Yhtiökokous

Yhtiökokouksen päätökset 2020

16.6.2020

Tulikivi Oyj:n varsinainen yhtiökokous 16.6.2020 vahvisti tilinpäätöksen vuodelta 2019 sekä myönsi vastuuvapauden yhtiön hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Osinkoa ei jaeta. Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotukset osakeanneista päättämisestä, omien osakkeiden luovuttamisesta sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Yhtiökokous hyväksyi Tulikivi Oyj:n toimielinten palkitsemispolitiikan. Päätös palkitsemispolitiikasta on neuvoa-antava.

1 Voitonjako

Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti, ettei osinkoa jaeta.

2 Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkiot

Hallituksen jäsenen vuosipalkkio on 19.000 euroa. Vuosipalkkiosta 40 % maksetaan Tulikivi Oyj:n A-osakkeina. Lisäksi hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 4.500 euron kuukausipalkkio. Sihteerinä toimivalle hallituksen jäsenelle maksetaan 1.400 euron kuukausipalkkio. Hallituksen nimitysvaliokunnan ja tarkastusvaliokunnan jäsenille maksetaan kokouspalkkiota 330 euroa kokousta kohden. Tilintarkastajan palkkio maksetaan laskun mukaan.

3 Hallituksen jäsenet

Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin kuusi jäsentä. Hallituksen jäseniksi valittiin Jaakko Aspara, Liudmila Niemi, Markku Rönkkö, Reijo Svanborg, Jyrki Tähtinen ja Heikki Vauhkonen.

4 Tilintarkastaja

Tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajana Kirsi Jantunen, KHT.

5 Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista ja sekä optio-oikeuksien ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta ja yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti. Uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita voidaan antaa seuraavasti: enintään 15.656.622 kappaletta A-sarjan ja 2.304.750 kappaletta K-sarjan osakkeita. Valtuutus sisältää oikeuden toteuttaa osakeanti myös osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen suunnatulla annilla edellyttäen, että siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Valtuutus sisältää oikeuden päättää maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen siten, että yhtiölle annettavien osakkeiden lukumäärä olisi enintään yksi kymmenesosa yhtiön kaikista osakkeista. Valtuutus sisältää myös oikeuden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta, jotka oikeuttavat saamaan maksua tai saatavan kuittaamista vastaan yhtiön osakkeita. Valtuutus sisältää oikeuden suorittaa yhtiön osakepalkkioita. Hallituksella on valtuutus päättää osakeanteihin ja osakkeiden luovuttamiseen liittyvistä muista seikoista. Valtuutus on voimassa vuoden 2021 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

6 Hallituksen järjestäytyminen

Hallitus valitsi yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa puheenjohtajakseen Jyrki Tähtisen ja sihteeriksi Markku Rönkön. Hallituksen nimitysvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Jyrki Tähtinen ja jäseniksi Markku Rönkkö sekä Heikki Vauhkonen. Hallituksen tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Markku Rönkkö ja jäseniksi Liudmila Niemi ja Reijo Svanborg.

TULIKIVI OYJ Jyrki Tähtinen Hallituksen puheenjohtaja

Lisätietoja: Tulikivi Oyj, 83900 Juuka, puhelin 0403 063 100 – hallituksen puheenjohtaja Jyrki Tähtinen p. 0400 406 509 – toimitusjohtaja Heikki Vauhkonen p. 0207 636 555

Jakelu: Nasdaq Helsinki Oy Keskeiset tiedotusvälineet