Yhtiökokous

Tulikivi Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset ja hallituksen järjestäytyminen

2.4.2014

Tulikivi Oyj:n varsinainen yhtiökokous 2.4.2014 vahvisti tilinpäätöksen vuodelta 2013 sekä myönsi vastuuvapauden yhtiön hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.  Osinkoa ei jaeta.  Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotukset koskien osakeannista päättämiseen, omien osakkeiden luovuttamiseen sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamiseen.

1. Voitonjako
Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti, ettei osinkoa jaeta.

2. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkiot
Hallituksen jäsenen vuosipalkkio on 18 000 euroa.   Vuosipalkkiosta maksetaan 40 prosenttia Tulikivi Oyj:n A-osakkeina.  Lisäksi hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 4 500 euron kuukausipalkkio. Sihteerinä toimivalle hallituksen jäsenelle maksetaan 1 400 euron kuukausipalkkio. Hallituksen nimitysvaliokunnan ja tarkastusvaliokunnan jäsenille maksetaan kokouspalkkiota 330 euroa kokousta kohden. Palkkio maksetaan laskun mukaan.

3.  Hallituksen jäsenet
Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin 7 jäsentä.  Hallituksen jäseniksi valittiin Nella Ginman-Tjeder, Olli Pohjanvirta, Markku Rönkkö, Pasi Saarinen, Harri Suutari, Anu Vauhkonen ja Heikki Vauhkonen.

4. Tilintarkastaja
Tulikivi Oyj:n tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajana Kirsi Jantunen, KHT.

5. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja osakeyhtiölain 10 luvun 1§:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta ja yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.   Uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita voidaan antaa seuraavasti: enintään 10 358 248 kappaletta A-sarjan ja 1 616 000 kappaletta K-sarjan osakkeita.
Valtuutus sisältää oikeuden toteuttaa osakeanti myös osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen suunnatulla annilla edellyttäen, että siihen on yhtiön kannalta painava todellinen syy. Valtuutus sisältää oikeuden päättää maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen siten, että yhtiölle annettavien osakkeiden lukumäärä olisi enintään yksi kymmenesosa yhtiön kaikista osakkeista.
Valtuutus sisältää myös oikeuden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta, jotka oikeuttavat saamaan maksua tai saatavan kuittaamista vastaan yhtiön osakkeita.
Valtuutus sisältää oikeuden suorittaa yhtiön osakepalkkioita.
Hallituksella on valtuutus päättää muista osakeanteihin liittyvistä seikoista.  Valtuutus on voimassa vuoden 2015 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

6. Hallituksen järjestäytyminen
Hallitus valitsi yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa puheenjohtajakseen Harri Suutarin ja sihteeriksi Markku Rönkön.   Hallituksen nimitysvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Harri Suutari ja jäseniksi Markku Rönkkö sekä Heikki Vauhkonen.   Hallituksen tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Markku Rönkkö ja jäseniksi Nella Ginman-Tjeder ja Pasi Saarinen.

TULIKIVI OYJ

Harri Suutari
Hallituksen puheenjohtaja

Lisätietoja: Tulikivi Oyj, 83900 Juuka, puhelin 0403 063 100
-hallituksen puheenjohtaja Harri Suutari, p.  0400 384 937
– toimitusjohtaja Heikki Vauhkonen, p.   0207 636 555
Jakelu:  NASDAQ OMX Helsinki Oy ja keskeiset tiedotusvälineet