannot lisäävät
merkittävästi konsernin vuolukivivarantoja. Kivian osto lisää
Tulikiven liikevaihtoa vuositasolla n. 3 miljoonaa euroa, ja sillä
on positiivinen vaikutus Tulikiven osakekohtaiseen tulokseen.

Osakkeiden määrän lisääminen

Tulikivi Oyj:n hallitus on päättänyt esittää joulukuussa
kokoontuvalle ylimääräiselle yhtiökokoukselle, että yhtiön
molempien osakesarjojen osakkeiden nimellisarvo muutettaisiin
3,40 eurosta 0,68 euroon siten, että yksi vanha osake jaetaan
viiteen uuteen osakkeeseen. Muutoksen jälkeen K-osakkeiden määrä
olisi 2.385.000 kappaletta ja A-osakkeiden määrä 6.721.385
kappaletta eli yhteensä 9.106.385 kappaletta.

Lähiajan näkymät

Tulisijaliiketoiminnan kysyntä jatkuu hyvänä. Konsernin
vuosituloksen arvioidaan olevan parempi kuin edellisenä vuonna.

3(6)
KONSERNITULOSLASKELMA
Me                                 01-09/  01-09/ Muutos,   01-12/
2003    2002       %     2002

Liikevaihto                          38,3    38,1     0,6     52,5
Valmistevaraston muutos               0,1     1,1              0,4
Valmistus omaan käyttöön              0,3     0,6              0,7
Liiketoiminnan muut tuotot            0,4     0,4              0,6

Materiaalit ja palvelut              11,0    11,5             15,3
Henkilöstökulut                      14,9    14,6             19,5
Poistot ja arvonalennukset            3,0     3,2              4,3
Liiketoiminnan muut kulut             7,7     8,8             11,9

Liikevoitto                           2,5     2,1    21,4      3,2
Prosenttia liikevaihdosta             6,5     5,4              6,1

Rahoitustuotot                        0,2     0,2              0,5
Rahoituskulut                         0,2     0,2              0,4

Voitto ennen satunnaisia eriä         2,5     2,1    22,0      3,3
Prosenttia liikevaihdosta             6,6     5,4              6,3

Välittömät verot                      0,7     0,7              1,1

Katsauskauden voitto                  1,8     1,4    28,9      2,2

KONSERNITASE
Me
09/2003 09/2002          12/2002
Vastaavaa
Pysyvät vastaavat
Aineettomat hyödykkeet                3,0     3,3              3,0
Konserniliikearvo                     0,7     1,2              1,1
Aineelliset hyödykkeet
Maa-alueet                            1,1     1,0              1,0
Rakennukset                           6,9     7,8              7,2
Koneet ja kalusto                     8,5     9,1              8,7
Muut aineelliset hyödykkeet           0,1     0,1              0,1
Sijoitukset                           0,1     0,1              0,1
Omat osakkeet                                 0,5
Pysyvät vastaavat yhteensä           20,4    23,1             21,2
Vaihtuvat vastaavat
Vaihto-omaisuus                       6,3     7,1              6,3
Lyhytaikaiset saamiset
Myyntisaamiset                        9,1     8,0              6,1
Muut lyhytaikaiset saamiset           1,8     3,3              2,3
Rahat ja pankkisaamiset               4,8     5,6              7,2
Vaihtuvat vastaavat yhteensä         22,0    24,0             21,9
Vastaavaa yhteensä                   42,4    47,1             43,1

4(6)
Vastattavaa
Oma pääoma
Osakepääoma                           6,2     6,2              6,2
Muu oma pääoma                       19,6    19,4             19,8
Oma pääoma yhteensä                  25,8    25,6             26,0
Pitkäaikainen vieras pääoma
Laskennalliset verovelat              0,9     1,1              0,9
Korollinen pitkäaikainen
vieras pääoma                         6,4    10,4              6,5
Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä  7,3    11,5              7,4
Lyhytaikainen vieras pääoma
Korollinen lyhytaikainen vieras pääoma0,5     0,4              1,8
Koroton lyhytaikainen vieras pääoma
Ostovelat                             1,8     2,1              1,0
Muut lyhytaikaiset velat              7,0     7,5              6,9
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä  9,3    10,0              9,7
Vastattavaa yhteensä                 42,4    47,1             43,1

RAHAVIRTALASKELMA                  01-09/  01-09/           01-12/
Me                                   2003    2002             2002
Voitto ennen satunnaisia eriä         2,5     2,1              3,3
Poistot ja oikaisut                   2,9     3,1              4,1
Käyttöpääoman muutos                 -1,3    -2,6             -0,8
Rahoituserät ja verot                -1,2    -1,0             -1,3
Liiketoiminnan rahavirta              2,9     1,6              5,3

Investoinnit käyttöomaisuuteen       -2,2    -3,4             -4,3
Pysyvien vastaavien luovutustulot
ja muut muutokset käyttöomaisuudessa          0,3              0,4
Investointien rahavirta              -2,2    -3,1             -3,9

Rahavirta ennen rahoitusta            0,7    -1,6              1,4

Omien osakkeiden hankkiminen                 -0,1             -0,2
Pitkäaikaisten lainojen nostot                7,8              7,8
Pitkäaikaisten lainojen takaisin-
maksut                               -1,2    -3,0             -4,2
Maksetut osingot                     -1,9    -2,7             -2,7
Rahoituksen rahavirta                -3,1     2,0              0,7

Rahavarojen muutos lisäys+/
Vähennys-                            -2,4     0,4              2,1

Rahavarat tilikauden alussa           7,2     5,1              5,1
Rahavarat tilikauden lopussa          4,8     5,5              7,2