Tilinpäätöstiedote

Tilinpäätöstiedote 1-12/2015

5.2.2016

Liikevaihto edelleen alhainen, toiminnan tehostaminen etenee suunnitelman mukaan

– Tulikivi-konsernin liikevaihto neljännellä vuosineljänneksellä oli 9,0 Me (10,7 Me 10-12/2014), liiketulos neljännellä vuosineljänneksellä oli 0,1 (-0,2) Me ja tulos ennen veroja -0,3 (-0,5) Me. Liiketulos ennen kertaluonteisia kuluja neljännellä vuosineljänneksellä oli 0,1 (0,0) Me.
– Tulikivi-konsernin liikevaihto vuonna 2015 oli 32,0 Me (39,3 Me 1-12/2014), liiketulos -2,9 (-2,4) Me, ja tulos ennen veroja -3,9 (-3,3) Me. Liiketulos ennen kertaluonteisia kuluja vuonna 2015 oli -2,2 (-1,0) Me.
– Liiketoiminnan nettorahavirta oli tilikaudella 0,8 (-2,1) Me.
– Tilauskanta oli tilikauden päättyessä 3,9 (4,2) Me.
– Tulevaisuuden näkymät: Vuoden 2016 liikevaihdon arvioidaan olevan edellisen vuoden tasolla, ja liiketuloksen arvioidaan paranevan edellisestä vuodesta.

Tiivistelmä tilinpäätöstiedotteesta 1-12/2015. Tilinpäätöstiedote kokonaisuutena on tämän tiedoston liitteenä.

Avainluvut, Me
01-12/2015 01-12/2014
Muutos, %
10-12/2015 10-12/2014
Muutos, %
Liikevaihto, Me
32,0 39,3 -18,7 9,0 10,7 -16,1
Liiketulos, Me
-2,9 -2,4 -20,2 0,1 -0,2 142,9
Liiketulos ennen kertaluonteisia kuluja, Me -2,2 -1,0 -118,7 0,1 0,0 594,7
Tulos ennen veroja, Me
-3,9 -3,3 -18,5 -0,3 -0,5 42,7
Katsauskauden laaja tulos, Me
-3,8 -2,6 -43,1 -0,2 -0,4 35,7
Osakekohtainen tulos, e
-0,06 -0,04 0,00 0,00
Liiketoiminnan nettorahavirta
0,8 -2,1 0,7 2,7
Omavaraisuusaste, %
36,9 39,0
Nettovelkaantumisaste, %
113,4 89,8
Sijoitetun pääoman tuotto, %
-7,7 -5,4 0,4 -0,2
Toimitusjohtaja Heikki Vauhkosen kommentit:

Tulikivi-tuotteiden kysyntä oli viimeisellä vuosineljänneksellä hieman ennakoitua alhaisempi, mutta kysyntä säilyi aiemman kaltaisena.

Suomessa talotehdasyhteistyön syventymisen ansiosta tulisijojen toimitukset uudisrakennusmarkkinaan ovat kasvaneet vaikeasta markkinatilanteesta huolimatta.

Vaikea markkinatilanne on johtunut pientalojen rakentamisen vähyydestä, matalasta lämmitysenergian hintatasosta ja kuluttajien epävarmuudesta hankintapäätöksissä.

Suomessa pientalorakentamisen on arvioitu kääntyneen kasvuun, mutta pysyvämmästä muutoksesta ei ole vielä varmuutta.

Keski-Euroopan päämarkkinoilla Saksassa ja Ranskassa markkinatilanne parantui toisella vuosipuo-liskolla alkuvuoteen verrattuna. Neljännellä vuosineljänneksellä liikevaihto Saksan ja Ranskan tuli-sijaviennistä oli edellisen vuoden tasolla. Merkittävin liikevaihdon lasku syntyi Venäjällä, jossa liike-vaihto oli edellistä vuotta alhaisempi vaikean taloustilanteen vuoksi. Tulikiven oman Moskovan toi-mipisteen myynti on kehittynyt hyvin ja pienentänyt Venäjän liikevaihtoon muutoin syntyvää jäämää.

Neljännellä vuosineljänneksellä yhtiön sisään tullut tilausvirta oli 8,2 (9,3) miljoonaa euroa. Suomen tilausvirta oli edellisvuotta alhaisempi saneerausmarkkinan heikosta kysynnästä johtuen. Viennissä tilausvirta laski Venäjältä ja Belgiasta.

Yhtiön tilauskanta oli katsauskauden päättyessä 3,9 (4,2) miljoonaa euroa.

Liikevaihdon laskun vuoksi yhtiö jatkoi toiminnan tehostamista. Kiinteissä kuluissa saavutettiin 2,3 miljoonan euron, eli noin 20 prosentin, säästöt vuoden 2014 tasosta.

Tehtyjen sopeutustoimien ansiosta neljännellä vuosineljänneksellä yhtiön kannattavuus parani edellisestä vuodesta ja liiketoiminnan rahavirta oli neljännellä vuosineljänneksellä 0,7 miljoonaa euroa positiivinen. Vaikka toimintaympäristö säilynee haasteellisena edelleen vuonna 2016, liikevaihdon laskun arvioidaan pysähtyvän myynnin tehostamistoimien ansiosta. Kannattavuuden arvioidaan paranevan vuonna 2016 rakenteellisten säästöjen ja tuotannon tehostamistoimien ansiosta.

TULIKIVI OYJ

Hallitus

Jakelu: NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.tulikivi.com

Lisätietoja: Tulikivi Oyj, 83900 Juuka, puh. 0207 636 000, www.tulikivi.com
– toimitusjohtaja Heikki Vauhkonen, 0207 636 555

LIITTEET: Tulikivi Oyj:n tilinpäätöstiedote 1-12/2015