Pörssitiedote

TULIKIVEN ANTI PÄÄTTYNYT ONNISTUNEESTI

18.10.2013

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi, suoraan tai epäsuorasti, Yhdysvalloissa, Kanadassa, Australiassa, Hongkongissa, Etelä-Afrikassa, Singaporessa tai Japanissa tai missään muussa maassa, missä levittäminen tai julkistaminen olisi lainvastaista.

Tulikivi Oyj:n (”Yhtiö”) enintään noin 7,5 miljoonan euron suunnattu osakeanti (”Osakeanti”) päättyi 17.10.2013 onnistuneesti. Alustavan tuloksen mukaan merkittiin Osakeannissa yhteensä 22 920 917 Yhtiön A-sarjan osaketta, mikä vastaa noin 101 prosenttia tarjotusta 22 727 273 osakkeesta.

Yhtiön hallitus päättää 21.10.2013 osakemerkintöjen hyväksymisestä Osakeannin ehtojen mukaisesti. Osakekohtainen merkintähinta on 0,33 euroa. Koska Osakeanti on alustavan tuloksen mukaan ylimerkitty, osakkeita allokoidaan merkitsijöiden kesken seuraavasti:(1) ensiksi merkintäsitoumuksen antajille siten, että kukin merkintäsitoumuksen antaja saa antamaansa merkintäsitoumusta vastaavan määrän osakkeita; sekä (2) toiseksi siten, että huomioidaan tasavertaisesti: (a) merkitsijän osuus allokoitavien osakkeiden merkinnöistä sekä (b) merkitsijän omistamien Yhtiön A- ja K-sarjan osakkeiden yhteismäärän osuus allokoitavien osakkeiden merkitsijöiden A- ja K-sarjan osakkeiden yhteismäärästä. Merkitsijöiden edellä mainitut omistukset määräytyvät allokointia varten Euroclear Finland Oy:n ylläpitämän Yhtiön osakasluettelon 11.10.2013 perusteella. Siltä osin kuin allokointia ei voi suorittaa edellä olevan perusteella, suoritetaan arvonta.

Mikäli Yhtiö ei allokoi kaikkia merkitsijän merkintätoimeksiannossa mainittuja osakkeita, Yhtiö palauttaa saamatta jääneitä osakkeita vastaavan merkintähinnan sijoittajalle arviolta 22.10.2013. Palautettaville varoille ei makseta korkoa.

Yhtiö julkistaa Osakeannin lopullisen tuloksen 21.10.2013 Yhtiön hallituksen hyväksyttyä osakemerkinnät. Osakeannissa annetut osakkeet rekisteröidään kaupparekisteriin arviolta 22.10.2013 ja ne ovat kaupankäynnin kohteena NASDAQ OMX Helsinki Oy:n pörssilistalla yhdessä Yhtiön vanhojen A-sarjan osakkeiden kanssa arviolta 23.10.2013 alkaen.

Osakeannin pääjärjestäjänä toimii Pohjola Corporate Finance Oy.

Helsingissä, 18. lokakuuta 2013

TULIKIVI OYJ

Hallitus

Lisätietoja: Tulikivi Oyj, 83900 Juuka, p. 0403 063 100
–    Toimitusjohtaja Heikki Vauhkonen, p. 0207 636 555
–    Hallituksen puheenjohtaja Harri Suutari, p. 0400 384 977

Jakelu
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet

HUOMAUTUS
Tämän tiedotteen sisältämä tieto ei ole tarkoitettu julkistettavaksi tai levitettäväksi suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa, Kanadassa, Australiassa, Hongkongissa, Etelä-Afrikassa, Singaporessa tai Japanissa tai missään muussa sellaisessa maassa, jossa se olisi laitonta sovellettavien lakien nojalla. Nämä kirjalliset materiaalit eivät ole tarjous arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (United States Securities Act of 1933, muutoksineen) ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten mukaisesti tai ellei rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta. Mitään osaa arvopapereita koskevasta annista ei rekisteröidä Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita tarjota yleisölle Yhdysvalloissa.
Arvopapereiden liikkeeseen laskemiselle, käyttämiselle ja/tai myymiselle on asetettu erityisiä oikeudellisia tai lainsäädännöllisiä rajoituksia tietyissä valtioissa. Yhtiö ja Pohjola Corporate Finance Oy eivät ole vastuussa, jos tällaisia rajoituksia rikotaan.
Tätä tiedotetta ei tule tulkita tarjoukseksi myydä tai tarjouspyynnöksi ostaa tässä mainittuja arvopapereita, eikä arvopapereita myydä alueilla, joilla kyseisten arvopapereiden tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi lainvastaista ennen niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevan poikkeuksen tai muun kyseisten alueiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista. Sijoittajien ei tule hyväksyä arvopapereita koskevaa tarjousta tai hankkia arvopapereita, joihin tämä dokumentti viittaa, elleivät he tee sitä Yhtiön julkaisemaan tai levittämään soveltuvaan esitteeseen sisältyviin tietoihin perustuen.
Yhtiö ei ole antanut valtuutusta arvopapereiden tarjoamiseen yleisölle missään muussa Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa kuin Suomessa. Lukuun ottamatta Suomea, missään Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa, joka on pannut täytäntöön Esitedirektiivin (kukin ”Relevantti jäsenvaltio”), ei ole tehty eikä tulla tekemään mitään toimenpiteitä arvopapereiden tarjoamiseksi yleisölle siten, että se edellyttäisi esitteen julkistamista Relevantissa jäsenvaltiossa. Tämän seurauksena arvopapereita voidaan tarjota Relevanteissa jäsenvaltioissa ainoastaan (a) Esitedirektiivin Artiklassa 2(1)(e) määritellyille kokeneiksi sijoittajiksi lukeutuville oikeushenkilöille tai (b) Isossa-Britanniassa ainoastaan henkilöille (i) jotka ovat ammattimaisia sijoittajia t Ison-Britannian vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen (”Määräys”) 19(5) artiklan tarkoittamalla tavalla; tai (ii) Määräyksen 49(2) mukaisille korkean varallisuustason omaaville tahoille (”high net worth companies, unincorporated associations, etc”) (kaikki edellä mainitut henkilöt yhdessä, ”relevantit henkilöt”). Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on ainoastaan relevanttien henkilöiden saatavilla ja siihen ryhdytään ainoastaan relevanttien henkilöiden kanssa. Kenenkään, joka ei ole relevantti henkilö, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön.. Tässä kappaleessa ilmaisu ”tarjota arvopapereita yleisölle” tarkoittaa viestimistä millä tahansa tavalla ja antamalla riittävästi tietoa tarjouksen ehdoista ja tarjottavista arvopapereista, jotta sijoittaja pystyy päättämään arvopapereiden käyttämisestä, ostamisesta tai merkitsemisestä, kuten ilmaisu voi vaihdella jäsenvaltiossa tehtyjen täytäntöönpanotoimenpiteiden seurauksena. Ilmaisu ”Esitedirektiivi” tarkoittaa direktiiviä 2003/71/EY (muutoksineen, mukaan lukien 2010 Muutosdirektiivi, siltä osin kuin se on pantu täytäntöön Relevantissa jäsenvaltiossa), ja se sisältää kaikki relevantit täytäntöönpanotoimenpiteet Relevantissa jäsenvaltiossa, ja ilmaisu ”2010 Muutosdirektiivi” tarkoittaa direktiiviä 2010/73/EU.