Pörssitiedote

Tulikivi Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

25.4.2024

TULIKIVI OYJ  PÖRSSITIEDOTE   25.4.2024 KLO 18:00

 

Tulikivi Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 25.4.2024 Helsingissä.

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen vuodelta 2023 sekä myönsi vastuuvapauden yhtiön hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotukset osakeanneista päättämisestä sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Yhtiökokous hyväksyi yhtiön toimielinten palkitsemisraportin ja yhtiön palkitsemispolitiikan. Yhtiön toimielinten palkitsemisraporttia ja yhtiön palkitsemispolitiikkaa koskevat Päätökset olivat neuvoa-antavia.

  1. Voitonjako

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että osinkoa maksetaan A-osakkeelle 0,01 euroa/osake ja K-osakkeelle 0,0083 euroa/osake ja loppuosa jakokelpoisista varoista jätetään omaan pääomaan.

Osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka ovat osingonmaksun täsmäytyspäivänä 29.4.2024 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Osinko maksetaan 15.10.2024.

  1. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkiot

Hallituksen jäsenen vuosipalkkio on 21.500 euroa. Vuosipalkkiot maksetaan ensisijaisesti Tulikivi Oyj:n A-osakkeina siten, että osakkeet hankitaan hallituksen jäsenille pörssistä 31.12.2024 mennessä. Yhtiö hankkii osakkeet markkinoilta tai luovuttaa hallussaan olevia omia osakkeita hallituksen jäsenten nimiin ja lukuun. Yhtiö vastaa osakkeiden hankinnasta aiheutuvista kuluista.

Hallituksen jäsen ei saa luovuttaa saamiaan osakkeita ennen kuin hallituksen jäsenyys on päättynyt, ellei hallitus myönnä tapauskohtaisesti luovuttamiseen lupaa etukäteen. Vaihtoehtoisesti vuosipalkkio voidaan maksaa kokonaan tai osittain rahana. Hallituksen puheenjohtajalle maksetaan tästä toimesta edellä mainitun palkkion lisäksi korvausta 4.500 euroa kuukaudessa. Niille hallituksen jäsenille, jotka tekevät muuhun kuin hallitustehtävään liittyviä toimeksiantoja yhtiölle, maksetaan aikaveloitukseen perustuva palkkio hallituksen hyväksymän laskun mukaan. Matkakustannukset korvataan yhtiön matkustusohjesäännön mukaisesti.

Hallituksen tarkastusvaliokunnan ja hallituksen nimitysvaliokunnan jäsenille maksetaan kokouspalkkiota 330 euroa kokousta kohden. Tarkastusvaliokunnan kokouksen puheenjohtajalle maksetaan kokouspalkkiota 660 euroa kokousta kohden.

Tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

  1. Hallituksen jäsenet

Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin kuusi jäsentä. Hallituksen jäseniksi valittiin seuraavat hallituksen nykyiset jäsenet: Jaakko Aspara, Niko Haavisto, Tarmo Tuominen, Jyrki Tähtinen ja Heikki Vauhkonen. Satoko Taguma valittiin hallituksen uudeksi jäseneksi.

  1. Tilintarkastaja

Tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajana Heli Tuuri, KHT.

  1. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta ja yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta hallituksen esityksen mukaisesti. Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiön omat osakkeet luovuttaa joko maksua vastaan tai maksutta yhtiön osakkeenomistajille heidän osakeomistuksensa suhteessa tai osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Suunnattu osakeanti voi olla maksuton vain, jos siihen on yhtiön kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy.

Valtuutus sisältää oikeuden päättää maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen siten, että yhtiölle annettavien osakkeiden lukumäärä on enintään yksi kymmenesosa (1/10) yhtiön kaikista osakkeista. Tähän määrään lasketaan yhtiöllä itsellään tai sen tytäryhteisöillä olevat omat osakkeet osakeyhtiölain 15 luvun 11 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla.

Valtuutus sisältää myös oikeuden antaa osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja erityisiä oikeuksia, jotka oikeuttavat saamaan maksua vastaan yhtiön uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita joko siten, että osakkeiden merkintähinta maksetaan rahana tai käyttämällä merkitsijällä olevaa saatavaa merkintähinnan kuittaamiseen.

Hallituksella on oikeus päättää muista osakeanteihin ja osakkeiden luovuttamiseen liittyvistä seikoista.

Tämän valtuutuksen nojalla (mukaan lukien erityisten oikeuksien nojalla annettavat osakkeet) A-sarjan osakkeita voidaan antaa yhteensä enintään 10.437.748 kappaletta ja K-sarjan osakkeita voidaan antaa yhteensä enintään 1.536.500 kappaletta, ovat ne sitten uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita, eli yhteensä 11.974.248 osaketta.

Valtuutus osakeanteihin ja omien osakkeiden luovuttamiseen on voimassa vuoden 2025 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2025 saakka. Valtuutus ei kumoa aikaisempia hallitukselle annettuja valtuutuksia.

  1. Yhtiön yhtiöjärjestyksen kokouskutsua koskevan kohdan muuttaminen

Varsinainen yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen muuttaa yhtiön kokouskutsua koskevaa yhtiöjärjestyksen 8 § siten, siten että muutos heijastaa osakeyhtiölain sananmuotoa (muutokset alleviivattuna):

Kutsun yhtiökokoukseen toimittaa hallitus julkaisemalla kokousilmoituksen pörssitiedotteena ja yhtiön kotisivuilla aikaisintaan kolme kuukautta ja viimeistään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin joka tapauksessa viimeistään yhdeksän päivää ennen osakeyhtiölain 4 luvun 2 §:n 2 momentissa tarkoitettua yhtiökokouksen täsmäytyspäivää.

Yhtiökokoukseen osallistuvan osakkaan on ilmoitettava osallistumisestaan viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen kokousta, kokouskutsussa mainittuun paikkaan saadakseen osallistua kokoukseen.

  1. Hallituksen järjestäytyminen

Hallitus valitsi yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa puheenjohtajakseen Jyrki Tähtisen. Hallituksen nimitysvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Jyrki Tähtinen ja jäseniksi Heikki Vauhkonen sekä Niko Haavisto. Hallituksen tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Niko Haavisto ja jäseniksi Jaakko Aspara ja Tarmo Tuominen.

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä Tulikivi Oyj:n internet-sivuilla osoitteessa http://www.tulikivi.fi/konserni/Yhtiokokoukset viimeistään 9.5.2024 alkaen.

 

Helsingissä, 25.4.2024

TULIKIVI OYJ

Jyrki Tähtinen
Hallituksen puheenjohtaja

 

Lisätietoja:
Tulikivi Oyj, 83900 Juuka, Puh. 0403 063 100
Hallituksen puheenjohtaja, Jyrki Tähtinen, Puh. 0400 406 509
Toimitusjohtaja, Heikki Vauhkonen, Puh. 040 524 5593

 

Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.tulikivi.fi