Puolivuosikatsaus

Tulikivi Oyj puolivuosikatsaus 1-6/2017

11.8.2017

Markkinanäkymät positiiviset ja huhti-kesäkuun liiketulos voitollinen

– Tulikivi-konsernin liikevaihto toisella vuosineljänneksellä oli 7,8 Me (7,9 Me 4-6/2016), liike-tulos toisella vuosineljänneksellä oli 0,3 (0,0) Me ja tulos ennen veroja 0,1 (-0,2) Me.
– Tulikivi-konsernin liikevaihto katsauskaudella oli 13,7 Me (14,2 Me 1-6/2016), liiketulos oli -0,6 (-1,3) Me ja tulos ennen veroja -1,0 (-1,7) Me.
– Liiketoiminnan nettorahavirta oli toisella vuosineljänneksellä 0,6 (0,1) Me ja katsauskaudella 0,7 (-0,4) Me.
– Tilauskanta oli katsauskauden päättyessä 4,0 (3,9) Me.
– Uuden Karelia-takkamalliston myynti kehittyy hyvin viennissä ja kotimaassa
– Tulevaisuuden näkymät: Vuoden 2017 liikevaihdon arvioidaan olevan edellisen vuoden tasolla, ja liiketuloksen arvioidaan paranevan edellisestä vuodesta.

Tiivistelmä puolivuosikatsauksesta 1-6/2017. Puolivuosikatsaus kokonaisuutena on tämän tiedoston liitteenä.

Avainluvut
1-6/2017 1-6/2016 Muutos, % 1-12/2016 4-6/2017 4-6/2016 Muutos, %
Liikevaihto, Me 13,7 14,2 -3,4 30,5 7,8 7,9 -1,3
Liiketulos, Me -0,6 -1,3 52,2 -1,4 0,3 0,0 4615,0
Tulos ennen veroja, Me -1,0 -1,7 39,4 -2,1 0,1 -0,2 139,2
Katsauskauden
laaja tulos, Me
-1,1 -1,7 36,5 -2,0 -0,1 -0,2 66,2
Osakekohtainen
tulos, e
-0,02 -0,03 -0,03 0,00 0,00
Liiketoiminnan
nettorahavirta,
Me
0,7 -0,4 2,0 0,6 0,1
Omavaraisuus-
aste, %
30,5 33,0 33,4
Nettovelkaan-
tumisaste, %
135,7 134,4 125,0
Sijoitetun pääoman tuotto, % -4,4 -8,5 -4,3 1,1 0,0

 

Toimitusjohtaja Heikki Vauhkosen kommentit

Tulikivi-tuotteiden myynnin kasvu jatkui viennissä toisella vuosineljänneksellä. Uusi Karelia-takkamallisto on lisännyt jälleenmyyjien ja kuluttajien mielenkiintoa Tulikivi-tuotteita kohtaan selvästi Keski-Euroopassa. Myynnin näkymät ovat loppuvuodelle edellisvuotta paremmat kaikilla viennin päämarkkina-alueilla. Karelia-takkamalliston kuluttajamarkkinointi käynnistyy syksyn sesongin aikana.

Uuden malliston ohella toteutetut myynnin tehostamistoimet ovat vahvistaneet Tulikiven asemaa Keski-Euroopassa nykyisten jälleenmyyjien myyntivalikoimassa sekä tuoneet uusia jälleenmyyjiä.

Venäjällä tilausvirta ja liikevaihto kasvoivat vahvasti edelliseen vuoteen verrattuna johtuen pääosin edellisvuotta paremmasta talouskehityksestä.

Kotimaassa tulisijojen myynti uudisrakentajille kasvoi, mutta kysyntä saneerausmarkkinassa oli edellisvuotta heikompi, aiheuttaen kotimaan myynnin laskua toisella vuosineljänneksellä. Karelia-mallisto on saanut erittäin hyvän vastaanoton kuluttajilta kesän Asuntomessuilla Mikkelissä, mikä heijastunee myönteisesti syksyn tulisijamyyntiin myös Suomessa.

Toisella vuosineljänneksellä yhtiön sisään tullut tilausvirta oli 7,9 (7,6) miljoonaa euroa. Tilausvirta kasvoi tulisijaviennistä sekä sisustuskivistä ja saunoista. Tilausvirta kamiinan verhouskivistä ja kotimaan tulisijojen saneerausmyynnistä laski.

Yhtiön tilauskanta oli katsauskauden päättyessä 4,0 (3,9) miljoonaa euroa.

Tehostamistoimien ansiosta yhtiön kannattavuus parani edellisestä vuodesta. Tuottavuuden parantumisen, pienentyneiden kiinteiden kulujen sekä vähentyneiden poistojen ansiosta yhtiön liiketulos parani katsauskaudella 0,7 miljoonaa euroa edelliseen vuoteen verrattuna.

Uusi Karelia-takkamallisto on otettu erittäin hyvin vastaan sekä kotimaassa että viennissä. Lisäksi kotimaassa alkuvuoden aikana selvästi parantuneen kuluttajaluottamuksen arvioidaan lisäävän pientalorakentamista ja kotien saneeraushankkeita lähikuukausina. Yhdessä viennin parantuneen toimintaympäristön kanssa ne luovat hyvän pohjan myynnin kehittymiselle toisella vuosipuoliskolla 2017. Kustannustehokkuuden paranemisen arvioidaan jatkuvan myös loppuvuonna 2017.

 

TULIKIVI OYJ
Hallitus

Jakelu: Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.tulikivi.fi

Lisätietoja: toimitusjohtaja Heikki Vauhkonen, p. 0207 636 555

LIITTEET: Tulikivi Oyj:n osavuosikatsaus 1-6/2017