Yhtiökokous

TULIKIVI OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET JA HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

14.4.2010

Tulikivi Oyj:n varsinainen yhtiökokous 14.4.2010 vahvisti tilinpäätöksen vuodelta 2009 sekä myönsi vastuuvapauden yhtiön hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Osinkoa päätettiin maksaa 0,0250 euroa/A-osake ja 0,0233 euroa/K-osake. Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotukset koskien yhtiöjärjestyksen muuttamista, hallituksen valtuuttamista omien osakkeiden hankkimiseen, osakeanneista päättämiseen, omien osakkeiden luovuttamiseen ja osakkeisiin liittyvien erityisten oikeuksien antamiseen sekä ylikurssirahaston varojen siirtämistä sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

1. Voitonjako
Osingonmaksu
Yhtiökokous päätti jakaa osinkoa hallituksen esityksen mukaisesti
- A-sarjan osakkeille 0,0250 euroa/osake
- K-sarjan osakkeille 0,0233 euroa/osake
Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 19.4.2010 ja osingon maksupäivä 26.4.2010.

2. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkiot  
Hallituksen jäsenen vuosipalkkio on 15 600 euroa. Yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti kunkin hallituksen jäsenen vuosipalkkiosta maksetaan 40 prosenttia Tulikivi Oyj:n A-osakkeina. Lisäksi hallituksen puheenjohtajalle suoritetaan
6 240 euron kuukausipalkkioja sihteerinä toimivalle hallituksen jäsenelle 1224 euron kuukausipalkkio. Hallituksen valiokuntien jäsenille maksetaan kokouspalkkiota 300 euroa kokousta kohden. Tilintarkastajan palkkio suoritetaan laskun mukaan. 

3. Hallituksen jäsenet ja hallituksen puheenjohtaja
Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin seitsemän jäsentä. Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen piispa Ambrosius, Juhani Erma, Markku Rönkkö Maarit Toivanen-Koivisto, Heikki Vauhkonen ja Matti Virtaala. Hallituksen uudeksi jäseneksi valittiin OTK Olli Pohjanvirta Helsingistä.

4. Tilintarkastaja
Tulikivi Oyj:n tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajana Ari Eskelinen, KHT.

5. Yhtiöjärjestyksen 8 §:n muuttaminen
Hyväksyttiin yhtiöjärjestyksen 8 §:n (kokouskutsu) ensimmäisen kappaleen muutos kuulumaan seuraavasti: Kutsun yhtiökokoukseen toimittaa hallitus julkaisemalla kokousilmoituksen pörssitiedotteena ja yhtiön kotisivuilla sekä määräämässään laajalevikkisessä päivälehdessä aikaisintaan kolme kuukautta ja viimeistään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta,  kuitenkin joka tapauksessa viimeistään yhdeksän päivää ennen osakeyhtiölain 4 luvun 2 §:n 2 momentissa tarkoitettua yhtiökokouksen täsmäytyspäivää.

6. Valtuutus omien osakkeiden hankkimiseen
Yhtiökokous myönsi hallitukselle valtuutuksen omien osakkeiden hankkimiseen hallituksen tekemän ehdotuksen mukaisesti. Omat osakkeet hankitaan yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi ja käytettäväksi vastikkeena yrityskaupoissa tai muissa rakennejärjestelyissä hallituksen määräämällä tavalla ja sen päättämässä laajuudessa. Lisäksi osakkeita voidaan hankkia käytettäväksi osakepohjaisen kannustinjärjestelmän toteuttamiseksi, osakepalkkioiden maksamiseksi tai muutoin edelleen luovuttamiseksi tai mitätöitäväksi. Yhtiön A-sarjan osakkeita hankitaan enintään 2 760 397 kappaletta ja yhtiön K-sarjan osakkeita hankitaan enintään 954 000 kappaletta, huomioon ottaen kuitenkin, ettei yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden määrä saa ylittää 10 prosenttia yhtiön koko osakemäärästä. Valtuutus on voimassa vuoden 2011 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

7. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeanneista ja yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta ja yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta hallituksen tekemän ehdotuksen mukaisesti. Uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita voidaan antaa seuraavasti: enintään 5 520 794 kappaletta A-sarjan ja 1 908 000 kappaletta K-sarjan osakkeita.
Valtuutus sisältää oikeuden toteuttaa osakeanti myös osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen suunnatulla annilla edellyttäen, että siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy.
Valtuutus sisältää oikeuden päättää maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen siten, että yhtiölle annettavien osakkeiden lukumäärä olisi enintään yksi kymmenesosa yhtiön kaikista osakkeista.
Valtuutus sisältää myös oikeuden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta, jotka oikeuttavat saamaan maksua tai saatavan kuittaamista vastaan yhtiön osakkeita.
Valtuutus sisältää oikeuden suorittaa yhtiön osakepalkkioita.
Hallituksella on valtuutus päättää muista osakeanteihin liittyvistä seikoista. Valtuutus osakkeiden hankintaan on voimassa vuoden 2011 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

8. Ylikurssirahaston varojen siirtäminen sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon
Päätettiin alentaa yhtiö taseen 31.12.2009 mukaista omassa pääomassa sijaitsevaa ylikurssirahastoa yhteensä 7 334 116, 06 euroa siirtämällä kaikki taseen 31.12.2009 mukaisessa ylikurssirahastossa olevat varat sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.
 
9.  Hallituksen järjestäytyminen  
Hallitus valitsi yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa puheenjohtajakseen Matti Virtaalan.  Hallituksen tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Juhani Erma ja jäseniksi Markku Rönkkö ja Matti Virtaala. Hallituksen nimitysvaliokuntaan valittiin puheenjohtajaksi Reijo Vauhkonen ja jäseniksi piispa Ambrosius ja Matti Virtaala.

TULIKIVI OYJ

Matti Virtaala
Hallituksen puheenjohtajaLisätietoja: Tulikivi Oyj, 83900 Juuka, puhelin 0207 636 000,
- hallituksen puheenjohtaja Matti Virtaala
- toimitusjohtaja Heikki Vauhkonen
Jakelu: NASDAQ OMX Helsinki Oy ja keskeiset tiedotusvälineet
www.tulikivi.com